Alternatyvios baudžiamosios sankcijos Europos Sąjungoje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Alternatyvios baudžiamosios sankcijos Europos Sąjungoje
Publication Data:
Vilnius : Eugrimas, 2015.
Pages:
100 p
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Santrauka — Įvadas — Alternatyvios, arba su laisvės atėmimu nesusijusios, sankcijos — Ryšys su nusikalstamu elgesiu — Sankcijų alternatyvumo įkalinimui aspektai — Su laisvės atėmimu nesusijusių sankcijų žmogaus teisių standartai Europos Sąjungoje — Europos Tarybos žmogaus teisių standartai — Tarpvalstybinis sankcijų pripažinimas Europos Sąjungoje — Minimalūs žmogaus teisių standartai, taikomi alternatyvioms sankcijoms — Įkalinimas versus alternatyvios sankcijos: poveikio recidyvizmui tyrimai — Skirtingų sankcijų poveikio palyginimas ir priežastingumo problema — Atsitiktinių imčių tyrimai JAV — Natūralus eksperimentas Nyderlanduose: įkalinimas prieš laisvės atėmimo bausmės vykdymo atidėjimą — Eksperimentas Šveicarijoje: viešieji darbai prieš (labai) trumpalaikį laisvės atėmimą — Atsitiktinių ir suderintų porų (angl. Matched-pair) tyrimų palyginimas bei sankcijų palyginimas su nesikišimu — Alternatyvios baudžiamosios sankcijos Europos Sąjungoje — Hawthorne'o ir placebo efektas: tik stebėtojo akyse? — Natūralus eksperimentas: atsitiktinis teisėjo paskyrimas — „Tinklo išplėtimas“ taikant alternatyvias sankcijas — Tinklo išplėtimas — Tinklo išplėtimas: Nyderlandų ir Vokietijos pavyzdys — Resocializacija ir alternatyvios sankcijos — Pilietinės visuomenės vaidmens stiprinimas taikant alternatyvias sankcijas — Atkuriamasis teisingumas — Pilietinė stebėsena — Alternatyvios priemonės: žvilgsnis į projekte dalyvavusių valstybių patirtį — Alternatyvios įkalinimo priemonės projekte dalyvavusiose šalyse — Geroji valstybių praktika — Literatūra.
Keywords:
LT
Alternatyvios sankcijos; Belgija; Bulgarija; Vokietija; Ispanija; Lietuva.
EN
Alternative sanctions; Belgium; Bulgaria; Germany; Spain; Lithuania.
Summary / Abstract:

LTMokslinio darbo tikslas - išnagrinėti su laisvės atėmimu nesusijusias (alternatyvias laisvės atėmimui) sankcijas, siekiant palyginti jas su laisvės atėmimo sankcijomis, ir nustatyti perspektyviausias baudžiamųjų sankcijų alternatyvas Belgijoje, Bulgarijoje, Vokietijoje, Ispanijoje ir Lietuvoje. Nustatyti perspektyvias projekte dalyvaujančių šalių praktikas, susijusias su alternatyvių sankcijų taikymu, yra sudėtingas uždavinys. Ypač jei siekiama ne vien paprastai aprašyti atskirą šalies praktiką. Čia svarbu būtų atskleisti bent keletą aspektų. Tolesniems tyrimams tikslinga išnagrinėti, kaip bendri žmogaus teisių standartai yra taikomi skirtingose teisinėse sistemose ir teisinėse kultūrose. Ypač tada, kai vienos valstybės narės baudžiamasis nuosprendis priimamas kitoje valstybėje narėje. Šiais atvejais žmogaus teisių palyginimas tampa prioritetinis, tačiau vis tiek lieka ne mažiau sunkiai pasiekiamas. Tokio požiūrio prielaida yra ta, jog vis dar stokojama pritarimo, kad alternatyvių sankcijų taikymas yra ne tik galimybė išvengti įkalinimo, bet ir tiesiogiai veikia žmogaus teises. Toks nepripažinimas yra susijęs su vyraujančiu šių sankcijų kaip įkalinimo alternatyvos suvokimu. Natūralu, kad laisvės atėmimo sankcijos gali būti pakeistos alternatyviomis sankcijomis. Tai turi būti daroma remiantis tarptautiniais sankcijų taikymo tyrimais. Kartu su šių tyrimų rezultatais, kurie yra maždaug panašūs kalbant apie recidyvizmą, turi būti atsižvelgta ir į proporcingumo bei Primum non nocere (pirmiausia - nepakenkti) principus. Šie principai reikalauja kiek įmanoma mažiau kištis lyginant skirtingus poveikius ir esant dabartinių žinių neapibrėžtumui.Kartais gali būti sunku tiksliai nustatyti, kas turi būti laikoma labiausiai nepageidaujamomis (trikdančiomis) sankcijomis. Tai, kaip sankcijas suvokia specialistai ir kaip asmenys, kuriems jos yra taikomos, taip pat gali skirtis. Tačiau šis aspektas reikalauja daug daugiau dėmesio ir mokslinių tyrimų prasme, ir įtvirtinant asmens, kuriam taikoma priežiūra, sutikimo būtinybę kaip sankcijos taikymo prielaidą. Nuolatinis šių aspektų ignoravimas yra susijęs su sankcijų „tinklo išplėtimo" poveikiu (angl. net widening effect). Taip yra dėl to, kad lanksčios sankcijos vis dar laikomos sankcijomis, taikomomis tais atvejais, kai sprendimus priimantys subjektai gali pasirinkti, nubausti žmogų laisvės atėmimu ar ne. Vis dėlto tyrimai rodo, kad šis suvokimas yra klaidingas. Alternatyvios sankcijos gali būti taikomos kaip laisvės įkalinimo alternatyva, tačiau neabejotina, kad jas plačiai taikant taip pat gali plisti baudimo kultūros ir pažeidėjų, kaip grėsmės visuomenei, suvokimas. Be viso to, rizikos poreikio vertinimų populiarumas vietoje orientavimosi į reabilitacijos idealus, pavyzdžiui, gero gyvenimo modelis (angl. Good Lives Model), turėtų tapti nuodugnaus mokslininkų tyrinėjimo objektu. Susitelkimas ties asmens raiška ir reintegracija į visuomenę kaip dvipusė koncepcija taps pilietinės visuomenės vaidmens sustiprinimo būdu sankcijų taikymo srityje. Tam reikalingi tolesni tyrinėjimai, kuriais būtų siekiama sukurti atitinkamus modelius, tokius kaip paramos (palaikymo) ir atskaitomybės grupės bei atkuriamasis teisingumas.Be šių perspektyvių praktikų, dar svarbesnė yra sankcijų taikymo atitikties žmogaus teisių standartams stebėsena. Kadangi būtinas baudžiamų asmenų sutikimas, svarbu užtikrinti, kad toks sutikimas nebūtų gautas vien tik dėl noro išvengti griežtesnės bausmės. Siekiant tai užtikrinti, pirmiausia reikia sukurti procesines garantijas ir panaikinti alternatyvios sankcijos atšaukimo taikymą. Svarbu suvokti, kad alternatyvios sankcijos atšaukimo taikymas, kai asmeniui sugrąžinama laisvės atėmimo bausmė, galiausiai paverčia ją (alternatyvią sankciją) dar griežtesne už laisvės atėmimo bausmę. Nors pažeidėjų ir specialistų viltis pakeisti įkalinimą bendruomeninėmis sankcijomis negali būti naudojama tinklui išplėsti, laisvės atėmimo bausmės pakeitimo alternatyviomis sankcijomis perspektyva vis dar turi būti traktuojama žmogaus teisių standartų ir mokslinių tyrimų požiūriu. Abu šie požiūriai reikalauja ne tik įkalinimo alternatyvos, bet ir sankcijų taikymo alternatyvų. Be to, nesikišimo eksperimentai turi būti atliekami visada, kai tik įmanoma. [Iš leidinio]

ISBN:
9786094372889
Subject:
Related Publications:
Laidavimas Lietuvos baudžiamojoje teisėje / Justinas Bagdžius. Teisė. 2019, t. 112, p. 124-144.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/57626
Updated:
2021-03-01 20:35:03
Metrics:
Views: 80
Export: