Rusų mažumos visuomeninė padėtis Lietuvoje 1918–1940 m.: socialiniai aspektai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Rusų mažumos visuomeninė padėtis Lietuvoje 1918–1940 m.: socialiniai aspektai
Alternative Title:
Public situation of Russian minority in Lithuania (1918-1940): social dimensions
In the Journal:
Filosofija. Sociologija [Philosophy. Sociology]. 2006, Nr. 4, p. 20–28
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Socialinė integracija; Statusai; Segmentai; Social integration; Status; Segments.
Keywords:
LT
20 amžius. 1918-1940; Segmentai; Socialinė integracija; Statusai.
EN
Segments; Social integration; Status.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje, atsižvelgiant į ligšiolinį lietuviškosios istoriografijos kontekstą, siekiama aktualizuoti rusų mažumos Lietuvoje 1918–1940 m. socialinės raidos problematiką. Pastarasis siekis paremtas prielaida, jog daugumoje po 1990 metų pasirodžiusių publikacijų apsiribojama rusų elito sluoksnio (inteligentijos) vaidmens aptariamo laikotarpio Lietuvos visuomenėje išryškinimu. Šiame tyrime rusų mažuma pirmiausiai objektyvizuojama kaip įvairių socialinių segmentų konstruktas. Kita vertus, taip pat nagrinėjami veiksniai, lėmę rusų kaip įvairių socialinių grupių visumos integraciją į Lietuvos visuomenės kontekstą. Minėtų veiksnių analizės duomenys leidžia autoriui formuluoti prielaidą, kad rusų visuomeninės padėties ir socialinio statuso pokyčiai po Pirmojo pasaulinio karo buvo radikalesni negu kitų valstybės etninių grupių. Pažymėtina, kad rusų socialinės integracijos Lietuvos visuomenės kontekste sėkmė tyrime vertinama profesinio pasirengimo, išsilavinimo, raštingumo ir materialinės gerovės kriterijais. [Iš leidinio]

ENThe article is aimed at bringing the problem of social development of the Russian ethnic minority in Lithuania in 1918-1940 up to date in the context of current Lithuanian historiography. This aim is based on the presumption that most publications released after 1990 emphasise only the role of the Russian elite (intelligentsia) in Lithuanian society in the period discussed. This study defines the Russian ethnic minority as a construct of various social segments. On the other hand, it also analyses factors that determined the integration of Russians as a complex of various social groups into Lithuanian society. Data obtained from an analysis of said factors enabled the author to presume that changes in the situation and social status of Russian society after World War I were more radical than those in other ethnic groups of the country. It should be noted that the study evaluates the success of social integration of Russians into Lithuanian society by the criteria of professional training, education, literacy and material welfare.

ISSN:
0235-7186; 2424-4546
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5318
Updated:
2018-12-20 23:09:44
Metrics:
Views: 35    Downloads: 18
Export: