Lithuanians in Jewish politics of the late imperial period

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Lithuanians in Jewish politics of the late imperial period
Keywords:
LT
20 amžius; Akultūracija; Asimiliacija; Dūma; Lietuviai, žydai, politika; Lietuvių ir žydų politika; Lietuvių nacionalizmas; Mažumų teisės; Žydai / Jews; Žydų politika.
EN
Acculturation; Assimilation; Duma; Emancipation of Jews; Jewish politics; Lithuanian nationalism; Lithuanian, jews, politic; Lithuanians in Jewish politics; Minorities rights; The Jewish-Lithuanian electoral alliance.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio autoriaus teigimu, lietuvių įtaka žydų politikoje vėlyvuoju Rusijos imperijos laikotarpiu nebuvo itin reikšminga, nes žydų asimiliacija Lietuvoje neįvyko, nepaisant itin tamprių kultūrinių žydų ir rusų bei lenkų inteligentijos ryšių. Tačiau Lenkijos nacionalizmas kėlė grėsmę ne tik tautiniams abiejų tautų (tiek žydų, tiek lietuvių) siekiams, bet ir pilietinėms teisėms. Panašūs strateginiai tikslai ir priespaudos jausmas suartino žydų ir lietuvių politikus. Visgi Lietuvos autonomijos ir nepriklausomybės klausimas nebuvo palankus žydams, siekiantiems išsaugoti didelę Rusijos valstybę. Tik didelėje Rusijoje galėtų gyvuoti šeši milijonai žydų. Žydų piliečiai turėjo politinį svorį, taip pat juos rėmė Rusijos demokratinės partijos kovojant prieš vietinius nacionalistus. Todėl visos žydų partijos palaikė regioninės savivaldos idėją, bet prieštaravo Rusijos valstybės kaip nacionalinės federacijos, sudarytos iš autonominių vienetų, galimybei. Kadangi Lietuvos autonomijos įgyvendinimo klausimas dar nebuvo įgyvendinamas nagrinėjamu laikotarpiu, tai nesukėlė įtampos tarp žydų ir lietuvių politikų. Tad žydų–lietuvių aljansas prieš Rusijos režimą ir lenkų nacionalizmą buvo visiškai veiksmingas ir pasitarnavo kaip tvirtas pagrindas dvišalių santykių vystymuisi kitame istoriniame laikotarpyje, kuomet Lietuvos nepriklausomybės idėja staiga tapo realybe. Straipsnyje nagrinėjama žydų politinių partijų Rusijoje veikla ir įtaka, žydų–lietuvių aljansas rinkimuose į Rusijos Dūmą, parlamentinė žydų ir lietuvių veikla.

ENAccording to the author of the article, the influence of Lithuanian in the Jewish politics during the late period of the Russian Empire was not very significant, since the assimilation of Jews did not occur in Lithuania, despite extremely strong cultural ties between Jewish and Russian and Polish intelligentsia. However, Polish nationalism threatened not only the national aspirations of both nations (both Jews and Lithuanians), but also civil rights. Jewish and Lithuanian politicians were brought together by similar strategic goals and a sense of oppression. However, the issue of Lithuanian autonomy and independence was not favourable to Jews, who were seeking to preserve the large Russian state. Only in a large Russia could six million Jews exist. Jewish citizens had political weight, they were also supported by the Russian democratic party in the fight against local nationalists. Therefore, all Jewish parties supported the idea of regional self-government, however, opposed the possibility of the Russian state as a national federation composed of autonomous units. As the issue of the implementation of Lithuanian autonomy was not yet resolved during the period under consideration, it did not cause any tension between Jewish and Lithuanian politicians. Thus, the Jewish-Lithuanian alliance against the Russian regime and Polish nationalism was fully effective and served as a solid basis for the development of bilateral relations in the subsequent historical period, when the idea of Lithuanian independence suddenly became reality. The article deals with the activities and influence of Jewish political parties in Russia, Jewish-Lithuanian alliance during the Russian Duma elections, parliamentary activities of Jews and Lithuanians.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/51364
Updated:
2018-07-26 16:15:47
Metrics:
Views: 10
Export: