Pirmiausia nubusti... : filosofiniai etiudai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pirmiausia nubusti: filosofiniai etiudai
Alternative Title:
Landscapes of understanding
Publication Data:
Vilnius : Naujoji Romuva, 2006.
Pages:
336 p
Notes:
Asmenvardžių rodyklė.
Keywords:
LT
Filosofija / Philosophy; Gimtoji kalba / Native language; Kariuomenė / Army; Postmodernizmas / Postmodernism; Spauda / Press; Žiniasklaida / Mass media.
Summary / Abstract:

LT1997–2005 metais rašyti straipsniai ir studijos knygoje sugrupuoti į keturis teminius skyrius. Pirmame – keturi filosofiniai žvilgsniai į praeities mąstytojus bei kultūros veikėjus (F. Nietzsche, F. Petrarca, L. Karsavinas ir rusų Sidabrinio amžiaus poetai). Antrame – kelios aktualios dabartinės visuomenės problemos: valdžios diskursas ir jos mąstymo ypatumai, informacija ir jos pateikimas žiniasklaidoje bei suvokimas įvairiuose visuomenės sluoksniuose, tradicinis ir netradicinis požiūris į karą ir kariuomenę. Trečiame – pagrindiniame – mėginama išlukštenti kai kurių praeities bei dabarties visuomeninių reiškinių prasmę: svarstomi įvairūs kūrybos apskritai ir atskirų jos formų (filosofijos, mokslo, poezijos, teatro) aspektai, gimtosios kalbos esmė daugiakalbėje ir daugiakultūrinėje aplinkoje, šiuolaikinės informacinės visuomenės ir psichologinės mokslininko-kūrėjo situacijos ir jos problemos, plačiame istoriniame ir kultūriniame kontekste nagrinėjama ištikimybės sąvoka. Ketvirtame skyriuje – filosofo-skaitytojo žvilgsnis: meilės suvokimas V. Kukulo poezijoje, postmodernistinė visuomenė ir kūryba pagal F. Jamesoną, meilė ir mirtis lietuviškai išleistuose esto J. Krosso ir suomio A. Paasilinnos romanuose. Penktame (papildomame) skyrelyje – filosofo-redaktoriaus trumpoji eseistika: lakoniški tų pačių bei kai kurių kitų aktualių visuomenės, politikos, mokslo, meno, religijos ir dorovinių problemų pasvarstymai. Pratarmėje paaiškinama, o visuose tekstuose stengiamasi laikytis pagrindinės filosofinės nuostatos: nustebti, suabejoti, paklausti, bet pirmiausia – nubusti. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Filosofija ir valdžia; Informacija ir visuomenė; Postmodernistinė kūryba; Gimtoji kalba; Mokslinė spauda; "Naujoji Romuva" (žurnalas); L.Karsavin; F.Nietzsche; V.Kukulas; V.Daunys; Philosophy and Authority; Information and society; Postmodernity creation; Science; Naujoji Romuva.

ENThe articles written in 1997–2005 are grouped in the book into four thematic chapters. The first chapter contains four philosophical glances into the thinkers and cultural figures of the past (F. Nietzsche, F. Petrarca, L. Karsavin and the Russian poets of the Silver Age). The second chapter contains actual problems of the contemporary society: discourse of power and peculiarities of its thinking, information and its presentation in media, and its perception in various layers of society, traditional and non-traditional attitude to the war and to the army. The third – the main – chapter attempts to analyse the meaning of some public phenomena of the past and of contemporary times: it discusses various aspects of creativity in general and some of its forms in particular (philosophy, science, poetry, theatre), the role of native language in a multilinguistic and multicultural environment, modern information of society and psychological situations of a scientist-creator, and its problems; the concept of loyalty is analysed in a broad historical and cultural context. The fourth chapter contains the attitude of a philosopher–reader: perception of love in the poetry of V. Kukulas, postmodernistic society and creativity according to F. Jameson, love and death in the Lithuanian issues of the novels by the Estonian J. Kross, and the Finn A. Paasilinna. The fifth (additional) chapter contains brief essays of the philosopher and editor: laconic consideration of the same and some other relevant problems of society, politics, science, art, religion, and moral attitudes.

ISBN:
9955976829
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4963
Updated:
2013-04-28 16:10:06
Metrics:
Views: 20
Export: