Vaivorykštė lietuvių žodinėje tradicijoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vaivorykštė lietuvių žodinėje tradicijoje
Alternative Title:
Rainbow in lithuanian oral tradition
In the Journal:
Tautosakos darbai [Folklore Studies]. 2004, 27, p. 184-202
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Funkcija; Kilmė; Mitopoetinė pasaulėžiūra; Religija; Siužetas; Tautosaka; Vaivorykštė; Vardas; Žodinė tradicija; Folklore, mythopoetic; Function; Mythopoetic wordview; Name; Oral tradicion; Origin; Plot; Rainbow; Religion.
Keywords:
LT
Funkcija; Kilmė; Mitologija / Mythology; Religija / Religion; Siužetas; Tautosaka / Folklore; Vaivorykštė; Vardas; Žodinė tradicija.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamas mitologinis vaivorykštės vaizdinys bei su juo susiję siužetai lietuvių folkloriniuose naratyvuose. Atskirai aptariami ir analizuojami visi lietuvių kalboje žinomi vaivorykštės vardai – oro rykštė, orarykštė, laumės juosta, smakas, straublys ir kiti. Apibūdinamas vaivorykštės ryšys su atskirais lietuvių folkloro mitologiniais personažais – Dievu, laume, slibinu. Nagrinėjami ir tautosakoje fiksuojami pačios vaivorykštės veiksmai, kurie apibūdina vaivorykštės, kaip mitinio vaizdinio funkcijas, - visų pirma vandens traukimas iš vandens telkinių į dangų, o taip pat kartais pasitaikantis gyvulių ar žmonių įtraukimas. Analizuojama vaivorykštės, kaip mediatorės tarp žemės ir dangaus mitologema. Darbe aptariami ir tautosakoje atsispindintys reikalavimai žmonių elgesiui su vaivorykšte kaip sakraliu objektu (visų pirma dažnas draudimas nerodyti į ją pirštu). Straipsnyje aptariamas ir vaivorykštės motyvo įtraukimas į tam tikrus biblinio pobūdžio tautosakinius siužetus (pvz., į biblinį legendos apie pasaulinį tvaną siužetą populiarų lietuvių sakmėse ir kt.). Apibendrindama savo darbą, straipsnio autorė konstatuoja, kad vaivorykštė lietuvių folkloriniuose naratyvuose, dažniausiai atspindinčiuose senąjį pasaulėvaizdį, laikyta nepaprastu gamtos fenomenu, tikėta jos magiška galia. Vaivorykštė buvo suvokta kaip tarpininkė tarp gamtos objektų, dangaus ir žemės vandenų, kaip kosminė juosta.

ENThe article analyses a mythological image of the rainbow and related plots which are found in Lithuanian folkloric narratives. All names of the rainbow (oro rykštė, orarykštė, laumės juosta, smakas, straublys and others) used in the Lithuanian language are separately discussed and analysed. The relationship between the rainbow and different mythological characters of the Lithuanian folklore such as God, a hag and a dragon are described. The actions of the rainbow found in folklore are also analysed. They describe the functions of a rainbow as a mythological image. First of all, it pulls water from water bodies to the sky and sometimes swamps animals and people. A mythologeme of the rainbow as a mediator between the earth and the sky is analysed. The work discusses requirements reflected in folklore to people's behaviour with the rainbow as a sacral object (first of all, it is often prohibited to point a finger at the rainbow). Also, the article discusses an inclusion of the rainbow's motif to certain biblical folkloric plots (ex.: a biblical legend about the world-wide flood which is popular in Lithuanian stories and etc.). In order to sum-up the work, the author states that the rainbow was treated as a special natural phenomenon in Lithuanian folkloric narratives which usually reflected the old world-view. Also, people believed in its magic power. The rainbow was perceived as a mediator, a cosmic ribbon, between natural objects and the sky and water bodies in the earth.

ISSN:
1392-2831; 2783-6827
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/32064
Updated:
2018-12-17 11:25:17
Metrics:
Views: 32    Downloads: 6
Export: