Iš pašto terminų istorijos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Iš pašto terminų istorijos
Alternative Title:
From the History of Postal Terms
In the Journal:
Gimtasis žodis. 2005, Nr. 10, p. 2-6
Keywords:
LT
Kariuomenė / Army; Laiškai / Letters; Terminija / Terminology; Žodžių daryba. Žodžio dalys / Word formation. Parts of a word.
Summary / Abstract:

LTPašto terminas yra kilęs iš lotynų statio posita (kitaip posita mansio), kuris per italų kalbą posta naujojoje vokiečių kalboje paskolintas Post. Jo lietuvišką atitikmenį randame Mažosios Lietuvos XVII a. žodynuose: Poʃt puʃtas, Poʃt=haus Puʃt=Namai ir kt., tačiau šis terminas neprigijo. Iš vokiečių kalbos gauti čekų k. pošta, lenkų k. poczta, rusų k. noчтa. Pastarasis terminas pirmą kartą pavartotas Lietuvos Metrikoje 1529 m. ir reiškė kariuomenės reikalams statomus žmones su arkliais ir vežimais. Senesnė lietuviško termino forma buvo pašta, dabar – paštas. Kurį laiką vartota ir lenkų k. žodis krasa. Terminai paštas, krasa XIX a. pab. spaudoje buvo keičiami lietuvišku terminu žygūnė (variantai žygūnas, žygininkas ir kt.), plg. žygis ,,sykis, kartas, namų ruoša“ ir kt., tačiau jis neprigijo. Įsigalėjus terminui paštas, buvo sulietuvinti ir jo vediniai, pavyzdžiui, paštininkas, plg. lenkų k. pocztarz, rusų k. почтарь. Toliau straipsnyje apžvelgiami seniau ir dabartinėje lietuvių kalboje vartojami laiškus ir jų pristatymą įvardijantys terminai. Dauguma jų atsirado po Rowland Hill Post Office Reform 1837 m., kai Rusijos imperijoje pradėti vartoti pašto ženklai, vokai ir kt. Pagrindinis pašto terminas yra laiškas (seniau gromata, plg. rus. k. грaмота). Norminant leksiką galutinai įsigalėjo adresas (vietoj seniau vartoto antrašas), atvirukas (vietoj atvirutė) ir kt. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Terminai; Paštas; Laiškai; Ženklai; Adresai; Terms; Post; Letter; Mark; Address.

ENPostal term has originated from the Latin statio posita (or posita mansio), which through the Italian kuris posta is a borrowing Post in the new German. Its Lithuanian equivalent may be found in the dictionaries of the 17th century of the Minor Lithuania: Poʃt puʃtas, Poʃt=haus Puʃt=Namai etc., but this term was not naturalized. The Czech pošta came form the German language, as well Polish poczta, Russian noчтa. In 1529, the later term was used in Lietuvos metrika (The Lithuanian Registry) for the first time and it meant people hired with carriages and horses for army purposes. The older version of Lithuanian term was pašta, now paštas – a post office. A Polish word krasa was used for some time as well. Terms paštas, krasa were replaced by the Lithuanian term žygūnė (versions: žygūnas, žygininkas, etc., may be compared to words žygis – march, sykis, kartas – time, namų ruoša – chore, etc.) in the press of the end of the 19th century, but it was not naturalised. When the term paštas was established, its derivatives such as paštininkas – a postman (may be compared to the Polish pocztarz, the Russian почтарь) were made Lithuanian. The article further review terms naming letters and their delivery used in the ancient and modern Lithuanian language. Most of them appeared after the Rowland Hill Post Office Reform in 1837 when stamps and envelopes were started to use in the Russian Empire. Laiškas – a letter (earlier gromata, may be compared to the Russian грaмота) is the main postal term. When the normative work of Lexis was done adresas – address (instead of previously used antrašas) and atvirukas – a postcard (instead of atvirutė) were finally established.

ISSN:
0235-7151
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/529
Updated:
2018-12-17 11:32:21
Metrics:
Views: 29    Downloads: 6
Export: