Рефлексия межнациональных отношений в литовских дискурсах после 1990 г.

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
Рефлексия межнациональных отношений в литовских дискурсах после 1990 г
Alternative Title:
Reflections on international relations within Lithuanian: discourses after 1990
In the Journal:
Sabiedrība un kultūra. 2013, 14, p. 397-403
Keywords:
LT
Medijos / Media; Tarptautiniai santykiai / International relations.
Summary / Abstract:

LTTarptautinių santykių problemos yra aktualus akademinių tyrimų objektas įvairiose socialinių mokslų disciplinose. Šiuo atveju svarbus vaidmuo tenka ir komunikacijos aplinkai, kuri sulig virtualių technologijų plėtra kinta ir kelia naujų iššūkių mokslininkams. Lietuvos santykiai su kitomis šalimis yra tyrinėti, tačiau santykius konstruojančių nacionalinių diskursų analizė yra epizodiška, jai stinga dėmesio. Siekiant užpildyti šią nišą, nutarta ištyrinėti, kaip populiariose Lietuvos žiniasklaidos priemonėse vaizduojami santykiai tarp Lietuvos ir Latvijos ir tarp Lietuvos bei Lenkijos, taip pat identifikuoti, kaip šių santykių reprezentavimas keitėsi bėgant laikui. Tyrimo tikslo siekiama atliekant lyginamąją keturių praktinių situacijų analizę, pasitelkus teorinių istorinio institucionalizmo ir politinės komunikacijos prieigų sintezę. Norima išsiaiškinti, ar egzistuoja patikimų empirinių įrodymų, patvirtinančių ar paneigiančių tarpvalstybinių santykių pokyčius po 1990 m., taip pat tų pokyčių cikliškumo ir stabilumo charakteristikas. Straipsnyje formuluojami trys uždaviniai: pirma, išanalizuoti požiūrį į Latviją ir Lenkiją Lietuvos periodiniuose leidiniuose, prieinamuose Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos duomenų bazėse naudojant raktažodžius „Lietuva ir Lenkija“ bei „Lietuva ir Latvija“; antra, atlikti požiūrių apžvalgą naujienų portale www.lrytas.lt 2001-2012 m.; trečia, nustatyti tiek tebesikartojančius, tiek naujus, atsirandančius vertinimų stereotipus Lietuvos žiniasklaidoje, įvertinti juos akademinės literatūros ir viešosios nuomonės tyrimų kontekste.Reikšminiai žodžiai: Atspindys; Diskursas; Medijos; Refleksija; Tarptautiniai santykiai; Žiniasklaida; Discourse; International relations; Media; Reflection; Reflections.

ENProblems of international relations is a relevant object of academic research in various disciplines of social sciences. In this case, communication environment, which changes along with the development of virtual technologies and poses new challenges for scientists, also plays an important role. Lithuania's relations with other countries have been analyzed, but the analysis of relations between national discourses constructing relationships is episodic and lacking attention. In order to fill this niche, it was decided to investigate how the relations between Lithuania and Latvia and between Lithuania and Poland are portrayed in popular Lithuanian media, also to identify how the representation of these relationships was changing over time. The aim of the research is achieved by carrying out a comparative analysis of four practical situations, through the synthesis of theoretical approaches of historical institutionalism and political communication. It seeks to ascertain whether there is reliable empirical evidence to support or reject changes in cross-border relations after 1990, as well as the characteristics of cyclicality and stability of these changes. The article formulates three objectives: first, to analyze the attitude towards Latvia and Poland in Lithuanian periodicals available in the databases of Martynas Mažvydas National Library of Lithuania using the keywords "Lithuania and Poland" and "Lithuania and Latvia"; second, to carry out a review of attitudes on a news portal www.lrytas.lt in 2001-2012; third, to identify both repeating and new emerging evaluation stereotypes in Lithuanian media, evaluate them in the context of academic literature and public opinion surveys.

ISSN:
1407-6918
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/51385
Updated:
2020-09-16 20:51:18
Metrics:
Views: 19
Export: