Filosofija Vytauto Didžiojo į universitete

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Filosofija Vytauto Didžiojo į universitete
Keywords:
LT
Egzistencializmas / Existentialism; Etika / Ethics; Filosofija / Philosophy; Ontologija / Ontology; Universitetai / Universities.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariamos filosofijos studijos Vytauto Didžiojo universitete, tarpukariu sutelktos dviejuose fakultetuose – Teologijos-filosofijos ir Humanitarinių mokslų. Istorinėje apžvalgoje tyrinėjamas filosofinis studijų pobūdis. Aptariamos filosofijos šakos, plėtotos pagrindiniame filosofijos studijų centre – Teologijos-filosofijos fakultete. Apžvelgiamos filosofinės disciplinos ir pedagogų indėlis į filosofijos raidą (A. Maceinos, S. Šalkauskio, P. Kuraičio, V. Sezemano ir kitų). Straipsnyje plačiau analizuojamas katalikiškosios filosofijos objektas ir metodas. Teigiama, kad universitete puoselėtoji katalikiškoji filosofija turėjo tą pačią perspektyvą, kaip ir Vakarų pasaulio mokslo centruose. Katalikiškojoje filosofijoje vyravo neotomizmas, kurį praturtino filosofinė antropologija. Darbe apibrėžiama moderniosios logikos, gnoseologijos, ontologijos, gamtos filosofijos, etikos, kultūros filosofijos, estetikos ir socialinės filosofijos disciplinų problematika ir vieta ugdymo programoje. Taip pat tyrinėjama egzistencinės filosofijos raida – J. Girniaus ir A. Maceinos filosofijos veikaluose. Pabrėžiama, kad vienas svarbių lietuviškosios filosofijos uždavinių buvo terminijos kūrimas. S. Šalkauskio iniciatyva sukurtas filosofijos terminų žodynas išlaikė laiko patikrinimą. Žodyne išdėstytas terminų norminimas pripažįstamas ir šiandien. Apibendrinus teigiama, kad žymiausi filosofijoje dirbę mokslo vyrai sukūrė tai, ko anksčiau lietuviškojo pasaulio minties sferoje nebuvo. Savo originalumu jie praturtino lietuviškąjį pasaulį, praplėtė jo ribas.Reikšminiai žodžiai: Egzistencializmas; Estetika; Etika; Fenomenologija; Filosofija; Gamtos filosofija; Gnoseologija; Katalikiškoji filosofija; Kultūros filosofija; Logika; Neotomizmas; Ontologija; Studijos; Vytauto Didžiojo universitetas; Vytauto Didžiojo uviversitetas; Aesthetics; Catholic philosophy; Ethics; Existentialism; Gnoseology; Logic; Neothomism; Ontology; Phenomenology; Philosophy; Philosophy of Culture; Philosophy of Nature; Study; Vytautas Magnus University; Vytautas the Great University.

ENThe article discusses philosophy studies at Vytautas Magnus University that during the interwar period were concentrated in two faculties - Theology-Philosophy and the Humanities. Historical reviews explore the philosophical nature of studies. The branches of philosophy that were developed in the main philosophy study centre - Faculty of Theology and Philosophy were discussed. The philosophical discipline and teachers' contribution to the development of philosophy (A. Maceina, S. Šalkauskis, P. Kuraitis, V. Sezemanas and others) are overviewed. The article more broadly analyses the object and method of Catholic philosophy. It is stated that the Catholic philosophy cherished by the university had the same prospect as the scientific centres of the Western world. In Catholic philosophy, neotomy prevailed, which was enriched by philosophical anthropology. In the article defines the issues of modern logic, gnosisology, ontology, nature's philosophy, ethics, cultural philosophy, aesthetics and problems of social philosophy disciplines and their place in the curriculum. The development of existential philosophy is also explored in the works of J. Girnius and A. Maceina's philosophy. It is emphasised that one of the important tasks of Lithuanian philosophy was the creation of terminology. The Dictionary of Philosophy was created with on initiative of S. Šalkauskis and it has passed a time check. The terminology in the dictionary is recognised even today. In the conclusion, it is stated that the most famous scientific men who worked in philosophy created what has not been previously mentioned in the sphere of thought of the Lithuanian word. By their originality, they enriched the Lithuanian world, widened its boundaries.

ISBN:
998650189X
Related Publications:
  • Filozofia i studia filozoficzne na Uniwersytecie Witolda Wielkiego / Tomasz Blaszczak, Mantas Antanas Davidavičius. Między światami: antologia tekstów filozofów kowieńskich na 100. rocznicę powstania Uniwersytetu Witolda Wielkiego / redakcja: Kamil Pecela, Paweł Plichta, Bogdan Szlachta Kraków : Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Centrum Studiów Litewskich : Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, 2022. P. 19-34.
  • Non sibi, sed omnibus : mokslingasis profesoriaus R. Plečkaičio paveldas / Marius P. Šaulauskas, Mindaugas Kubilius. Problemos. 2010, Priedas, p. 55-44.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/48915
Updated:
2017-12-21 17:03:48
Metrics:
Views: 17
Export: