Išsigimusios organizacinės kultūros apraiškos ir nepotizmo poveikis darbuotojui

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Išsigimusios organizacinės kultūros apraiškos ir nepotizmo poveikis darbuotojui
Alternative Title:
Degenerate organizational culture manifestation and nepotism impact on employee
In the Journal:
Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai [Management theory and studies for rural business and infrastructure development]. 2013, Vol. 35, no. 2, p. 307-313
Keywords:
LT
Išsigimusios organizacinės kultūros; Nepotizmas.
EN
Degenerate organizational culture; Nepotism.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pateikiami nepotizmo įtakos išsigimusiai organizacinei kultūrai empirinio tyrimo rezultatai. Tyrimas atliktas naudojant straipsnio autorių suformuotą klausimyną, kuris sudarytas iš dviejų dalių: nepotizmo reiškinys ir išsigimusi organizacinė kultūra. Šiame straipsnyje pristatoma antroji empirinio tyrimo rezultatų dalis, analizuojant išsigimusios organizacinės kultūros apraiškas nepotizmo kontekste ir nepotizmo poveikį darbuotojui, organizacinės kultūros aplinkoje. Tyrimo objektas – nepotizmo poveikis darbuotojui. Tyrimo tikslas – įvertinus išsigimusios organizacinės kultūros apraiškas nepotizmo kontekste, nustatyti jo poveikį darbuotojui. Tyrimo tikslui pasiekti iškelti šie uždaviniai: pagrįsti nepotizmo ir išsigimusių kultūrų sąsajų klausimyno patikimumą; išanalizuoti išsigimusios organizacinės kultūros apraiškas; nustatyti nepotizmo poveikį darbuotojui organizacinės kultūros aspektu. [Iš leidinio]

ENArticle presents the results of empirical research of the impact of nepotism on the degenerate organizational culture. The research was performed using the questionnaire developed by authors, which consists of two parts: the phenomenon of nepotism and degenerate organizational culture. The second part of the empirical study results, analysing manifestation of the degenerate organizational culture in the context of nepotism and the impact of nepotism on employee as a member of organizational culture is presented in this article. The object of the research: the impact of nepotism on an employee. The aim of the research: after evaluation of manifestation of degenerate organizational culture in the context of nepotism, identify the impact of nepotism on employee. The tasks of the research are as follows: validate the reliability of the questionnaire for nepotism and degenerate culture links; analyze manifestation of the degenerate organizational culture; identify the impact of nepotism on employee as a member of organizational culture. [From the publication]

ISSN:
1822-6760; 2345-0355
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/49168
Updated:
2019-02-23 00:03:48
Metrics:
Views: 16    Downloads: 3
Export: