Cultural self-awareness and native land in regional journals of Lithuania

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Cultural self-awareness and native land in regional journals of Lithuania
In the Journal:
Acta humanitarica universitatis Saulensis [Acta humanit. univ. Saulensis (Online)]. 2007, t. 2, p. 122-129
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
Centras ir periferija; Centras ir periferijos; Gimtasis kraštas; Gimtoji žemė; Lituvos regionai, kultūra, regioninė spauda, savimonė; Regionalizmas; Savivoka
EN
Lithuanian regional journals, culture, self-awarness; Regionalism; Selfawareness; The center and the periphery; The native land
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariamas regioninių leidinių vaidmuo kuriant atskirų regionų kultūros erdvę, savimonės ir savivokos gaires. Spaudos leidiniai yra viena iš veiksmingiausių kultūros sričių. Pastaruoju metu savo veiklą plečia įvairūs regioniniai leidiniai, kurie skirtingai pristato savo tikslus ir siekius, tačiau juose skelbiamų publikacijų turinys, pobūdis ir temos skiriasi labai nežymiai: aptariama istorija, literatūra, kalba, kultūra, papročiai, miestai ir asmenybės. Tad skaitytojai gali sieti ir jungti atskiras informacijos dalis bei formuoti savo regiono poetinę mozaiką. Poetiškumas, nuoširdumas ir atvirumas yra pagrindiniai šios mozaikos bruožai. Daugumai žmonių jų gimtoji sodyba, kaimas, miestelis tampa reikšminga gyvenimo vieta ir kūrybinio įkvėpimo šaltiniu. Dažnai gimtoji vieta suvokiama kaip nepaprasto grožio vietovė. Kai kada ji siejama su detaliais ir nuodugniais etnografiniais tyrimais, kai kada žavimasi autentiškais vietovardžiais. Gimtoji vieta, gimtinė neatsiejama ir nuo kitos temos, kuri susijusi su Lietuvos kaimu ir lietuvių literatūra – tai atsisveikinimas su agrarine kultūra ir žemdirbio pasaulėvaizdžiu. Gimtinės tema išskiria regioninius leidinius iš kitų. Gimtojo krašto istorija kuria pasakojimus, kurie visada gyvybingi, perkuriami arba atkuriami. Todėl galima teigti, kad regioniniai žurnalai prisiima epinį ir etinį įsipareigojimą teikti gyvybingus pasakojimus savo skaitytojų bendruomenei.

ENCultural space of separate regions, the development of their self-awareness and possibilities of auto-reflection are very important. The press is one of the most effective cultural fields in these times of mass media. There are various regional journals. They present themselves differently, though the content, set-up and engagement of these publications differ insignificantly: history, literature, language, culture, customs, towns, and personalities. The reader can put together various pieces and form a poetic mosaic of a separate region. Poetry, sincerity, and openness are the basic dominants of this mosaic. For the majority of people their native homestead, village, town become a significant support in life and the source of inspiration for the creator. Most often the native place is seen as remarkably beautiful. In some places it reminds a detailed and thorough ethnographical description, in other places authentic toponymy is admired. The theme of the birthplace, the native village is inseparable from another theme, very relevant to the Lithuanian village and Lithuanian literature, and that is the theme of a farewell to the agrarian culture and agrarian world-view. Thus it could be concluded that the theme of the homeland distinguishes regional publications from all others. The history of the native land is that relevant narration, always vivid and constantly retold. Regional journals under discussion assume an epical and ethical commitment to provide this narration to the community of their readers [text from author]

ISSN:
1822-7309, 2424-3388
Related Publications:
Konceptualiosios metaforos regioninėje periodikoje (remiantis Rokiškio rajono laikraščiu "Gimtasis Rokiškis") / Silvija Papaurėlytė. Acta humanitarica universitatis Saulensis. 2015, t. 21, p. 297-310.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/19311
Updated:
2018-12-17 12:06:29
Metrics:
Views: 15
Export: