Šiaulių miesto privataus ir viešojo sektoriaus organizacijų darbinėje veikloje dominuojančių motyvų vertinimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Šiaulių miesto privataus ir viešojo sektoriaus organizacijų darbinėje veikloje dominuojančių motyvų vertinimas
Alternative Title:
Assessment of Motives Dominating in Working Activities Within Organizations of Private and Public Sector in Šiauliai Town
In the Journal:
Jaunųjų mokslininkų darbai. 2006, Nr. 2 (9), p. 60-65
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Darbo motyvų įvertinimas; Motyvacija; Work motives assessment; Motivation.
Keywords:
LT
Darbas / Labour. Work; Motyvacija / Motivation.
EN
Work motives assessment.
Summary / Abstract:

LTPaskutiniuoju metu daug diskutuojama apie motyvaciją. Anot analitiko R. Rudzkio paskaičiavimų (2005), per vienerius metus Lietuva netenka apie 3% visos darbo jėgos, t.y. apie 50 tūkst. asmenų. Taigi įmonė, norėdama išlaikyti darbuotojus ir išvengti „protų nutekėjimo“, turi nustatyti motyvaciją lemiančius veiksnius ir sukurti tinkamą motyvavimo sistemą organizacijoje. Esminiai darbo motyvų skirtumai, egzistuojantys Šiaulių miesto viešojo ir privataus sektoriaus organizacijoje, sudaro tyrimo problemą. Tyrimo tikslas - įvertinti Šiaulių miesto viešojo ir privataus sektoriaus organizacijose dominuojančius veiksnius, turinčius įtakos darbuotojų pasitenkinimui darbu bei galinčius pagerinti darbo motyvacijos lygį. Tyrimo rezultatai parodė, kad materialiniai darbo motyvai turi didesnę reikšmę nei kitos skatinimo formos. Materialinis skatinimas yra vienas būtiniausių darbo motyvų viešojo ir privataus verslo organizacijose. Vyresnio amžiaus respondentams didesnę įtaką darbo rezultatams turi psichologiniai motyvai (vieša padėka, darbo sąlygų gerinimas), tuo tarpu jaunesniems (20 – 34 metų amžiaus) respondentai labiau vertina materialinį skatinimą (priedą prie atlyginimo, transporto išlaidų kompensaciją) ir t.t. Didžioji dalis respondentų iš viešojo sektoriaus premijų skyrimo sistemą vertina kaip nepakankamą, lyginant su privačiu sektoriumi. Taigi skatinimo priemokos neatlieka savo funkcijų.

ENLately, many discussions have emerged regarding motivation. According to the calculations of the analyst R.Rudzkis (2005), Lithuania loses about 3% of the total labour power within a year, i.e. about 50 thousand persons. Thus, an enterprise willing to keep employees and avoid “brain drain” should establish the factors determining motivation and create a proper motivation system within an organization. The essential differences among the labour motives existing within an organization of public and private sector in Šiauliai town constitute the problem of research. The purpose of research is to evaluate the factors dominating in organizations of public and private sector in Šiauliai town, influencing the employees’ satisfaction with their work and permitting to improve their work motivation level. The results of research showed that material work motives have major significance than other incentive forms. Material incentive is one of the most necessary work motives within business organizations of public and private sector. The major influence on working results to the elder respondents have psychological motives (public acknowledgement, improvement of working conditions), whereas the junior respondents (20 -34 years of age) appreciate material incentive more (premium to the remunerations, compensation of transport expenses), etc. The major part of respondents from the public sector evaluated the premium allocation system as insufficient in comparison with the private system. Thus, incentive premiums fail to perform their functions.

ISSN:
1648-8776
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5162
Updated:
2018-12-20 23:09:39
Metrics:
Views: 19    Downloads: 8
Export: