Evolution of the banking system in Lithuania: from state-owned mono-banks to a modern banking system (1988-2004)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Evolution of the banking system in Lithuania: from state-owned mono-banks to a modern banking system (1988-2004)
Alternative Title:
Bankų sistemos evoliucija Lietuvoje: nuo valstybinių monobankų iki modernios bamkų sistemos (1988-2004)
In the Journal:
Ekonomika. 2006, t. 74, p. 7-20
Keywords:
LT
20 amžius; 21 amžius; Finansų įstaigos. Bankai / Financial institutions. Banks.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamas šiuolaikinės bankų sistemos kūrimasis Lietuvoje. Įprasta manyti, kad sisteminis komandinės ekonomikos (ir autokratinio politinio režimo) pertvarkymas buvusiose komunistinėse šalyse į rinkos ekonomikos (ir demokratijos) sistemą grindžiamas trimis fundamentaliais procesais – ūkinės veiklos liberalizavimu, privatizavimu ir stabilizavimu. Tačiau būtina atkreipti dėmesį ir į ketvirtąjį privalomą sisteminės pertvarkos komponentą – patirties kaupimą ir mokymąsi. Jo svarba ypač akivaizdžiai pasireiškė išsivadavusių šalių ūkyje kuriant bankų sistemą (plačiau – finansų sistemą, apimant dar ir draudimo paslaugas bei prekybą vertybiniais popieriais). Kaip ir kitos pokomunistinės šalys Lietuva nesugebėjo išvengti rimtų problemų, kuriantis bankams. Ypač paveikė jos finansų sistemą kelių bankų žlugimas 1995-1996 metais. Straipsnyje nuosekliai apžvelgiamas 1988-2004 m. laikotarpis, apimantis visą procesą – nuo šiuolaikinių bankų kūrimo, jų ankstyvojo laikotarpio, krizės iki paskesnio (pokrizinio) laikotarpio. Bankų kūrimo ir ankstyvosios jų raidos metais stigo įstatyminės bazės, specialistų, centrinio banko gebėjimų vykdyti komercinių bankų priežiūrą. Ekonomikos nestabilumas tik stiprino finansinės drausmės stoką ir palaikė silpnus bankus. Laipsniškas patirties kaupimas vyko gaunant metodinę paramą iš kitų valstybių, kuri ypač sustiprėjo 1995 m. Lietuvai pasirašius Asociacijos sutartį su ES, teikiančią ES narystės perspektyvą. Svarbų vaidmenį, kuriant brandžią bankų sistemą, nors jau visų pertvarkymų pabaigoje, suvaidino didžiausių Lietuvos bankų privatizavimas. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Bankų sistema; Lietuvos bankas; Teisinis bankų reguliavimas; Bankų sistemos pažeidimai; Bankų privatizavimas; Banking system; Bank of Lithuania; Legal regulation of banking; Disturbances in banking system; Bank privatization.

ENThe article analyses development of contemporary banking system of Lithuania. It is a standard belief that systemic transformation of state-run economy (and autocratic political regime) of former Communist countries into market (democratic) economies is based on three fundamental processes: liberalisation of economic activities, privatisation and stabilisation. However, it is important to note that there is yet a fourth mandatory component of systemic transformation, namely acquisition of expertise and learning. The importance of the latter became obvious during the development of banking systems (and more generally, of the entire financial sector covering also insurance services and securities trading) in former state-run economies. Just like other post-Communist countries, Lithuania was not an exception to serious problems linked with establishment of banks. In particular, the collapse of several banks in 1995 – 1999 hit a deadly blow on its financial system. The article provides a consistent review of the period from 1988 to 2004, covering the entire process from the establishment of contemporary banks, its earlier period, the crisis and post-crisis period. The stage of establishing banks and their earlier development was noted for lack of appropriate regulatory framework, specialists and central bank capacities to monitor activities of commercial banks. Added to that, economic instability stimulated lack of financial discipline and emergence of weak banks. An important role in developing a mature banking system was played by privatisation of major Lithuanian banks.

ISSN:
1392-1258; 2424-6166
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4951
Updated:
2018-12-20 23:09:29
Metrics:
Views: 23    Downloads: 2
Export: