Rozetinės segės: tipai, simbolika ir paskirtis

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Rozetinės segės: tipai, simbolika ir paskirtis
Alternative Title:
Rosette brooches: types, symbols, purpose
Keywords:
LT
Archeologija; Chronologija; Gotikos meno estetika; Kilmė; Krikščioniškoji simbolika; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Paskirtis; Rozetinės sagės; Rozetinės segės; Simbolika; Tipologija; Vėlyvieji viduramžiai.
EN
Aesthetics of Gothic art; Archaeology; Christian symbolism; Chronology; Late Middle Ages; Origin; Purpose; Rosette brooches; Rossete brooches; Symbolism; Typology.
Summary / Abstract:

LTVėlyvųjų viduramžių Lietuvos archeologinėje medžiagoje yra įvairiausių netyrinėtų papuošalų, todėl iki šiol neaiški jų kilmė, chronologija ir paskirtis kultūriniame kontekste. Atskirą ir gausią papuošalų grupę sudaro įvairios segės. Daugumos segių formos ir ženklai jose leidžia spręsti apie tokių dirbinių simbolinę paskirtį. Lietuvoje dauguma jų atsirado tiktai krikščioniškojo laikotarpio kapuose. Todėl juos išanalizavus remiantis krikščioniškąja simbolika susidaro be galo spalvingas vaizdas, praplečiantis mūsų supratimą apie istorinių procesų ištakas ir jų integravimąsi į LDK kultūrą. Straipsnyje aptariami rozetinės segės tipai, simbolika ir paskirtis. Buvo surinkti duomenys apie 37 rozetines seges. Pagal lapelių skaičių rozetines seges išskirtos į tris tipus: šešialapes, septynlapes ir aštuonlapes, o pagal langelių formą lapeliuose ir centrinių langų formą kiekvienas tipas išskirtas į variantus, o pastarieji pagal skirtingus atspaudus po taurėlapiais - į atmainas. Rozetinės segės yra labai glaudžiai susijusios su gotikos meno estetika, taip pat aišku, kad rozetinės segės turi tas pačias simbolių reikšmes kaip ir gotikos rožiškieji langa: ažūriniai langeliai, sudarantys apskritimą, ir vidurinis langas simbolizuoja šviesą, kuri yra vienas iš seniausių dieviškumo ir šventumo simbolių. Rožė primena pralietą kraują ir Kristaus žaizdas bei mistinį prisikėlimą, be to, laikoma Marijos simboliu. Manoma, jog šios rozetinės segės buvo suteikdamos vienuolijų ar žemesniųjų bažnyčios hierarchų kaip dovanos ženklas katalikėms bajorėms už jų pamaldumą ir atsidavimą bažnyčiai.

ENThere is various unexplored jewellery in the Lithuanian archaeological data from the late middle ages, therefore, their origin, chronology and purpose are still not clear in the cultural context. A distinct and rich group of jewellery consists of miscellaneous brooches. Most of their forms and signs allow to determine the symbolic purpose of such items. In Lithuania, most of them appeared only in graves from the Christian period. Therefore, after an analysis based on Christian symbols, there is a very colourful view that broadens our understanding about the historical processes and their integration into the culture of GDL. The article discusses types of rosette brooches, their symbolism and purpose. Data was collected about 37 rosette brooches. According to the number of leaves, rosettes are distinguished into three types: made from six, seven and eight leaves and according to the shape of the windows in the leaves and the form of the central window, each type is distinguished into variations, and the latter, according also according to different seals. Rosettes are very closely related to the aesthetics of Gothic art, it is also clear that the rosette pins have the same symbolic meanings as the Gothic rosy window: the openwork windows that make up the circle and the middle window symbolizes light, which is one of the oldest divine and holy symbols. A rose reminds of spilled blood, Christ's wounds and a mystical resurrection, moreover, are the symbol of Mary. It is believed that these rosette brooches were given by monasteries or lower church hierarchies as gifts for Catholic noblewomen for their devotion and commitment to the church.

ISBN:
9986230780
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/58503
Updated:
2022-01-22 11:53:20
Metrics:
Views: 45
Export: