Akademinės didaktikos dalykas ir problematika

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Akademinės didaktikos dalykas ir problematika
In the Book:
Akademinė edukologija. 2. Vilnius: Mokslotyros institutas, 2006. P. 7-37. (Lietuvos mokslas ; kn. 59)
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Akademinė didaktika; Akademinės didaktikos sąvokos ir kategorijos; Akademinės didaktikos šerdis - veiklos didaktika; Aukštasis mokslas; Studentas, dėstytojas; Studentų dvasingumo ugdymas; Academic didactic concepts and categories; Academic didactics; Academic didactics core - activity didactics; Higher education; Student; Students' spiritual development; Teacher.
Keywords:
LT
Akademinė didaktika; Akademinės didaktikos sąvokos ir kategorijos; Akademinės didaktikos šerdis - veiklos didaktika; Aukštasis mokslas. Studijos / Higher education. Study; Mokytojai. Pedagogai / Teachers. Pedagogues; Studentai / Students; Studentas, dėstytojas.
EN
Academic didactic concepts and categories; Academic didactics core - activity didactics; Academic didactics; Student; Students' spiritual development.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamas akademinės didaktikos dalykas ir problematika: aptariama akademinės didaktikos samprata bei funkcijos, pagrindinis akademinės didaktikos objektas, analizuojamos pagrindinės akademinės didaktikos kategorijos ir sąvokos, išryškinama veiklos pedagogika bei profesinės veiklos išmokimo didaktinis modelis, studentų dvasingumo ugdymas kaip didaktinė problema. Atskleista, kad tai, kas per paskaitą išmokstama, susiję su penkiomis stadijomis: 1) pažintinė pajauta, 2) žinių pagrindu veiklos įvaizdžio modeliavimas studento psichikoje (analizė, sintezė, apibendrinimas), 3) suvokimas, 4) savarankiškas veiklos projektavimas, 5) supratimas. Analogiškai individo smegenyse nauja medžiaga priimama perėjusi per 3 smegenų zonas: pojūčių (vyksta pažinimas), integracijos (analizės, sintezės, apibendrinimo; dalyvauja abu smegenų pusrutuliai) ir savarankiškos veiklos projektavimo (smegenų kaktos zona). Universitetuose vyrauja žinių perteikimas. Todėl studento specializacija labai pasunkėja, nes žinioms apdoroti, nuodugniai jas suvokti paskaitos metu jam nelieka nei laiko, nei realių sąlygų. Akademinės didaktikos uždavinys – studijų lengvinimo paieškos. Akademinės studijos turėtų ne vien duoti atskirų dalykų giluminius pagrindus, bet ir visokeriopai spartinti studentų veikdinimą, sąmonėjimą, estetinimą, dorinimą, protinimą, sudaryti sąlygas jų profesinei saviraiškai, psichinių ir kt. galių plėtotei, t. y. ne su dalyku dėstytojas turėtų eiti prie ugdytinio, o su studentu – prie šio dalyko paslapčių, reikšmingų jam būsimoje profesinėje veikloje.

ENThe article deals with the subject and problematics of academic didactics: it discusses the concept and functions of academic didactics, reveals the main objects, analyses the main categories and terms of academic didactics, and highlights activity pedagogy, the didactic model of learning professional activities, and students' spiritual education as a didactic problem. The article discloses that everything which is learned during a lecture is linked with five steps: 1) cognitive sense, 2) knowledge-based activities image modelling in student's mind (analysis, synthesis, and generalization), 3) perception, 4) independent planning of activities, and 5) understanding. In parallel, the perception of any new material in individual's brain passes through 3 brain areas: the area of senses (knowledge), integration (analysis, synthesis, generalization; both hemispheres of brain participate within the process) and independent planning of activities (forehead area of brain). Universities perform the knowledge. Therefore, the student's specialization is very difficult, since they lack both time and real conditions for the knowledge processing and thoroughly understanding during lectures. The task of the academic didactics is to facilitate the study process. The education should not only give deep foundations on certain subjects, but also to fully stimulate students activity, self-awareness, aesthetics, morality, and mentality as well as to create conditions for professional self-expression and the development of mental and other powers, i.e. the educators should not attempt to reach students with the matter of subject, but they should seek to find out the secrets of the subject that might be important for students' professional activities together with students.

ISBN:
99867952320
ISSN:
1392-4044
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/55845
Updated:
2021-02-28 11:01:49
Metrics:
Views: 34    Downloads: 7
Export: