Dėl kai kurių lietuvių vandenvardžių kilmės

RinkinysMokslo publikacijos / Scientific publications
Publikacijos rūšisKnygos dalis / Part of the book
KalbaLietuvių kalba / Lithuanian
AntraštėDėl kai kurių lietuvių vandenvardžių kilmės
Kita antraštėAbout the origin of several Lithuanian hydronyms
AutoriaiBilkis, Laimutis
ŠaltinisBaltų onomastikos tyrimai : Aleksandrui Vanagui atminti / sudarė Laimutis Bilkis, Alma Ragauskaitė, Daiva Sinkevičiūtė Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2006. P. 47-62.
Reikšminiai žodžiai
LTVandenvardžiai; Asmenvardžiai; Latvių kalba; Prūsų kalba; Struktūra; Kilmė
Santrauka / Anotacija

LTStraipsnio tikslas – kritiškai įvertinti kitų tyrėjų iškeltas kai kurių lietuvių vandenvardžių kilmės hipotezes ir pasiūlyti naujas, ligi šiol neminėtas hidronimų literatūroje idėjas. Remiantis išsamios ir visapusės lingvistinės analizės duomenimis iškelta hipotezė, kad upėvardis Aks-upė kildintinas ne iš *Oks-upė, bet iš *Aksys. Upės vardas Ankaris laikytinas sudarytas iš priešdėlio an- bei šaknies kar- (Karis). Upėvardis Apaškas nesietinas su ape `upė`, bet kildintinas iš rus. onaшкa, опахать `apie ką nors suarti žemę`. Upės vardas Apšurys kildintinas iš liet. Apušė. Vandenvardžiai Grauža, Graužė ir t.t. anksčiau buvo kildintini iš vedinių graužas `žvyras`, veikiau yra kilę iš liet. graužti `trinti, zulinti`. Upės vardas Liaukava sietinas ne su laukuva `pieva prie ežero`, bet su liauka `srovė`. Abejotina, ar upėvardžiai Rimš-upys, Rimšulys gali būti asmenvardinės kilmės, jie veikiau sietini su liet. rimšyti `raminti`. Potamonimas Vel-upys siejams ne su liet. vėlės `mirusiųjų dvasios`, bet su liet. velėti `skalbti`. Upėvardžiai Plaust-upis, Plaut-upis buvo kildinami iš liet. plaustas, o dabar siūloma jų kilmė iš plaustyti `skalbti`.

ENThe purpose of the dissertation is to critically evaluate hypotheses of origins of some Lithuanian hydronyms proposed by other researchers and to propose new ones not previously mentioned in literature on hydronyms. Comprehensive linguistic analysis led to a hypothesis that the river name Aks-upė came not from *Oks-upė but from *Aksys. The river name Ankaris is to be deemed to consist of the prefix an- and the root kar- (Karis). The river name Apaškas is not to be associated with ape “river” but originates from the Russian onaшкa, опахать “to plough the earth around something”. The river name Apšurys comes from the Lithuanian Apušė. The hydronyms Grauža, Graužė, etc. were previously thought to have originated from the derivates graužas “gravel” but now are believed to rather come from the Lithuanian graužti “to rub”. The river name Liaukava is to be associated not with laukuva “field by the lake” but with liauka “flow”. There are doubts as to whether the river name Rimš-upys, Rimšulys may originate from personal names; they should rather be associated with the Lithuanian rimšyti “to calm”. The potamonym Vel-upys is related not with the Lithuanian vėlės “souls of the dead” but with the Lithuanian velėti “to wash”. The river names Plaust-upis, Plaut-upis were thought to originate from the Lithuanian plaustas and now they are considered to come from plaustyti “to wash”.

Mokslo sritisKalbotyra / Linguistics
Susijusios publikacijos
Nuoroda į įrašą https://www.lituanistika.lt/content/4955
Atnaujinta2013-08-22 16:22:00
Metrika Peržiūros: 3