Pranciškaus Smuglevičiaus paveikslas "Šv. arkangelas Mykolas" ir kitos Palomenės bažnyčios dailės vertybės

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pranciškaus Smuglevičiaus paveikslas "Šv. arkangelas Mykolas" ir kitos Palomenės bažnyčios dailės vertybės
Alternative Title:
Painting of St. Michael the Archangel by Franciszek Smuglewicz and other artworks in the Palomenė church
In the Journal:
Menotyra. 2015, t. 22, Nr. 1, p. 24-44
Keywords:
LT
Jonas Damelis; Klasicizmas; Lenz; Martynas Zaleskis; Mykolas Zaleskis; Mykolas Zaleskis, Senojo Testamento ikonografija; Palomenės bažnyčia; Pranciškus Smuglevičius; Senojo; Testamento ikonografija; Šv. arkangelas Mykolas.
EN
Classicism; Franciszek Smuglewicz; Jan Damel; Jonas Damelis; Lenz; Marcin Zaleski; Michal Zaleski; Old Testament iconography; Palomenė church; St Michael the Archangel; St. Michael the Archangel.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pirmą kartą nagrinėjami vertingi Palomenės bažnyčios paveikslai. Keturi paveikslai paskelbti respublikinės reikšmės paminklais, kitiems dviem suteiktas vietinės reikšmės dailės paminklo statusas. Remiantis archyviniais šaltiniais, istoriniais duomenimis ir stilistikos analize, patvirtinama, kad Palomenės bažnyčios didžiojo altoriaus paveikslo „Šv. arkangelas Mykolas“ autorius yra žymiausias Lietuvos klasicizmo tapytojas Pranciškus Smuglevičius. Šio kūrinio temos traktuotėje atsispindi Apšvietos laikotarpio idėjinis turinys, ikonografijoje – išplėtotas teologinis turinys (Adomo ir Ievos motyvas) bei originali interpretuotė (arkangelas vaizduojamas be šarvų ir beginklis), stilistikoje – klasicizmas, pasireiškiantis šiam meistrui būdinga sušvelninta antikizuoto grožio interpretacija, spalvų sąskambių derme. Šį atvaizdą, kaip klasicizmo stilistikos kūrinio reprezentantą, galima gretinti su žymiausiais europinės dailės šv. arkangelo Mykolo pavyzdžiais. Paveikslo atsiradimas Palomenės bažnyčioje – fundatorių, vietos dvarininkų Zaleskių nuopelnas. 1809 m. jų rūpesčiu iškilo koplyčia, vėliau – bažnyčia, jie pasirūpino Šventojo Sosto didžiajam altoriui suteikta privilegija, pasirūpino bažnyčios įranga bei inventoriumi.Jie ne tik padovanojo bažnyčiai altoriaus paveikslą, dar daugiau – šventovėje įrengė mažąją XVII–XIX a. pr. „paveikslų galeriją“, kurią sudarė vertingi atvežtiniai europinės tapybos ir vietinių dailininkų kūriniai, ikonografiniu požiūriu reti ir meniški Senojo Testamento paveikslai „Juozapas kalėjime“, „Mozė iškelia varinį žaltį“ bei Piterio Paulo Rubenso paveikslo „Saliamono teismas“ kartotė ir šventųjų atvaizdai. Šiuo metu Palomenės bažnyčios paveikslai, išskyrus altoriaus paveikslus, saugomi Kaišiadorių vyskupijos kurijos muziejuje. [versta iš angliškos santraukos]

ENIn the article, valuable paintings held in the Palomenė church are analysed for the first time. Four of these paintings have been proclaimed art monuments of national importance, and two of them have the status of art monuments of local importance. A mention found in archival documents, historical data, and stylistic analysis confirmed that the author of the painting “St. Michael the Archangel” on the high altar of the church is the most prominent representative of Lithuanian Classicism, Franciszek Smuglewicz. The treatment of the topic in this work reflects the ideological content of the Period of Enlightenment, and its iconography represents a theological content (a motif of Adam and Eve) and an original interpretation (the archangel is represented without armour and unarmed), while its stylistics brings it close to Classicism, which manifests itself in a softened interpretation of antique-style beauty and a harmony of colour combinations typical of this artist. This painting representing the stylistics of Classicism can be compared with the most famous examples of images of St. Michael the Archangel in European art. The painting appeared in the Palomenė church through the efforts of its endowers, the local landlords Zaleski. In 1809, they built a chapel and, later, a church on their land and obtained from the Holy See a privilege for the high altar of St. Michael and provided the church equipment and inventory.They not only donated the altar paintings to the church, but also set up a little “picture gallery” of the 17th to early 19th century paintings and hung valuable religious works by European and local painters on the church walls. These were iconographically rare artful paintings on the topics of the Old Testament titled “St. Joseph in Prison”, “Moses Lifts Up a Brass Serpent” and a replica of a famous work “Judgement of Solomon” by Peter Paul Rubens, as well as images of the saints. Today, the paintings of the Palomenė church, with the exception of the altar paintings, are held in the museum of the Kaišiadorys Diocese Curia. [From the publication]

ISSN:
1392-1002; 2424-4708
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/54360
Updated:
2018-12-17 13:58:33
Metrics:
Views: 75    Downloads: 10
Export: