Satisfaction of small and medium-sized companies with the policy of banks

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Satisfaction of small and medium-sized companies with the policy of banks
Alternative Title:
Smulkiojo ir vidutinio verslo įmonių pasitenkinimas bankų vykdoma politika
In the Journal:
Intelektinė ekonomika. 2013, t. 7, Nr. 4(18), p. 426-438
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
Banko politika; Komerciniai bankai; Pasitenkinimas; Regresinė analizė; Smulkaus ir; Smulkus ir vidutinis verslas; Vidutinio verslo įmonės.
EN
Bank policy; Commercial banks; Regression analysis; Satisfaction; Small and medium-sized enterprises; Small and medium-sized enterprises (SME).
Summary / Abstract:

LTSmulkiojo ir vidutinio verslo įmonių pasitenkinimas komerciniais bankais yra vienas iš svarbiausių veiksnių, darančių įtaką sėkmingai komercinių bankų veiklai. Straipsnyje analizuojami mokslininkų požiūriai į smulkiojo ir vidutinio verslo įmonių pasitenkinimo komerciniais bankais svarbą. Analizuojant mokslines publikacija nustatyta, kad vienas iš svarbiausių veiksnių, darančių įtaką smulkiojo ir vidutinio verslo įmonių pasitenkinimui banku, yra komercinių bankų vykdoma politika smulkiojo ir vidutinio verslo įmonių atžvilgiu. Straipsnyje yra lyginami smulkiojo ir vidutinio verslo įmonių pasitenkinimo komercinių bankų vykdoma politika SVV įmonių atžvilgiu dviejų tyrimų rezultatai. Vienas tyrimas buvo atliktas Kanadoje 2002 m., kitas – Lietuvoje 2011 m. Šiuose tyrimuose išskiriami ir nagrinėjami veiksniai, darantys įtaką SVV įmonių pasitenkinimui komercinių bankų vykdoma politika jų verslo atžvilgiu, t. y.: kreditų, atitinkančių verslo poreikius, teikimas; kitų reikiamų finansinių paslaugų verslui teikimas; palankių paskolų sąlygų sudarymas; lankstus reagavimas į kintančius verslo poreikius; verslo rėmimas sėkmingu įmonės veiklos laikotarpiu; verslo rėmimas kritiniais įmonės veiklos momentais; finansinių sprendimų priėmimas laiku. Nustatyta, kad visi ryšiai yra tiesiniai ir koreliacijos koeficientai gana aukšti, kas parodo, kad ryšiai tarp veiksnių yra pakankamai stiprūs. Tačiau šiuose tyrimuose nebuvo nustatyta, ar visi elementai yra statistiškai reikšmingi ir ar jie tikrai turi įtakos pasitenkinimui komercinių bankų vykdoma politika. Į dabartinį tyrimą įtraukti visi veiksniai, kurie buvo tirti ankstesniuose tyrimuose. Tyrimui atlikti taikytas anketinės apklausos metodas. Respondentai buvo Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo įmonių darbuotojai.Atlikus statistinį tyrimą, buvo nustatyta, kad tik kreditų, atitinkančių verslo poreikius, teikimas; reikiamų finansinių paslaugų verslui teikimas; palankių paskolų sąlygų sudarymas; lankstus reagavimas į kintančius verslo poreikius yra statistiškai reikšmingi elementai SVV pasitenkinimui komercinių bankų vykdoma politika. Be to, buvo nustatyta, kad tarp šių veiksnių nėra multikolinearumo, nėra išskirčių, todėl, buvo sudaryta smulkiojo ir vidutinio verslo įmonių pasitenkinimo komercinių banko vykdoma politika SVV įmonių atžvilgiu regresinė lygtis, kuri parodo, kokį svorį kiekvienas iš statistiškai reikšmingų elementų turi pasitenkinimui komercinio banko vykdoma politika. Kitaip tariant, lygtis parodo, kaip pasikeičia pasitenkinimas komercinių bankų vykdoma politika pasikeitus lemiančiam veiksniui, kas leidžia prognozuoti pasitenkinimo kitimą. [Iš leidinio]

ENSatisfaction with the policy of commercial banks concerning SMEs is one of the most important factors affecting the success of commercial banking activities. This paper analyses the scientific approaches to importance of SME satisfaction with the commercial banks. The analysis of scientific publications revealed that one of the most important factors affecting the satisfaction of small and medium-sized enterprises with banks is the policy concerning SMEs. Comparisons of the results of two studies, analysing satisfaction of small and medium-sized enterprises with the policy of commercial banks concerning SMEs, are presented in this article. One study was conducted in Canada in 2002, another one – in Lithuania in 2011. These studies identified and investigated the factors influencing satisfaction of small and medium-sized enterprises with the policy of commercial banks concerning SMEs, i.e., granting of loans corresponding business needs, offering appropriate financial services to business, creating favourable loan conditions, flexible response to changing business needs, business support by a bank during successful company activities period, business support by a bank in the critical moments of company activities, making timely financing decisions. It was found that all relationships between the factors and the satisfaction with the policy of commercial bank are linear and the correlation coefficients are quite high, indicating that the relationship between the factors is strong enough. However, these studies did not reveal statistical significance of the elements and their possible impact on the satisfaction with commercial banks policy. The current study includes all previously investigated factors and was conducted using the questionnaire method.The respondents were employees of Lithuanian small and medium-sized companies. Statistical analysis shows that only granting of loans corresponding business needs, offering appropriate financial services to business, creating favourable loan conditions, flexible response to changing business needs are statistically significant elements for satisfaction of small and medium-sized enterprises with the policy of commercial banks concerning SMEs. In addition, it was found that there is no multi-colinearity, there are no outliers among investigated factors. The regression equation of satisfaction of small and medium-sized enterprises with the policy of commercial banks concerning SMEs indicating the weight of each statistically significant factor to the overall satisfaction with the commercial bank policy was created. In other words, the equation shows how satisfaction with the policy of commercial bank varies changing one of the most important factors and helps predicting changes in satisfaction. [From the publication]

ISSN:
1822-8011
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/52803
Updated:
2020-09-27 11:46:25
Metrics:
Views: 28    Downloads: 1
Export: