Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos vaidmuo prisidedant prie skurdo ir socialinės atskirties mažinimo

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos vaidmuo prisidedant prie skurdo ir socialinės atskirties mažinimo
Alternative Title:
Role of the Lithuanian Red Cross Society in contribution towards the reduction of poverty and social exclusion
In the Journal:
Socialinis darbas [Social Work]. 2013, t. 12, Nr. 1, p. 33-48
Keywords:
LT
Draugijos. Organizacijos / Societies. Organisations; Socialinė apsauga. Pensijos / Social security. Pensions; Socialinės problemos / Social problems.
Summary / Abstract:

LTNemažėjantis, o priešingai, nuolat augantis skurdas – Lietuvoje 2000 m. skurdo apie 16 proc. žmonių, o 2010 m. – jau 20,2 proc. – leidžia daryti prielaidą, kad, nepaisant visų valstybės priemonių, skurdo problema vis dar neefektyviai sprendžiama ir reikalauja visos visuomenės sutelktų pastangų. Valstybės teikiamų paslaugų nepakankamumas skatina įtraukti į socialinių paslaugų teikimą nevyriausybines organizacijas (NVO), nes tiesiogiai iš žmonių poreikių kylanti jų veikla pasižymi lankstumu ir partneryste. Jos dažnai sprendžia tokias nepopuliarias socialines problemas, kurioms viešoji valdžia ir politikai skiria nepakankamai arba visai neskiria jokio dėmesio. Straipsnio tyrimo objektas – vienos seniausių Lietuvos NVO – Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos (LRKD) veikla. Tyrimo tikslas – ištirti LRKD veiklą prisidedant prie skurdo ir socialinės atskirties mažinimo Lietuvoje. Tyrimo metodai: mokslinės literatūros, dokumentų ir statistinių duomenų analizė, anketinė apklausa. Tyrimas atliktas 2011 m. Apklausoje dalyvavo 53 LRKD darbuotojai ir 333 paslaugų gavėjai. Tyrimo rezultatai parodė, kad LRKD neabejotinai prisideda prie skurdo ir atskirties mažinimo, ir padėjo identifikuoti pagrindines draugijos veiklos problemas: LRKD darbuotojų teorinių žinių trūkumą, veiklos neapibrėžtumą, individualizuotų veiklos planų skyriuose nebuvimą, lėšų trūkumą, mažą draugijos narių skaičių, bendradarbiavimo su kitomis organizacijomis ir valstybinių institucijų palaikymo stoką.LRKD paslaugų gavėjų anketinės apklausos rezultatai leido nustatyti šios tikslinės grupės dominuojančius ypatumus: vidurinį ir žemesnį išsilavinimą, nedalyvavimą darbo rinkoje, pasyvumą, nepasitikėjimą, neigiamas asmenines nuostatas; žinių apie LRKD bei jos teikiamas paslaugas trūkumą; pajamų šaltinio neturėjimą arba gaunamų pašalpų nepakankamumą. LRKD pagrindinių praktinės veiklos problemų atskleidimas bei paslaugų gavėjų ypatumų nustatymas leidžia ieškoti efektyvių problemų sprendimo būdų, padidinti LRKD socialinių paslaugų teikimo veiksmingumą bei kokybę. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Skurdas; Socialinė atskirtis; Nevyriausybinė organizacija; Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija; Poverty; Social exclusion; Nongovernmental organization; Lithuanian Red Cross Society.

ENPaper presents the activities of one of many Lithuanian NGOs – the Lithuanian Red Cross Society (hereinafter – "LRCS"). The goal of the study to analyse: the contribution of the LRCS to the reduction of poverty and social exclusion in Lithuania. To reach this goal, the following tasks have been presented: to study the spread of poverty and social segregation in Lithuania; to analyse the role of the NGO in social care provisioning aimed towards alleviating poverty and social segregation; to identify the practical LRCS activity problems; to state the target LRCS activity groups, i.e. care takers’ specifics. The problem of research: LRCS activity does not satisfy the care takers’ needs. The methods of the analysis are research literature, statistical data, sociological studies results; multiple reports analysis have been applied in the paper, while targeting to scrutinize the spread of poverty and social exclusion in Lithuania; to analyse the role of the NGO in social care provisioning, aimed towards alleviating poverty and social segregation. Quantitative study results have allowed the identification of the problems of the main practical activities of LRCS and the target groups for the activities of LRCS, namely: the specifics of recipients of services. Also efforts were made to find the answer as to why LRCS is unable to satisfy the needs of the recipients of their services. The interview method for information acquisition has been applied: questionnaires have been designed for both LRCS employees and recipients of LRCS services.Research literature analysis and statistical data show that the level of poverty and social exclusion in the recent decade has not been reduced. Recent studies prove that poverty and social segregation is one of the top social problems, and that the role of NGOs in poverty reduction and alleviation of social segregation, by providing social services, is unconditionally essential. During the quantitative analysis, it was found that uncertainty on the activities of LRCS and a lack of professional knowledge was possessed by its employees. Also, both cooperation with governmental organizations and the lack of support from them compounded the main problems on the activity of LRCS. The following specifics of the recipients of services are defined: low education, passivity, unemployment, lack of income, begging LRCS for financial help. [From the publication]

ISSN:
1648-4789; 2029-2775
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/48331
Updated:
2018-12-17 13:34:25
Metrics:
Views: 31    Downloads: 8
Export: