Konceptualiosios metaforos regioninėje periodikoje (remiantis Rokiškio rajono laikraščiu "Gimtasis Rokiškis")

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Konceptualiosios metaforos regioninėje periodikoje (remiantis Rokiškio rajono laikraščiu "Gimtasis Rokiškis")
Alternative Title:
Conceptual metaphors in regional periodicals
In the Journal:
Acta humanitarica universitatis Saulensis [Acta humanit. univ. Saulensis (Online)]. 2015, t. 21, p. 297-310. Regionas: istorija, kultūra, kalba
Keywords:
LT
Konceptualiosios metaforos; Konceptualiosios metaforos, konceptualiųjų metaforų; Konceptualiųjų metaforų konsteliacijos; Konsteliacijos, regioninė spauda; Regioninė spauda.
EN
Conceptual metaphors; Conceptual metaphors, constellation of conceptual metaphors, regional press; Constellation of conceptual metaphors; Regional press.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas – aptarti Rokiškio rajono laikraštyje „Gimtasis Rokiškis“, t. y. regioninėje spaudoje, aktualizuojamų konceptualiųjų metaforų įvairovę. Darbo medžiagą sudaro metaforinių pasakymų pavyzdžiai, rinkti iš dviejų mėnesių laikraščio numeriuose spausdintų straipsnių ir žinučių, susijusių su rajono gyvenimo įvykiais ir aktualijomis. Iš viso pasinaudota iš 24 numerių surinktais 229 pavyzdžiais. Produktyviausiai aktualizuojamos su NEGYVUOJU PASAUL IU siejamos konceptualiosios metaforos. Beveik visiškai nėra konceptualiųjų metaforų, kurių ištakos sritis būtų antgamtinis pasaulis. Vadinasi, rajono laikraštyje, metaforiškai aprašant tikrovę, pasitelkiamos skaitytojams gerai pažįstamos analogijos, informaciją siekiama perteikti kuo aiškiau. Kadangi laikraštyje vyrauja organiškumo idėją išreiškiančios metaforų konsteliacijos, o antros pagal dažnumą yra metaforos, išreiškiančios racionalumo idėją, galima apibendrinti, kad leidinyje rajono gyvenimas suvokiamas kaip vykstantis pagal tam tikrą nuspėjamą tvarką. Rokiškio rajono laikraštyje „Gimtasis Rokiškis“ aktualizuojamų konceptualiųjų metaforų įvairovė atitinka bendruosius pasaulio suvokimo viešajame diskurse polinkius, o kiekybiniai skirtumai leidžia teigti, kad rajono laikraščio straipsniuose pasitelkiamos konceptualiosios metaforos atspindi ypatingą vieno regiono, t. y. iš dalies uždaros bendruomenės, pasaulio suvokimo ir tų elgesio modelių, kuriems atiduodama pirmenybė, ypatumus. [Iš leidinio]

ENThe aim of the present paper is to discuss a variety of conceptual metaphors actualized in the newspaper "Gimtasis Rokiškis" of Rokiškis region, i.e. in regional press. The examples of metaphorical expressions were drawn from the articles and messages published in the newspaper issues of two months describing events and current affairs in the region. In total, 229 examples collected from 24 newspaper issues were used. The conceptual metaphors related to INANIMATE WORLD were most productively actualized. There were almost no conceptual metaphors the source domain of which could be SUPERNATURAL WORLD. Analogues, metaphorically describing well-known to its readers reality, were employed in the regional newspaper so to convey information as clearly as possible. The constellation of metaphors expressing an organic idea prevailed in the newspaper, followed by metaphors expressing the idea of rationality. That leads to the conclusion that life in the region was shown as going on in accordance with definite predictable order in the paper. A variety of conceptual metaphors actualized in Rokiškis regional newspaper "Gimtasis Rokiškis" complies with the general tendencies of world perception in public discourse, and quantitative differences allow to state that conceptual metaphors in the articles of the regional newspaper highlight a specific world perception of one region, i.e. of a partially closed community, as well as specificity of preferred behaviour models. [From the publication]

ISSN:
1822-7309; 2424-3388
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/59527
Updated:
2020-02-18 13:05:41
Metrics:
Views: 71    Downloads: 2
Export: