Žydai Lietuvoje, Lenkijoje ir Rusijoje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Žydai Lietuvoje, Lenkijoje ir Rusijoje
Publication Data:
Vilnius : Versus aureus, 2015.
Pages:
630 p
Contents:
Įžanga — Pratarmė — Padėka — Įvadas — Lenkiškai lietuviškos bendruomenės šaknys — Žydų bendruomenės iškilimas — Abiejų Tautų Respublikoje — Žydai ir krikščionių bendruomenė — Žydų savivalda — Žydai Lenkijos ūkiniame gyvenime — Religinis ir dvasinis gyvenimas — Išvados — Bandymai transformuoti ir integruoti žydus 1750-1881 m. — Paskutiniai Abiejų Tautų Respublikos metai — Žydai Prūsijos valdomoje Lenkijos dalyje 1772-1870 m. — Žydai Galicijoje iki XIX a. aštunto dešimtmečio vidurio — Žydai Varšuvos kunigaikštystėje ir Lenkijos karalystėje 1807-1881 m. — Žydai Rusijos imperijoje 1772-1881 m. — Išvados — Naujoji žydų politika 1881-1914 m. — Žydų padėties Rusijos imperijoje pablogėjimas — Lenkijos karalystė 1881-1914 m. — Galicija įvedus teisinę žydų lygybę — Prūsijos valdoma Lenkijos dalis 1848-1914 m. — Išvados — Socialiniai ir religiniai pokyčiai 1750-1914 m. — Žydų erdvės XIX a.: miestai ir štetlai — Religinis žydų gyvenimas nuo XVIII a. vidurio iki 1914 m. — Žydų moterys Rytų Europoje — Masinės žydų kultūros iškilimas — Pirmasis pasaulinis karas ir jo padariniai — Pirmasis pasaulinis karas — Rusijos imperijoje — Valdant Centrinių valstybių sąjungai — Lenkijos karalystė — Vakarų sąjungininkų reakcijos — Žydai ir Rusijos pilietinis karas — Žydai Lenkijos pasienio sričių konfliktuose — Lenkijos žydai tarp dviejų pasaulinių karų — Lenkijos žydų bendruomenė — Žydai ir lenkų politinis ir socialinis gyvenimas — Žydų visuomeninės, švietimo ir kultūros institucijos — Religinis gyvenimas tarpukario Lenkijoje — Išvados — Lietuvos žydai tarp dviejų pasaulinių karų — Žydų autonomijos eksperimentas — Autonomijos sistemai žlugus — Antisemitizmas Smetonos valdymo metais — Žydai Sovietų Rusijoje ir Sovietų Sąjungoje 1921-1941 m. — Žydų integracija Sovietų Sąjungoje — Sovietinės žydų tapatybės puoselėjimas —Agrarinės žydų gyvenvietės — Išvados — Karas ir genocidas 1939-1945 m. — „Galutinio sprendimo“ preliudija — Masinės žydų žudynės 1941-1944 m. — Stebėtojai Rytų Europoje — Sovietų vyriausybė ir holokaustas — Žydų atsakas į nacių persekiojimą — Nuo Antrojo pasaulinio karo pabaigos iki griūvant komunistinei sistemai — Nuo 1944 m. iki Stalino mirties — Nuo Stalino mirties iki įsiveržiant į Čekoslovakiją — Sovietai ir žydai 1953-1968 m. — Lenkija: nuo atšilimo iki „mažosios stabilizacijos“ — 1968 m. krizė — Sovietų Sąjunga 1968-1991 m. — Lenkija nuo 1968 m. iki komunizmui žlungant 1989 m. — Žydų gyvenimas Lenkijoje po 1968 m. — Žydai Rytų Europoje ir Rusijoje komunizmui žlugus — Žydai buvusioje Sovietų Sąjungoje: bendri bruožai — Rusijos federacija nuo 1991 m. — Žydai Ukrainoje — Žydai Baltarusijoje — Žydai Lietuvoje — Lenkija — Išvados — Pabaiga — Žemėlapiai — Žodynėlis — Literatūra.
Keywords:
LT
Žydų tauta; hebrajų kultūra; jidiš kultūra; judaizmas; Lenkija; Rusija; Lietuva; ribota savivalda; etninė priklausomybė; asimiliacija.
EN
Jewish nation; hebrew culture; yiddish culture; judaism; Poland; Russia; Lithiuania; restricted self government; ethnical dependance; assimilation.
Reviews:
Summary / Abstract:

LTAntony Polonsky, Brandeis (JAV) universiteto profesorius, yra bene autoritetingiausias Rytų Europos žydų istorijos tyrinėtojas. Vienas naujausių jo darbų „Žydai Lietuvoje, Lenkijoje ir Rusijoje“ pateikia išsamų sintetinį istorinės, politinės ir kultūrinės žydų bendruomenės raidos minimose valstybėse vaizdą. Modernus ir gausiais archyviniais tyrimais paremtas darbas yra ne tik svarus indėlis į Rytų Europos žydų istoriją, bet ir ypatingai svarbus Lietuvos žydų istorijai. Nors originaliame knygos pavadinime ir nėra Lietuvos vardo, tačiau istorinės realijos lėmė, kad Lietuva, būdama bendroje Lietuvos-Lenkijos (Abiejų Tautų Respublika) valstybėje ar Rusijos imperijos sudėtyje tapo neatsiejamu A. Polonsky studijų objektu. XVIII a. Lietuvos ir Lenkijos žydų bendruomenė buvo didžiausia žydų bendruomenė pasaulyje ir tapo intelektinio bei religinio žydų gyvenimo centru Rytų Europoje. Autoriaus pasirinktas metodas į žydų istoriją žvelgti ne per konflikto ar kančios prizme, o ieškoti bendros skirtingų bendruomenių sugyvensenos principų, suteikia skaitytojui daugiau galimybių pažinti žydų bendruomenės istoriją, jos vaidmenį Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos istorijoje. [Iš leidinio]

ENAntony Polonsky, a professor at Brandeis university (USA), is perhaps the most authoritative scholar of Eastern European Jewish history. One of his latest works "Jews in Lithuania, Poland and Russia" provides a detailed synthetic historical, political and cultural development of Jewish communities in the mentioned countries. Modern work that is based on many archive analyses is not only an important contribution to East European Jewish history, but particularly important for the history of the Jews of Lithuania. Even though Lithuania is not mentioned the title of the original book, the historical reality led to the point that Lithuania, as a joint Lithuanian-Polish (Polish–Lithuanian Commonwealth or as a part of the Russian Empire became an object of A. Polonsky's studies. In the 18th century the Jewish communities in Lithuania and Poland were the largest Jewish communities in the world and became the Eastern European centre of intellectual and religious Jewish life. The author chose to look at the history of Jews not through a conflict or suffering prism but rather to look for common principles of living in different communities, he gives readers more possibilities to learn about the history of the Jewish community, its role in the history of Lithuania, Poland and Russia.

ISBN:
9789955346258
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/58216
Updated:
2021-02-08 11:20:32
Metrics:
Views: 69    Downloads: 1
Export: