The Problems of Lithuanian landscape in the context of sustainable development

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Problems of Lithuanian landscape in the context of sustainable development
Alternative Title:
Lietuvos kraštovaizdžio problemos darnaus vystymosi kontekste
In the Journal:
Regional formation and development studies . 2012, Nr. 3 (8), p. 47-56
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
Darnus vystymasi; Darnus vystymasis; Kraštovaizdis; Miškai; Saugomos teritorijos
EN
Forests; Forests, Protected areas; Landscape; Protected areas; Sustainable development
Summary / Abstract:

LTKraštovaizdis nuolat kinta, nes jam nuolatos daro poveikį žmonių ūkinė veikla. Galima teigti, kad Lietuvoje natūralių, žmogaus veiklos nepaliestų kraštovaizdžio vietų beveik nėra. Akivaizdu, kad intensyvi ūkinė veikla ir toliau kels pavojų gamtiniams kraštovaizdžio elementams, saugomoms ir rekreacinėms teritorijoms. Išeitis – orientavimasis į darnų vystymąsi, kuris gali būti apibūdintas kaip aplinkosauginių, ekonominių ir socialinių visuomenės tikslų, priemonių bei veiksmų dermė, sudaranti galimybes pasiekti visuotinę gerovę dabartinei ir būsimoms kartoms, neperžengiant leistinų poveikio aplinkai ribų. Šio straipsnio tikslas – išanalizuoti Lietuvos kraštovaizdžio problemas darnaus vystymosi kontekste. Tyrimo objektas - Lietuvos kraštovaizdžio problemos. Straipsnyje keliami uždaviniai: atskleisti kraštovaizdžio reikšmę darnaus vystymosi kontekste; išanalizuoti pagrindines Lietuvos kraštovaizdžio problemas darnaus vystymosi kontekste; aptarti kraštovaizdžio problemų sprendimo galimybes darnaus vystymosi kontekste. Bet kurios šalies kraštovaizdis yra joje vykstančių socialinių-ekonominių ir ekologinių procesų teritorinės raiškos atspindys. Jo geografinė struktūra ir architektūrinė išraiška, jo funkcinė bei ekologinė kokybė yra neatsiejamos nuo visos šalies raidos, pirmiausia nuo valstybėje priimtų ar įsigalėjusių politinių ir teisinių žemėnaudos bei aplinkosaugos nuostatų.Todėl valstybės ir visuomenės priedermė yra plėtoti kraštovaizdžio apsaugos, naudojimo, formavimo ir planavimo būdų įvairovę siekiant, kad visi kraštovaizdžiai būtų formuojami laikantis darnaus vystymosi principų ir taptų kokybišku žmogaus bei gamtinės aplinkos sambūvio rezultatu, kuris tenkintų gyvenamosios, darbo bei poilsio aplinkos kokybės reikalavimus. Galima skirti šias Lietuvos kraštovaizdžio problemas: žemės sklypų; miškų; saugomų teritorijų ir gamtinių karkasų; Kuršių nerijos; pajūrio juostos smėlynų. Įgyvendinant darnaus vystymosi principus, šiuo metu labai svarbu koordinuoti strateginius valstybės kraštovaizdžio apsaugos tikslus, savivaldybių poreikius ir privačią iniciatyvą, laikantis pagarbos privačiai nuosavybei ir siekiant, kad kraštovaizdžio išsaugojimas būtų uždavinys, nulemtas abipusio visuomenės supratimo ir pagarbos. Neabejotina, kad savaiminė Lietuvos kraštovaizdžio renatūralizacija, biologinės įvairovės didėjimas, kryptingas valstybiniuose strateginiuose dokumentuose numatytų programų įgyvendinimas ir vietinių bendruomenių dalyvavimas sprendžiant kraštovaizdžio problemas, leistų bent iš dalies atkurti nuskurdintą Lietuvos kraštovaizdį ir padidinti jo stabilumą. [Iš leidinio]

ENThe landscape of any country is the reflection of territorial expression of its socio-economical and ecological processes. Several problems regarding Lithuania's landscape could be distinguished: problems of land parcels; problems of forests; problems of protected territories and natural frameworks; problems of Curonian spit; problems of coastal sands. Self contained renaturalization of Lithuanian landscape, implementation of programs from the strategic documents of the government and active participation of local communities, could lead to at least partial restoration of the impoverished Lithuanian landscape and increase of its stability. [From the publication]

ISSN:
2029-9370
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/50235
Updated:
2020-05-15 15:11:02
Metrics:
Views: 17    Downloads: 1
Export: