Koučingo taikymo galimybių Lietuvos organizacijose vertinimas (konsultantų nuomonės tyrimas)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Koučingo taikymo galimybių Lietuvos organizacijose vertinimas (konsultantų nuomonės tyrimas)
Alternative Title:
Coaching opportunities evaluation of Lithuanian organizations (consultant’s opinion survey)
In the Journal:
Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai [Management theory and studies for rural business and infrastructure development]. 2012, Vol. 34, no. 5, p. 85-92
Keywords:
LT
Anketinė apklausa; Konsultavimas; Koučingas; Organizacijų valdymas; Personalo mokymai; Verslo administravimas.
EN
Business administration; Coaching; Consulting; Organizational management; Personnel training; Personnel training and development; Questionning.
Summary / Abstract:

LTGreitėjant pokyčiams verslo pasaulyje, aktualiu tampa poreikis vadybinių instrumentų, galinčių suteikti galimybę organizacijoms tapti labiau lanksčioms ir konkurencingoms. Vienas iš tokių instrumentų yra koučingas. Šio straipsnio tikslas yra įvertinti koučingo taikymo galimybes Lietuvos organizacijose. Straipsnyje trumpai pateikus koučingo sampratą, pristatomi empirinio tyrimo rezultatai. Duomenims surinkti pasirinktas kokybinis tyrimas – pusiau struktūrizuotas giluminis ekspertų interviu. Empirinio tyrimo metu apklausti 8 koučingo konsultantai. Kaip esminis tyrimo apribojimas suprantamas neatlikta koučingo klientų nuomonės analizė. Empirinis tyrimas sudarytas iš 17 pusiau struktūrizuoto interviu klausimų, tačiau straipsnyje pateikiami tik du (kiti tyrimo rezultatai bus pateikti tolimesniuose straipsniuose): analizuojantis koučingo ir efektyvumo sąsajas, bei apibrėžiantis koučingą mentoringo kontekste. Tai leido įvertinti ar koučingas turi įtakos organizacijos efektyvumui bei pabandyti atskirti koučingo ir mentoringo sampratas. Rezultatai leidžia teigti, kad koučingas dažniausiai teigiamai sąlygoja organizacijos efektyvumą. Nustatant sąsajas tarp koučingo ir mentoringo sampratų nustatyta, kad koučingas suvokiamas labiau kaip klausinėjimo, o mentoringas – kaip patarimų teikimo būdas. [Iš leidinio]

ENDue to the fact of accelerating changes in the business world, it‘s very important to use the topical managerial tools that can enable organizations to become more flexible and competitive. One of these instruments is coaching. Purpose of this article is to evaluate the application of the coaching opportunities in the Lithuanian organizations. This paper briefly upon the coaching concept, presents the empirical results. The data collected by a qualitative study - a semi-structured depth interviews with experts. In empirical study interviewed eight coaching consultants. As a key limitation of the study have been displayed the coaching customer satisfaction analysis. Empirical study consisted of 17 semi-structured interview questions, but the article contains only two (the other results of the study will be presented in subsequent articles): by analyzing coaching and performance interfaces, and defining coaching in mentoring context. This allowed an assessment of whether the coaching influences the efficiency of the organization and try to distinguish coaching and mentoring concepts. The results suggest that coaching often positively affects organizational performance. In determining the relationship between coaching and mentoring concepts found that coaching is perceived more as questioning and mentoring as a way of providing advice. [From the publication]

ISSN:
1822-6760; 2345-0355
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/48355
Updated:
2020-07-03 15:22:31
Metrics:
Views: 24    Downloads: 9
Export: