Invaders, merchants or settlers? : archaeological evidence of Scandinavian activity in South-eastern zone of the Baltic Sea during the Viking Age

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Invaders, merchants or settlers?: archaeological evidence of Scandinavian activity in South-eastern zone of the Baltic Sea during the Viking Age
In the Book:
Transformatio mundi : the transition from the late migration period to the Early Viking Age in the East Baltic / edited by Mindaugas Bertašius. Kaunas: Kaunas University of Technology Department of Philosophy and Cultural Science, 2006. P. 107-116
Keywords:
LT
Archeologinė medžiaga; Baltai; Druska; Elbliongas; Geležis; Grobikai; Linkūnų kapinynas; Naujakuriai; Pietrytinis Pabaltijys; Pirkliai; Prekyba; Prūsai; Rašytiniai šaltiniai; Skandinavai; Skandinaviški dirbiniai; Skandinavų įtaka; Szestno-Czarny Las piliakalnis; Tolimieji kontaktai; Truso emporija; Vikingų laikai; Vikingų laikotarpis; Wiskiauten (Kaup) kapinynas.
EN
Archaeological evidence; Balts; Elbląg; Far-flung contacts; Invaders; Iron; Linkuhnen Cemetery; Merchants; Prussians; Salt; Scandinavian artefacts; Scandinavian influence; Scandinavians; Settlers; South-eastern Baltic region; Szestno-Czarny Las Hillfort; Trade; Truso emporium; Viking Age; Wiskiauten (Kaup) Cemetery; Written sources.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariama Vikingų epochos laikotarpio skandinavų veikla pietrytinėje Baltijos jūros pakrantėje. Remiantis archeologine medžiaga siekiama ištirti skandinavų aplinkos įtaką plačiai pasklidusių ryšių klostymuisi pietrytinėje Baltijos jūros pakrantėje Vikingų epochos laikotarpiu. Keliamas provokatyvus klausimas, kas buvo skandinavai minėtu laikotarpiu baltų ir prūsų žemėse: įsiveržėliai, pirkliai ar kolonistai. Straipsnyje dėmesys sutelkiamas į Prūsijos genčių teritorijų analizę ir prūsų bei skandinavų ryšių chronologinių bei teritorinių skirtumų aiškinimą. Egzistuoja ryškus teritorinis ir chronologinis skandinaviškos įtakos Prūsijos žemėms skirtumas. Artefaktai byloja, jog 8–9 a., ankstyvuoju Vikingų epochos laikotarpiu neabejotinai dominavo Gotlando ir centrinės Švedijos įtaka, o 9 a. viduryje išryškėjo daniškas veiksnys. 10 a. pradžioje Švedijos vikingai greičiausiai mėgino atgauti turėtą įtaką pietiniame Baltijos pakraštyje, o danai stengėsi užkariauti Sembą. Pabrėžiama, jog tik skirtingos prigimties šaltiniais – archeologiniais, lingvistiniais, rašytiniais – paremta analizė gali padėti suvokti vikingų įtakos pobūdį ir mastus Prūsijos žemėms. Taip pat itin svarbu tirti baltų ir prūsų artefaktų paplitimą bei jų chronologiją Skandinavijoje. Mažai žinome apie jų paplitimą Gotlando saloje, beveik nieko nežinome apie situaciją Danijos salose. Neatmestina, jog tokie tyrimai gali suformuoti atvirkštinę hipotezę, jog ir prūsai bei baltai skandinavų kraštuose buvo įsiveržėliai, pirkliai ar net kolonistai.

ENThe article discusses the activity of Scandinavians during the Viking Era in the southeastern shore of the Baltic Sea. Based on the archeological material, it is intended to research the influence of Scandinavian environment on the development of wide spread ties in the southeastern shore of the Baltic Sea during the Viking Era. A pro-active question is raised, who were the Scandinavians during the aforementioned period in the lands of Balts and Prussians: occupants, merchants or colonists? The article pays attention to the territorial analysis of Prussian tribes and explanation of chronological and territorial differences on the Prussian and Scandinavian ties. A clear territorial and chronological Scandinavian influence on the Prussian lands difference exist. The artifacts show that during the early period of Viking Era, in 8-9th centuries, undoubtedly, the influence of Gotland and Central Sweden was the dominant one, but in the middle of the 9th century, the Danish factor emerged. In the beginning of 10th century, the Swedish Vikings possibly tried to recover the influence they had in the southern edge of the Baltic Sea, while the Danish tried to conquer Semba. It is highlighted, that only the analysis based on sources of different nature – archeological, lingvistical, written – may help understanding the nature and scope of Viking influence on the Prussian lands. Moreover, it is very important to research the spread of Balts and Prussian artefacts and their chronology in Scandinavia. We know very little about their spread in Gotland island and we know less about the situation in Danish islands. One should not refute the possibility that these researches may form an inverse hypothesis, that the Prussians and Balts were occupants, merchants or colonists in the Scandinavian lands as well.

ISBN:
9955982713
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/50176
Updated:
2018-04-03 03:07:23
Metrics:
Views: 22
Export: