Darybinė teigiamo emocinio vertinimo raiška lietuvių ir anglų kalbose : lietuviškų deminutyvų atitikmenys K. Borutos romano "Baltaragio malūnas" vertime į anglų kalbą

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Darybinė teigiamo emocinio vertinimo raiška lietuvių ir anglų kalbose: lietuviškų deminutyvų atitikmenys K. Borutos romano "Baltaragio malūnas" vertime į anglų kalbą
Alternative Title:
Derivational means of marking positive emotional evaluation in Lithuanian and English: the equivalents of Lithuanian diminutives in the English translation of K. Boruta's novel "Whitehorn's windmill"
In the Journal:
Žmogus ir žodis [Man and the Word]. 2013, 3, p. 11-16
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Analitinės konstrukcijos; Anglų kalba; Deminutyvai; Deminutyvinės priesagos; Mažybinės ir maloninės formos; Sintetinės konstrukcijos; Analytical constructions; Diminutive suffixes; Diminutives; English; Lithuanian; Synthetic constructions.
Keywords:
LT
Analitinės konstrukcijos; Anglų kalba / English language; Deminutyvai; Žodžių daryba. Žodžio dalys / Word formation. Parts of a word; Mažybinės ir maloninės formos; Sintetinės konstrukcijos.
EN
Analytical constructions; Diminutive suffixes; Diminutives; English; Synthetic constructions.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tyrimo objektas – lietuvių ir anglų kalbų teigiamo emocinio vertinimo raiškos palyginimas. Straipsnyje nagrinėjami 180 deminutyvų pavyzdžiai, surinkti Kazio Borutos romane „Baltaragio malūnas“, ir jų atitikmenys kūrinio vertime į anglų kalbą. Siekiama išsiaiškinti, kokios priemonės egzistuoja anglų kalboje perteikti reikšmėms, lietuvių kalboje žymimomis mažybinėmis ir maloninėmis priesagomis. Atlikto aprašomojo gretinamojo tyrimo rezultatai parodė, kad lietuvių ir anglų kalbose teigiamas emocinis vertinimas gali būti žymimas deminutyvinėmis priesagomis, o anglų kalboje – dar ir reiškiamas analitinėmis konstrukcijomis. Vertimo analizė leidžia teigti, kad dažniausiai lietuviški deminutyvai buvo verčiami į anglų kalbą išlaikant denotacinę reikšmę, bet praleidžiant emocinio vertinimo semą. Tyrimo rezultatai leidžia teigti, kad lietuvių kalbos deminutyvų vertimą į anglų kalbą labiausiai apsunkina darybinių afiksų daugiareikšmiškumas. Pasirinkto romano vertime buvo netinkamai interpretuotų atvejų, tad verčiant reikėtų atsižvelgti į platesnį kontekstą. Taip pat tyrimas parodė, kad dauguma anglų kalbos deminutyvinių formų nėra produktyvios, nors jų įvairovė pakankamai nemaža, vertime apsiribojama vos kelių mažybinių ir maloninių būdvardžių kartojimu skirtingoms lietuviškų deminutyvinių konstrukcijų reikšmėms perteikti. [Iš leidinio]

ENThe paper aims to compare the means used to mark emotional evaluation in Lithuanian and English. The study is based on a corpus of 180 instances of diminutive constructions in the novel “Baltaragio malūnas” by Kazys Boruta and their equivalents in the English variant of the text translated by Elizabeth Navickas. The goal of the paper is to describe the means that are used in the English language to mark the meanings expressed by diminutive suffixes in Lithuanian. The descriptive-contrastive analysis revealed that both the languages can express the positive emotional evaluation by means of diminutive suffixes, while English also possesses diminutive analytical constructions. The analysis of the translation shows that Lithuanian diminutives were typically translated to English retaining their denotational meaning, however, the seme of emotional evaluation was omitted in the majority of cases. The research results demonstrate that the polysemantic nature of Lithuanian diminutives is a major difficulty in translations to English. There were a number of misinterpreted diminutive constructions in the target translation, hence in translations to English a wider context should be taken into account. The study also showed that most diminutive forms in English are not productive – even though their variety is relatively big, the translation is limited to the recurrent use of the same adjectives to mark a much greater variety of Lithuanian diminutive constructions. [From the publication]

ISSN:
1392-8600; 1822-7805
Related Publications:
  • Dabartinės lietuvių kalbos gramatika / Vytautas Ambrazas, Kazimieras Garšva, Aleksas Girdenis, Evalda Jakaitienė, Pranas Kniūkšta, Stasė Krinickaitė, Vitas Labutis, Adelė Laigonaitė, Elena Oginskienė, Juozas Pikčilingis, Albertas Ružė, Nijolė Sližienė, Kazys Ulvydas, Vincas Urbutis, Adelė Valeckienė, Elena Valiulytė. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2005. 745 p.
  • Deminutyvų atitikmenys vertime į anglų kalbą : (Vinco Ramono romanas Kryžiai) / Jurgita Macienė, Dalė Roikienė. Acta humanitarica universitatis Saulensis. 2007, t. 3, p. 97-108.
  • Gretinamoji semantika / Aloyzas Gudavičius Šiaulių universitetas. Humanitarinis fakultetas. Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla, 2007. 242 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/53490
Updated:
2019-03-23 17:16:55
Metrics:
Views: 20    Downloads: 5
Export: