Lietuvos baudžiamosios teisės konstituciniai principai Europos Sąjungos teisės kontekste

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Lenkų kalba / Polish
Title:
Lietuvos baudžiamosios teisės konstituciniai principai Europos Sąjungos teisės kontekste
Alternative Title:
  • Constitutional principles of the penal law of Lithuania in the context of European Union law
  • Konstytucyjne zasady litewskiego prawa karnego w kontekście prawa Unii Europejskiej
Keywords:
LT
Principai.
EN
Principles.
Summary / Abstract:

LTPranešime pirmiausia aptariamas Konstitucijoje nustatytų normų bei principų ir baudžiamosios teisės santykis, trumpai apžvelgia konstitucinių nuostatų poveikį, jų įtaką baudžiamosios teisės normų ir principų turiniui. [...] Taip pat nagrinėjamas Konstitucinio Teismo (KT) nutarimų reikšmė, jų įtakos baudžiamosios teisės normų kūrimui klausimas. [...] Įstatymų leidėjas, kurdamas baudžiamosios teisės normas, privalo laikytis Konstitucijos nuostatų. Tačiau visa tai nereiškia, kad Konstitucijos nuostatos gali visiškai pakeisti teisės aktų, reglamentuojančių įvairius teisinius santykius, nuostatas. [...] Kuriant baudžiamąją teisę, baudžiamosios teisės normomis galima ir reikia reguliuoti tuos santykius, kurie nėra sureguliuoti Konstitucijoje. [...] Taigi pagal savo teisinę galią Konstitucijos normos ir principai yra iškelti virš baudžiamosios teisės ir kitų teisės šakų normų. [...] Vertinant Lietuvos baudžiamosios teisės konstitucinius principus ir juos lyginant su Europos teisės nuostatomis pažymėtina, kad konstitucinei teisei didžiausią įtaką daro Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija (ir ją papildantys protokolai). Konvencijos nuostatos dažnai yra interpretuojamos ir KT praktikoje. KT ne tik remiasi Konvencijos straipsnio tekstu, bet ir atsižvelgia į Europos žmogaus teisių teismo praktiką. Todėl nagrinėjant Lietuvos baudžiamosios teisės konstitucinius principus Europos teisės aspektu daugiausia dėmesio skiriama konstitucinių baudžiamosios teisės principų ir Europos žmogaus teisių konvencijos santykio vertinimui ir tokių principų bei nuostatų lyginimui. [...]. [sutrumpintas autoriaus tekstas]Reikšminiai žodžiai: Principai; Principles.

ENThe report first of all talks about the relationship between the constitutional norms and principles and penal law, provides a brief overview of the effects and impact of the constitutional stipulations on the contents of penal law norms and principles. [...] It also analyses the importance of decisions of the Constitutional Court and the matter of their effect on creation of penal law norms. [...] When creating penal law norms, the legislator must follow the provisions of the Constitution. [...] For the purposes of developing penal law, the norms of penal law can and must be used to regulate the relations that are not regulated by the Constitution. [...] Therefore, by virtue of their legal power the constitutional norms and principles are above the norms of penal law and other branches of law. [...] Speaking about the constitutional principles of the Lithuanian penal law and comparing them with the stipulations of European law it must be accentuated that the constitutional law is primarily affected by the Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms. The provisions of the Convention are often interpreted in the CC’s practice as well. Not only does the CC follow the wording of the Convention’s article, but it also regards the practice of the European Court of Human Rights. Therefore, when analysing the constitutional principles of the Lithuanian penal law in the context of European law, the largest emphasis is placed on the assessment of the relationship between the constitutional principles of penal law and the European Convention on Human Rights and the comparison of such principles and stipulations. [...].

Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4790
Updated:
2013-04-28 16:08:21
Metrics:
Views: 41
Export: