Vaiko teisių įgyvendinimo Lietuvoje aktualijos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vaiko teisių įgyvendinimo Lietuvoje aktualijos
Alternative Title:
The Current state of Child Law implementation in Lithuania
In the Journal:
Acta paedagogica Vilnensia. 2005, t. 15, p. 129-142
Keywords:
LT
Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania).
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojami 2002-2004 metais atliktų tyrimų vaiko teisių įgyvendinimo klausimais rezultatai. Apklausti vaiko teisių apsaugos tarnybų (VTAT) vadovai ir jose dirbantys specialistai (n=149) bei Vilniaus vidurinių mokyklų moksleiviai (12-13 ir 16-17 metų, n=199). Siekta išsiaiškinti vaiko teisių įgyvendinimo aktualijas specialistų ir moksleivių požiūriu. VTAT specialistų požiūriu, vaiko teisių įstatymai Lietuvoje nėra tinkamai įgyvendinami dėl specialistų menko teisinio pasirengimo bei psichologijos žinių stygiaus; nepakankamo VTAT materialinio-techninio aprūpinimo, didelių darbo krūvių, neišvystytos vientisos vaiko apsaugos sistemos ir neišplėtoto paslaugų šeimai ir vaikui tinklo, tarpžinybinio bendradarbiavimo stokos, nepakankamo visuomenės informavimo vaiko teisių klausimais. Socialinių darbuotojų dažniausiai sprendžiama problema dirbant su vaikais – įvairaus pobūdžio smurtas šeimoje. Smurtas prieš vaikus paplitęs ne tik probleminėse šeimose. Daugiau nei pusė apklaustų moksleivių nurodo patirią tėvų pašaipą, kritiką; trečdalis - gyveną patirdami tėvų fizinį smurtą. Smurto prieš vaikus lygis priklauso nuo tėvų išsilavinimo, užimtumo, alkoholio vartojimo ir šeimos materialinės padėties – kuo geresnės šeimos charakteristikos išvardintais aspektais, tuo mažiau smurtaujama prieš vaiką. Yra ryšys tarp vaikui taikomų bausmių ir jo socialinių charakteristikų – socialumo, uždarumo, aktyvumo, savęs vertinimo. Tyrimo rezultatai liudija, jog būtinas suaugusiųjų švietimas vaiko teisių klausimu, materialinis šeimos stiprinimas bei vaiko apsaugos struktūrų pajėgumų vystymas. [Iš leidinio]

ENThis article analyses the results of research conducted from 2002-2004 into the issues of implementing Child Law. A questionnaire was administered to the managers of the Council for the Legal Protection of Children (VTAT) and 149 of its specialist employees and to 199 secondary school children in Vilnius, in the 12-13 and 16-17 age groups. The aim was to discover the real situation of children’s’ rights implementation from the specialists’ and from the children’s’ points of view. The specialist staff at the VTAT responded that children’s rights laws in Lithuania are not being adequately implemented due to the poor legal training of the specialists and lack of psychological knowledge, insufficient material and technical support, heavy work loads, an undeveloped unified child protection system, a too-narrow family and child services network, the lack of inter-departmental cooperation, and insufficient social information about children’s’ rights issues. The most common problem that social workers working with the children solve is various forms of family violence. Violence against children is not only widespread in problem families – more than half of the children questioned experienced mockery and criticism from their parents, and one third experienced physical violence from their parents. The degree of violence against children depends on the parents’ level of education, their employment, use of alcohol and the family’s financial circumstances – the better these situations are, the less violence there is against the children. There is a relation between the penalties applied to children and their social characteristics – sociability, openness, activity and self esteem. The research results confirm that it is essential to provide adult education on children’s’ rights issues, to improve the families’ financial situations and develop the capacity of the child protection system.

ISSN:
1392-5016; 1648-665X
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5370
Updated:
2018-12-17 11:39:09
Metrics:
Views: 68    Downloads: 21
Export: