Lithuanian-Polish strategic partnership : genesis and prospects

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Lithuanian-Polish strategic partnership: genesis and prospects
In the Journal:
Keywords:
LT
Lenkija (Poland); Lietuva (Lithuania); Karinės organizacijos. NATO / Military organizations.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama Lietuvos ir Lenkijos strateginė partnerystė, šios partnerystės genezė bei ateities perspektyvos. Sprendimą aptarti Lietuvos ir Lenkijos santykius bei jų raidą nulėmė ne tik šių valstybių 10 metų diplomatinių santykių atkūrimo jubiliejus, bet taip pat NATO planai 2002 m. viduryje paskelbti tolimesnės Aljanso plėtros planus. Šios datos yra geras atspirties taškas apžvelgti dabartinę Lietuvos ir Lenkijos santykių būklę, kuri dažniausiai apibūdinama kaip „strateginė partnerystė“; ši kategorija Lietuvos ir Lenkijos užsienio reikalų ministrų retorikoje atsirado dar 1997 metais. Nors toks santykių įvardijimas daugeliui paprastų Lietuvos ir Lenkijos piliečių gali skambėti neįprastai, jis išreiškia kelių lygmenų dvišalius ryšius: pirma, šilti ir draugiški, vienokia ar kitokia forma institucionalizuoti valstybių santykiai aukščiausiame politikos lygmenyje; antra, intensyvus bendradarbiavimas šalims strategiškai svarbiausiais klausimais, tai pirmiausia politinė-karinė ir saugumo politikos sritys; trečia, geri santykiai žemesniajame viešosios politikos sektoriuje, numatantys dinamišką ir abipusiai naudingą ekonominį bendradarbiavimą, intensyvius kultūrinius mainus, nevyriausybinių organizacijų partnerystę. Tai rodo, kad strateginė partnerystė yra kompleksiškas reiškinys, jos raida įvairiuose lygmenyje gali būti skirtinga, ir tai priklauso ne tik nuo šalies išteklių, bet ir tarptautinės politinės aplinkos. Šiame straipsnyje siekiama išanalizuoti veiksnius, lėmusius Lietuvos ir Lenkijos strateginės partnerystės atsiradimą, bei aptarti jai kylančius iššūkius.Reikšminiai žodžiai: Demokratiniai institutai; Lenkija (Lenkijos karalystė. Kingdom of Poland. Poland); NATO; NATO: bendradarbiavimas; Strateginė partnerystė; Democrattic institutions; European Union; Lithuania; NATO; NATO, cooperation; Strategic partnership; Europos Sąjunga (European Union).

ENThe article analyses the strategic partnership between Lithuania and Poland as well as the genesis and future prospects of this partnership. The decision to discuss Lithuanian and Polish relationships and their development was prompted not only by the 10-year anniversary of the restoration of diplomatic relations between the countries, but also NATO plans to announce further expansion plans of the Alliance in the middle of 2002.These dates provide an excellent starting point for an overview of the current condition of Lithuanian and Polish relationships, which are most often defined as “strategic partnership”; this category appeared in the rhetoric of the foreign ministers of Lithuania and Poland back in 1997. Although such definition of the relationships may sound unusual for many ordinary Lithuanian and Polish citizens, it expresses bilateral relationships at several levels: first, warm and friendly state relationships which are institutionalised at the top political level in one form or another; second, intensive cooperation of the countries on strategically important issues – first of all, it is political-military and security policy areas; third, good relationships in a lower public policy sector which envisages dynamic and mutually beneficial economic cooperation, intensive cultural exchanges, and partnership of non-governmental organisations. This shows that strategic partnership is a complex phenomenon, its development at various levels may be different, and it depends not only on the country’s resources, but also on the international political environment. The article seeks to analyse the factors which preconditioned the emergence of the strategic partnership between Lithuania and Poland as well as to discuss the challenges faced by this strategic partnership.

ISSN:
1392-9321
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34929
Updated:
2018-12-17 10:45:57
Metrics:
Views: 18
Export: