Strateginis projektų valdymas, įsisavinant ES struktūrinę paramą Širvintų savivaldybėje : metodiniai aspektai, nauda ir problemos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Strateginis projektų valdymas, įsisavinant ES struktūrinę paramą Širvintų savivaldybėje: metodiniai aspektai, nauda ir problemos
Alternative Title:
Strategic Project management in absorbing of the EU structural funds in the municipality of Širvintai: methodological aspects, benefits and problems
In the Journal:
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
ES struktūrin parama; ES struktūrinė parama; Investiciniai projektai; Savivaldybė; Strateginiai planai.
EN
EU structural funds; Investment projects; Municipalities; Municipality; Strategic plans.
Summary / Abstract:

LTTyrimo tikslas – atskleisti metodinius strateginių projektų valdymo aspektus savivaldybėse, išanalizuoti strateginių projektų įsisavinant ES struktūrinę paramą, valdymo problemas Širvintų savivaldybėje. Straipsnyje panaudoti mokslinės literatūros analizės, lyginamosios analizės ir struktūrinio interviu metodai. Nustatyta, kad pirmuoju projektų gyvavimo ciklo etapu turėtų būti savivaldybės planų ir projektų integracija. ES struktūrinių fondų parama Širvintų savivaldybėje ypač naudinga viešosios infrastruktūros būklei gerinti, žmogiškųjų išteklių kompetencijai tobulinti, kelti socialinei gerovei, diegti inovacijas žemės ūkyje ir kitoms veikloms, kurioms vykdyti savų lėšų savivaldybėje neužtenka. ES struktūrinės paramos neigiamas poveikis Širvintų savivaldybėje pasireiškia dėl netinkamo paramos skirstymo ir didelės biurokratijos. Nustatyta, kad pagrindinės projektų planavimo Širvintų savivaldybėje problemos yra: kvalifikuotų specialistų projektų rengimui stoka, trūkumas įgūdžių, žema darbuotojų kvalifikacija ir kompetencija, motyvacijos trūkumas, dideli reikalavimai projektams, ilgai trunkančios projektų rengimo procedūros, politinių interesų konfliktai, stoka bendradarbiavimo ir veiklos funkcijų pasiskirstymo.Esminės projektų įgyvendinimo problemos Širvintų savivaldybėje yra: sudėtingos įgyvendinimo procedūros, nuosavų lėšų projektams rengti ir administruoti trūkumas, stoka projektų vykdytojų pagal atskiras kompetencijos sritis, koordinuojamų projektų kiekis, nekoreliuojantis su darbo užmokesčiu, viešuosius pirkimus laiminčių asmenų kompetencijos trūkumas, įstatymų netobulumas ir nesuderinamumas, ilgai užtrunkantys viešieji pirkimai, „nesusikalbėjimas“ tarp agentūrų ir ministerijų. Straipsnyje siūloma šalinant projektų įgyvendinimo problemas, tobulinti projektų planavimo procesą, projektus labiau pagrindžiant savivaldybės ištekliais ir galimybėmis, plačiau įtraukiant visuomenę į planavimo procesą, taip pat gerinti žmogiškųjų išteklių koordinavimą, tobulinti teisės aktus, efektyviau stebėti ir kontroliuoti projektų įgyvendinimą. [Iš leidinio]

EN[...] The goal of the study – to reveal the methodological aspects of strategic project management in municipalities, analyze the benefits and problems of strategic project management in absorbing EU funding at Širvintai municipality. The methods used in the study are meta and comparative analysis, structured interviews. It has been noticed, that the comprehensive definition of projects used in academic literature is not able to reveal the relations between the projects and strategy, as well as simplification of management and decentralization. Project management in municipalities should be defined as strategic management being carried out by clearly planned projects, who are unique, decentralized, yet accountable units organized activities, which connect the available resources with the goals and restrictions on time by using simplified methods of management. It has been determined that in the first stage of the projects' life cycle there should be a clear focus on integrating the plans and projects of the municipality. The main goal during this stage is to determine the main priorities for development which exert influence on the initiation of projects by using the documents of National Progress Strategy, National Progress Programme, Regional Development Plan and the territorial planning documents for the municipality. During the second stage of the projects' life-cycle there should be the initiation of projects, on the third - project planning, the fourth - project implementation, the fifth project management and monitoring and the final sixth stage - project completion and closure. When observing the use of the EU structural funds in the municipality of Širvintai we observe that the impact of the funds is more positive than negative.The funds are especially useful for increasing the state of the infrastructure, increasing the skills and competences of human resources, increasing the social wellbeing, implementing innovations in agriculture and other activities which would otherwise not be possible to implement because of the lack of funding for the municipality. A negative effect from the EU structural funds in the case of the municipality of Širvintai can be seen chiefly because of the improper distribution of the funds and widespread bureaucracy. Also, services that do not meet the qualitative requirements may have a long lasting effect on such important areas as creation of jobs. It has been determined that the main problems in project planning in the municipality of Širvintai are: lack of qualified experts for preparing projects, lack of skills, low qualifications and competences of the staff, lack of motivation, high requirements for projects, long-lasting project drafting procedures, conflicts of political interests, lack of cooperation and distribution of tasks. The most important measures for solving the problems in project creation in the municipality of Širvintai are: more rational distribution of funds for different spheres, better justifications for the projects, better management of finances and securities, trainings for the specialists and more active involvement of society into the project drafting process. The main problems behind the implementation of projects in the municipality of Širvintai are: complex implementation procedures, lack of own funds for creating and managing projects, lack of project implementers for their respective fields of competence, the quantity of coordinated projects does not correlate with imperfect and incompatible legislation, time consuming procurement procedures, „miscommunication“ between agencies and ministries.[...]. [From the publication]

ISSN:
2029-8846
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/53702
Updated:
2019-02-22 13:19:26
Metrics:
Views: 44    Downloads: 5
Export: