Bažnytinė dailė nacių okupuotoje Lietuvoje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Bažnytinė dailė nacių okupuotoje Lietuvoje
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Bažnytinė dailė; Bažnyčios istorija; Dailėtyra; Karo metai; Katalikų Bažnyčia; Kūrybinė biografija; Nacių okupacija; Religinė dailė; Tapyba; Tikėjimas; Vitražų projektai; Šv. Kazimieras; Art criticism; Catholic Church; Church art; Church history; Nazi occupation; Painting; Religious Art; Religious faith; St. Casimir; Stained glass projects; The Nazi occupation; The creative biography; War years.
Keywords:
LT
20 amžius; Bažnyčia / Churche; Dailėtyra; Karo metai; Katalikai. Katalikų bažnyčia / Catholics. Catholic Church; Kūrybiškumas / Creativity; Paveldas / Heritage; Religinis menas. Bažnytinis menas. Sakralinis menas / Religious art. Sacral art; Šv. Kazimieras; Tapyba / Painting; Tikėjimas / Faith; Vitražų projektai.
EN
Art criticism; Church art; Church history; creative biography; Nazi occupation; Religious faith; St. Casimir; Stained glass projects; War years.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tema – katalikų bažnyčių dailė Antrojo pasaulinio karo metais vokiečių okupuotoje Lietuvoje. Nepaisant nacių valdžios draudimų ir apribojimų, kuriuos patyrė Bažnyčia, karo metais sugebėta ne tik palaikyti Lietuvos šventovių gyvybę, bet ir sukurti įspūdingos apimties dailės darbų. Vieni (Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčios kupolas) tvirtai įaugo į istorinę atmintį, kiti (Lentvario Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčia, Perlojos Švč. Mergelės Marijos ir Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia) – mažai žinomi, tačiau taip pat skatina pasididžiavimą Lietuvos kultūros paveldu. Remiantis naujausiais tyrimų duomenimis ir neskelbta šaltinių medžiaga, darbe apžvelgiama karo metų bažnytinės dailės užsakymų panorama, atkreipiant dėmesį į meniniu požiūriu brandžiausius kūrinius ir jų atgarsį visuomenėje. Vienos svarbių analizuojamų temų – Katalikų Bažnyčios mecenatystė ir finansinė parama dailininkams, visuomenę konsolidavę ir patriotizmą skatinę projektai, votyvinio pobūdžio dailės kūriniai. Išvadose teigiama, kad Katalikų Bažnyčia karo metais atliko kultūros palaikymo darbą, atskirų kunigų aktyvumo dėka ji išsaugojo meno mecenatės vaidmenį. Vokiečių okupacijos metų bažnytinės dailės tyrimai padeda aptikti naujų dailės kūrinių. Šie atradimai papildo fragmentišką XX a. vidurio Lietuvos meninės kultūros vaizdą, suteikia naujų žinių apie žinomų menininkų veiklą, praturtina jų kūrybines biografijas. Taip pat atskleidžia moralinį Bažnyčios mecenatystės poveikį.

ENThe theme of the article is the art of Catholic churches in the German occupied Lithuania during the Second World War. Despite the prohibitions and restrictions imposed by the Nazi authorities on the Church, it was not only possible to maintain the life of Lithuanian shrines, but also to create impressive works of art. Some of the works (the dome of the Church of St. Casimir, Vilnius) have become the part of historical memory, others (the Lentvaris Church of the Lord's Revelation to Saint Mary, the Perloja Church of Saint Mary and Saint Francis of Asisi) are less known, but they also encourage to be proud of Lithuania cultural heritage. Based on the latest research data and unpublished materials of the sources, the work reviews the panorama of war-time church art orders, paying attention to the artistically most mature works and their responses in society. One of the important analysed topics is the support of the Catholic Church and financial support to artists, the projects which consolidated the society and encouraged the patriotism, the art works of praying nature. The conclusions state that the Catholic Church carried out the cultural support work during the war; due to the activity of individual priests it retained the role of art supporter. The studies of the church art during the German occupation help to discover new works of art. These discoveries complement the fragmented view of Lithuanian artistic culture in the middle of the 20th century, provide new knowledge about the activities of well-known artists, and enrich their creative biographies. They also reveal the moral influence of the support of the Church.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/51710
Updated:
2018-09-02 21:05:40
Metrics:
Views: 24
Export: