Knowledge-based economy and human capital

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Knowledge-based economy and human capital
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Žmogiškasis kapitalas; Žinių ekonomika; Human capital; Knowledge economy.
Keywords:
LT
Žmogiškasis kapitalas.
EN
Human capital; Knowledge economy.
Summary / Abstract:

LTDabartinėje visuomenėje žinios įgijo lemiamą svarbą. Jų formavimasis ir panaudojimas turi didžiulę įtaką ekonomikos augimui. Išsivysčiusiose šalyse daugiau nei puse bendrojo vidaus produkto yra sukuriama paslaugų sektoriuje, kuris yra labai imlus žinioms. Šio straipsnio tyrimo objektas yra žmogiškasis kapitalas. Straipsnyje siekiama atskleisti žmogiškojo kapitalo vaidmenį žinių ekonomikoje ir jo svarbą apibrėžiant individo situaciją darbo rinkoje. Straipsnyje remiantis mokslinės literatūros analizės ir sintezės metodais aptariama žinių ekonomikos ir žmogiškojo kapitalo sampratos, schematiškai pateikiami jo tipai. Taip pat šiame darbe apžvelgiami sąryšiai tarp investicijų į žmogiškąjį kapitalą, pajamų, produktyvumo ir padėties darbo rinkoje. Analizuojami tyrimo, kurio metu buvo apklaustos lietuviško ir užsienio kapitalo įmonės apie investicijas į žmogiškąjį kapitalą Lietuvoje, rezultatai. Straipsnio pabaigoje pateikiamos išvados. [Iš leidinio]

ENIn contemporary society, knowledge has acquired critical importance. Knowledge formation and application plays a major role in economic growth. In the developed countries, more than half of the gross domestic product is produced in service sector, which is very receptive to knowledge. The research object of this article is human capital. The article seeks to identify the role of human capital in knowledge economy and its importance in defining individual’s situation on the labour market. The article, combining the methods of analysis and synthesis of scientific literature, discusses the concepts of knowledge economy and human capital, provides a scheme detailing its types. Also, the work studies links between investment into human capital, income, productivity and situation on the labour market. The author analyzes results of the research, in course of which Lithuanian and foreign capital companies were surveyed about investments into human capital in Lithuania. At the end of the article, conclusions are formulated.

ISBN:
9955120746
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/554
Updated:
2020-11-16 18:40:08
Metrics:
Views: 23
Export: