Ir du taps vienu kūnu : arba apie kaltinimus Šv. Raštui ir Bažnyčios mokymui

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ir du taps vienu kūnu: arba apie kaltinimus Šv. Raštui ir Bažnyčios mokymui
In the Journal:
Naujasis Židinys - Aidai. 2007, Nr. 11-12, p. 550-556
Keywords:
LT
Antropologija; Bažnyčia; Bažnyčios mokymas; Biblija; Dieviškumas; Lytis; Moteris; Religija; Santuoka; Savimonė; Teologija; Vyras; Vyro ir moters vienovė; Šeima; Šv. Raštas.
EN
Anthropology; Church; Church teaching; Family; Gender; Goodhead; Holy Scripture; Man; Marriage; Religion; Scripture; Self-consciousness; Teology; Unity of man and women; Woman.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje svarstoma apie vyro ir moters tarpusavio santykius ir santuoką, analizuojant Šv. Rašto ir Bažnyčios mokymus. Religija nubrėžia gyvenimo prasmės horizontus, o Sukūrimo pasakojimas nusako, kas yra pasaulis, kas jo kūrėjas, koks jo santykis su pasauliu, kaip sukurtas žmogus, koks jo ir kūrėjo santykis, koks žmogaus santykis su pasauliu ir kitu žmogumi. Žmogaus buvimas su kitos lyties žmogumi buvo iššūkis visais laikais, bet ypač šiandien, nes iškilusi lyties tapatybės problema nurodo, jog nebesuprantame, kas patys esame. Todėl prasminga peržiūrėti pamatinius religinius tekstus. Apie žmogų kaip lytišką asmenį sužinome Sukūrimo pasakojimo pradžioje. Jis atskleidžia, kad gebėjimas išreikšti žmogišką artumą ir meilę, nuoširdžiai save atiduodant, daro kūną jungtuvišku. Būtent šis asmeniškas savęs dovanojimas leidžia vyrui ir moteriai atrasti savo pilnatvę – patirti asmenų bendrystę. Naujasis Testamentas taip pat kalba apie vyro ir žmonos asmenišką ir abipusį savęs dovanojimą vienas kitam, pasitelkdamas šiam ryšiui Kristaus ir Bažnyčios santykio pavyzdį. Pastaruoju metu vyro ir moters bendravime šis santykis reiškiasi galynėjimusi, kai jie vienas kitam bando primesti savąją valią. Tai ypač pražūtinga santuokiniam ryšiui. Nuopuolio pasekmė ir patirtis iškreipia mūsų tarpusavio santykius ir uždengia tikrąjį Šv. Rašto turinį. Santuokinis vyro ir moters ryšys yra ne tik žmogiškosios meilės židinys, meilės guolis ir gyvybės lopšys, bet ir bendras kapas, amžinas atminimas, pasiliekantis vaikų, anūkų ir proanūkių širdyse.

ENThe article discusses the relationship between man and woman and marriage, by analysing St. Scripture and Church teachings. Religion expresses the horizons of meaning of life, and the story of Creation defines what the world is, its creator, its relation to the world, how human is created, the relation between him and the creator, the relation of the person with the world and another person. The presence of a person with a person of another gender was a challenge at all times, but especially today, because the problem of gender identity suggests that we no longer understand who we are. Therefore, it makes sense to review the basic religious texts. About a person as a sexually explicit person we find out at the beginning of the creation story. He reveals that the ability to express human closeness and love, giving himself sincerely, makes the body united. It is this personal self-gift that allows a man and woman to discover their fullness - to experience the communion of individuals. The New Testament also refers to the personal and mutual self-giving of one's husband and wife to each other, drawing on this relationship between the example of the relationship between Christ and the Church. In the relationship between man and woman lately, this relationship has become as wrestling when they try to impose their will on each other. This is especially disastrous for a marital relationship. The consequence and experience of a fall distorts our relationships and covers the true content of Holy Scripture. The marital relationship between man and woman is not only the fireplace of human love, the love bearing and the cradle of life, but also the common grave, eternal memory in the hearts of children, grandchildren and great-grandchildren.

ISSN:
1392-6845
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/49424
Updated:
2021-02-22 22:50:46
Metrics:
Views: 42    Downloads: 1
Export: