The Evaluation of the impact of foreign direct investment on Lithuanian economy using lag-analysis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Evaluation of the impact of foreign direct investment on Lithuanian economy using lag-analysis
In the Journal:
Ekonomika ir vadyba [Economics and management]. 2014, Vol. 19, no. 1, p. 16-24
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Foreign direct investment; Lag analysis; Impact; Gross domestic product.
Keywords:
EN
Foreign direct investment; Gross domestic product; Impact; Lag analysis.
Summary / Abstract:

LTTikslas – nustatyti konkretų tiesioginių užsienio investicijų (TUI) poveikį Lietuvos bendrajam vidaus produktui (BVP), analizuojant ekonominę veiklą ir įvertinant tam tikro laikotarpio poveikį. Svarbiausias aspektas priimančiai šaliai – kaip greitai TUI pradeda veikti šalies ekonomiką, nes šis poveikis pastebimas praėjus tam tikram laikotarpiui nuo investicijų pradžios. Naudoti vietos veiklos grupių nustatymo, statistikos grupavimo ir vizualizacijos metodai. Naudojant šiuos metodus ištirta ir nustatyta Lietuvos ekonominė veikla, turinti didelę reikšmę investicijų pritraukimui. Nustatytas optimalus vietos veiklos grupės dydis (tam tikru laikotarpiu). Be to, pateikiamas vertinimas ir pasiūlymai, į ką vyriausybė turėtų sutelkti pagrindinį dėmesį, kokia veikla yra ekonomiškai perspektyviausia. Tyrimas parodė, kad TUI poveikis greičiausiai pasireikš energetikos sektoriuje, nepaisant to, kad kitus sektorius subsidijuoja valstybė. Praktinis poveikis – TUI poveikio klausimas yra vienas aktualiausių klausimų, siekiant pritraukti užsienio investicijas į šalį, skatinti šalies ekonominį augimą, technologinį ir politinį vystymąsi. Atlikta daug tyrimų, nagrinėjančių tiesioginių užsienio investicijų poveikį šalies ekonomikai ir ypač bendrajam vidaus produktui. Juos vykdė L. Alfaro (2003), B. Blonningen and et al. (2006), A. Johnson (2006), L. Kornecki (2007), Qaiser and et al. (2011) ir kiti mokslininkai.Dažniausiai mokslininkai naudoja tik koreliacijos-regresijos analizę tam tikro poveikio įvertinimui, tačiau iki šiol Lietuvoje nebuvo daryta jokių tyrimų dėl TUI poveikio. Todėl sukurtas modelis, parodantis, kuriuo metu TUI pradeda daryti įtaką šalies BVP. Šis tyrimas ne tik atskleidė naujus ekonominius - statistinius metodus, bet ir išskyrė svarbiausias ekonominės veiklos sritis šalies ekonominės gerovės sukūrimui. [versta iš angliškos santraukos]

ENPurpose – to determine the particular impact of Foreign Direct Investment (FDI) on the Lithuanian Gross Domestic Product (GDP) through economic activities using lag-analysis, which allows to evaluate the impact on the particular period of time. Methodology. The most important aspect for the host country is how quickly FDI starts to affect country‘s economy as the impact of FDI occurs after a certain period of time (lag) following the investment actions. There are used the lag determination, statistical clustering and visualization methods.While using these methods there were investigated and were pointed out Lithuanian economic activities which have a significant value in attracting FDI. Results. There was identified the optimum size of lag (certain period of time). Furthermore, there were presented the estimation and the proposals what the government should focus on, on which economic activity as one of the most economically perspective. The research showed that the impact of FDI was likely to occur rapidly in energetic sector despite the fact that many other sectors are subsidised by the government. Practical implications - the issue of Foreign Direct Investment impact is one of the most urgent, it is believed to enable the country to attract foreign capital and it allow to increase the country's economic growth technological and political development of the country. There had been done many studies analysing the impact of Foreign Direct Investment on the country's economy and particularly on Gross Domestic Product (GDP). Such studies were made by Alfaro (2003), Blonningen and et al. (2006), Johnson (2006), Kornecki (2007), Qaiser and et al. (2011) and by many other scientists.Value/originality. Usually scientists use just correlation-regression analysis to evaluate a certain impact but there hadn’t been done any research in Lithuania analysing FDI impact using not only correlation-regression but also lag-analysis method. Due to that, there was created the model showing when the certain impact of FDI started to influence country’s GDP. This research not only revealed a new study of economical- statistical approach but also distinguished the most useful economic activity for the creation of the country‘s economic welfare. [From the publication]

DOI:
10.5755/j01.em.19.1.5597
ISSN:
1822-6515
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/54495
Updated:
2018-12-17 13:48:32
Metrics:
Views: 35    Downloads: 4
Export: