Ar verta lituanizuoti visuotinės istorijos kursą bendrojo lavinimo vidurinėje mokykloje?

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ar verta lituanizuoti visuotinės istorijos kursą bendrojo lavinimo vidurinėje mokykloje?
Keywords:
LT
Bendrojo lavinimo mokykla; Istorija; Istorijos edukacija, lituanizacija, istorijos mokymas, pedagogika; Istorijos lituanizacija; Lituanizacija; Mokykla; Visuotinė istorija.
EN
History; History education, lithuanization, learning of history, pedagogy; Lithuanization; Lituanization of history; School; School of general education; World history.
Summary / Abstract:

LTMokant istorijos bendrojo lavinimo vidurinėje mokykloje svarbus visuotinės (pasaulio) istorijos pažinimas. Ne kartą viešai diskutuota dėl visuotinės istorijos lituanizavimo – pasaulio istorijos pažinimo per Lietuvos istorijos prizmę. Šiame straipsnyje keliamas tikslas apibūdinti ir įvertinti visuotinės istorijos lituanizavimo galimybes bei reikšmę Lietuvos bendrojo lavinimo mokykloje. Dėmesys telkiamas į istorijos mokymą Lietuvoje reglamentuojančias Bendrąsias programas, istorijos kursų integravimo patirtį užsienio šalyse. Bendrosiose programose išdėstyti istorijos mokymo uždaviniai leidžia teigti, kad lituanizacijos idėja gali pasitarnauti užsibrėžtų uždavinių įgyvendinimui, nes pasaulio istorijos reiškinių pažinimas tiesiogiai siejamas su lietuvių tautos ir Lietuvos valstybės istorijos pažinimu. Lituanizacija taip pat aktuali Bendrosiose programose keliamam uždaviniui ugdyti kritišką šaltinių informacijos vertinimą. Vakarų Europos, Skandinavijos šalyse, Izraelyje irgi pastebimas siekis integruoti gimtąją istoriją su visuotinės istorijos kontekstu ir taip išryškinti savo tautos ar šalies indėlį į pasaulio istoriją. Šių dienų Europoje įprasta, kad kiekviena tauta turi teisę atspindėti praeities įvykius atsižvelgdama į savo interesus. Visuotinės istorijos lituanizavimo reikšmę pagrįsti galima ir tuo, kad nemaža dalis lietuvių gyvena už Lietuvos valstybės ribų. Jie taip pat turėtų patekti į mūsų akiratį. Galiausiai, lituanizuojant visuotinės istorijos mokymą galima tikėtis didesnio moksleivių motyvavimo. Todėl visuotinės istorijos kursą tikrai verta lituanizuoti.

ENKnowledge of universal (world) history is very important while teaching history in a general education secondary school. Looking at the universal history through the prism of Lithuanian history has been publicly discussed more than once. The article raises a goal to describe and evaluate the possibilities of looking at universal history through the Lithuanian prism and its significance in Lithuanian general education schools. The article focuses on the history of education in Lithuania regarding the general programs, the integration experience of history courses in other countries. The history teaching objectives that are set out in general programs suggest that the idea of looking at history through a Lithuanian prism can help to achieve the set-out objectives because knowledge of world history events directly associated with the knowledge about the Lithuanian nation and the history of Lithuania. Lithuanization is also relevant to the task in general programs to develop a critical assessment of information sources. Western Europe, Scandinavian countries and Israel also have a strong desire to integrate native history with the context of universal history and to this way highlight the contribution of its people or country to world history. It is common in today's Europe that every nation has the right to reflect on past events in the interests of its own. The value of Lithuanizing the general history can also be justified by the fact that a rather big number of Lithuanians live abroad. They should also enter our horizons. Finally, Lithuanization of general history can result in a bigger interest in history by students. That is why Lithuanizing the course of world history is worth it.

ISBN:
995560123X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/58164
Updated:
2017-02-23 21:40:47
Metrics:
Views: 52
Export: