Baltramiejus Vilentas, Šteindamo Šv. Mikalojaus bažnyčia, Karaliaučius, 1553–1587

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Baltramiejus Vilentas, Šteindamo Šv. Mikalojaus bažnyčia, Karaliaučius, 1553–1587
In the Journal:
Archivum Lithuanicum. 2015, t. 17, p. 53-80
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Baltramiejus Vilentas; Epistolinis palikimas; Evangelikų liuteronų bažnyčia; Karaliaučius; Laiškai; Lietuvių raštija; Liuteronų dvasininkai; Lotynų kalba; Mažoji Lietuva; Rankraščiai; Vertimas; Šteindamas; Šv. Mikalojaus bažnyčia; Baltramiejus Vilentas (Willent); Church of St. Nikolaus; Epistolary heritage; Evangelical Lutheran Church; Koenigsberg; Latin; Letters; Lithuania Minor; Lithuanian writing; Lutheran clergy; Manuscripts; Steindamm; Translation.
Keywords:
LT
Bažnyčios / Churches; Dvasininkija / Clergy; Epistolinis palikimas; Evangelikai liuteronai / Evangelical Lutherans; Karaliaučius; Laiškai / Letters; Lietuvių raštija; Lotynų kalba; Mažoji Lietuva; Rankraščiai / Manuscripts; Šteindamas; Vertimas.
EN
Baltramiejus Vilentas (Willent); Church of St. Nikolaus; Epistolary heritage; Evangelical Lutheran Church; Koenigsberg; Latin; Lithuania Minor; Lithuanian writing; Lutheran clergy; Steindamm.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariamas Berlyne, Prūsijos kultūros paveldo Slaptajame valstybiniame archyve rastas anksčiausias Baltramiejaus Vilento laiškas Prūsijos kunigaikščiui Albrechtui. Straipsnyje pirmą kartą publikuojama laiško faksimilė, perrašas, vertimas į lietuvių kalbą. Naujai rastas laiškas kartu su kitais dokumentais suteikia papildomų argumentų svarbiems Vilento veiklos faktams patikslinti. Trys šaltiniai – Vilento 1554 metų sausio 16–ąją registruotas laiškas, informuojantis apie kunigystės pradžios poreikius, 1572 metų laiškas su nuoroda dirbus kunigu 19 metų ir Evangelijų bei Epistolų (1579) pratarmė su nuoroda dirbus beveik 27 metus – duoda pagrindo išvadai, kad Vilentas kunigu Karaliaučiuje pradėjo dirbti 1553 metais (dirbo iki 1587–ųjų). 1554 metais sausio 16–ąją registruotas laiškas ir du Prūsijos Bažnyčios generalinio sinodo, vykusio 1554 metų rugsėjo 2–24 dieną Karaliaučiuje, dokumentai rodo, kad Vilentas buvo paskirtas į Karaliaučiaus Senamiesčiui priklausiusią Šteindamo Šv. Mikalojaus bažnyčią. Joje lietuviškos pamaldos (kartu su lenkiškomis) vyko iki 1602–ųjų, o Sakaimo Šv. Elžbietos bažnyčia lietuviams paskirta tik 1604 metais (Šv. Mikalojaus bažnyčia palikta lenkams). Nors Vilentas teikdavo bažnytines paslaugas ir kitų Karaliaučiaus gyvenviečių bei priemiesčių (be Šteindamo, jo laiškuose dar minimas Sakaimis, Trakaimis ir Rosgartenas) lietuviams, bet pagrindinė jo darbo vieta buvo Šteindamo Šv. Mikalojaus bažnyčia.

ENThe article discusses the earliest letter by Baltramiejus Vilentas to the Duke of Prussia, Albrecht. This letter is preserved in the Secret State Archives Prussian Cultural Heritage Foundation in Berlin. The article publishes for the first time its facsimile, rewrite, and translation to Lithuanian. The newfound letter, together with the other documents, provides additional arguments that help clarify important facts of Vilentas activity. Three sources – Vilentas letter that informs about the needs at the beginning of priesthood, registered on the 16th of January, 1554; letter that references having worked as a priest for 19 years, written in 1572; the foreword of Gospels and Epistulae (1579) that references having worked as priest for almost 27 years – allow to draw the conclusion that Vilentas began to work as a priest in Kaliningrad in 1553 (until 1587). The aforementioned letter, registered in 1554, together with the two documents of the General Synod of the Church of Prussia, which took place in the 2nd – 24th of September, 1554, reveal that Vilentas was assigned to the Steindamm's St Michael's Church in the Old Town of Kaliningrad. There the public prayers in Lithuanian (and Polish) were held until 1602, and the Sackheim's St Elisabeth's Church was dedicated to Lithuanians and their services only in 1604 (the St Michael's Church remained Polish). Even though Vilentas provided church service to the Lithuanians living in the surrounding villages and suburbs of Kaliningrad as well (outside of Steindamm, in his letters he also mentions Sackheim, Tragheim and Rossgarten), his primary area of work was the Steindamm's St Michael's Church.

ISSN:
1392-737X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/54925
Updated:
2018-12-17 13:58:56
Metrics:
Views: 33    Downloads: 11
Export: