Youth employment and measures that facilitate inclusion into the labour market

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Youth employment and measures that facilitate inclusion into the labour market
Alternative Title:
Jaunimo užimtumas ir jų įsitraukimą į darbo rinką lengvinančios priemonės
In the Journal:
Socialiniai tyrimai [Social Research]. 2012, Nr. 4 (29), p. 82-90
Keywords:
LT
Jaunimas; Akademinis jaunimas; Darbo rinka; Užimtumas.
EN
Youth; Students; Labour market; Employment.
Summary / Abstract:

LT[...] kaip įtraukti jaunimą į darbą rinką? Kokios darbo rinkos priemonės gali palengvinti jaunimo įsitraukimą į darbą rinką? Reaguodamos į nagrinėjamos problemos reikšmingumą, autorės šiame straipsnyje pristato Lietuvos mokslo tarybos finansuojamo pagal Nacionalinę mokslo programą „Socialiniai iššūkiai nacionaliniam saugumui" vykdomo projekto „Akademinio jaunimo judėjimo darbo tikslais tyrimas" pirmojo tyrimo etapo rezultatus: jaunimo dalyvavimo darbo rinkoje patirtį ir darbo rinkos priemones, įgalinančias palengvinti jų įsitraukimą į darbo rinką. Tyrimo objektas -jaunimo užimtumas ir jų įsitraukimo į darbo rinką lengvinančios priemonės. Tyrimo tikslas - išnagrinėti jaunimo dalyvavimo darbo rinkoje patirtį ir jų įsitraukimo į darbo rinką lengvinančias priemones. Tyrimo metodai: mokslinės literatūros ir dokumentų analizė, atskleisti jaunimo įsitraukimo į darbo rinką lengvinančias priemones; statistinių duomenų analizė, kuria remiantis išnagrinėtos jaunimo dalyvavimo darbo rinkoj e tendencijos. Žymus jaunimo užimtumo sumažėjimas darbo rinkoje kelia būtinybę ieškoti aukštųjų mokyklų studentų perėjimo iš švietimo sistemos į darbo rinką problemos sprendimo būdų. Vienas jų- pasyvių ir aktyvių darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimas, kuriomis siekiama spręsti vis naujai kylančias ekonomines ir socialines problemas: didinamos nedirbančio ar patiriančio sunkumų darbo rinkoje jaunimo galimybės įsidarbinti, įgyti praktinės patirties ir gebėjimų, skatinamas savarankiškas užimtumas, gaunant jų poreikius atliepiantį darbo užmokestį arba bent palaikant bedarbiais tapusių jaunuolių pajamų lygį, užsitęsus darbo paieškai.Kiti sprendimo būdai: inovatyvių priemonių, sukurtų vykdant europinius projektus, ir pasiteisinusių praktikoje (gerosios praktikos pavyzdžių) įgyvendinimas realiose veiklose. Nors šalyje įgyvendinamos įvairios jaunimui (tarp jų ir akademiniam jaunimui) skirtos aktyvios darbo rinkos politikos priemonės, rengiami verslumo įgūdžių ugdymo mokymai, teikiamos subsidijos darbdaviams, lengvatinėmis sąlygomis jaunimui teikiamos paskolos verslo pradžiai, remiamos stažuočių programos, savanoriška veikla ir kitos priemonės bei iniciatyvos. Tačiau esama jaunimo situacija darbo rinkoje reikalauja papildomų pastangų, užtikrinančių sklandų jų perėjimą iš švietimo sistemos į darbo rinką. Taigi Lietuvos viešojoje erdvėje nuolat diskutuojama apie jaunimo nedarbo problemas, jų užimtumo didinimo galimybes ir įsitraukimą į darbo rinką lengvinančias iniciatyvas ir priemones, tačiau stokojama mokslinių tyrimų ir empiriniais duomenimis grįstų vertinimų apie įgyvendinamų priemonių ir iniciatyvų sėkmingumą, jų poveikio jaunimo įtraukties į darbo rinką kaitai. Galima daryti prielaidas, kad šiuo metu įgyvendinamos jaunimo įsitraukimą į darbo rinką lengvinančios priemonės skatina ir koreguoja pasiūlą, tačiau nepaveikia paklausos, o jų vertinimų trūkumas lemia tik subjektyvias nuomones apie minėtų priemonių ir iniciatyvų sėkmingumą bei efektyvumą. Be to, su jaunimu susijusios įtraukties į darbo rinką priemonės stokoja socialinės iniciatyvos vertinimo, net jei jų kuriamas poveikis yra trumpalaikis. [Iš leidinio]

ENIn recent years high youth unemployment in Lithuania as well as the European Union with students being one of the most vulnerable social groups impels the representatives of government and the labour market as well as scientists to search for causes of this complex problem. In Lithuania youth labour market inclusion has been analysed since independence restoration, whereas the situation in the labour market and unemployment has been annually worsening. Youth unemployment remains vital and has particularly deteriorated during recession: in 2011 every tenth individual aged 15-24 was unemployed, a number of young people were unable to establish themselves in the labour market due to low qualification and little work experience. The paper examines the experience of young people participation in the labour market and active labour market measures that might facilitate inclusion of young people/students in the labour market and reduce their unemployment. [From the publication]

ISSN:
1392-3110; 2351-6712
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/48258
Updated:
2018-12-17 13:28:58
Metrics:
Views: 9    Downloads: 1
Export: