Informacinių technologijų įtaka politiniam dalyvavimui : interneto skverbties ir rinkėjų aktyvumo tendencijos Lietuvoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Informacinių technologijų įtaka politiniam dalyvavimui: interneto skverbties ir rinkėjų aktyvumo tendencijos Lietuvoje
Alternative Title:
Impact of information technologies on political participation: tendencies of internet penetration and activeness of voters in Lithuania
In the Journal:
Viešoji politika ir administravimas [Public Policy and Administration]. 2013, t. 12, Nr. 1, p. 50-64
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Politinis dalyvavimas; Interneto skverbtis; Rinkėjų aktyvumas; Informacinių komunikacinių technologijų diegimas; Rinkimai; Political participation; Internet penetration; Activeness of voters; Development of information communication technologies; Election.
Keywords:
LT
Internetas / Internet; Politika / Politics; Rinkimai ir balsavimas / Electoral procedure and voting; Technologijos / Technologies.
Summary / Abstract:

LTAktyvus politinis dalyvavimas demokratiniame valdymo procese suteikia piliečiams galimybę daryti poveikį rinkimų procesui ir kontroliuoti politikų veiklą. Straipsnio tikslas yra nustatyti interneto įtaką politiniam dalyvavimui Lietuvoje. Buvo išanalizuotos interneto skverbties ir rinkėjų aktyvumo tendencijos Lietuvoje, nustatomi priežastiniai ryšiai tarp politinio dalyvavimo 2007-2012 m. rinkimuose ir interneto skverbties rodiklių (namų ūkiai, turėję interneto prieigą, ir asmenys, kurie naudojosi internetu kasdien arba bent kartą per savaitę). Tyrimų rezultatai rodo, kad yra ryšys tarp rinkėjų aktyvumo 2007-2012 m. vykusiuose rinkimuose ir namų ūkių, turinčių interneto prieigą, bei asmenų, kurie reguliariai naudojasi internetu. Išskirsčius rinkimus pagal rūšis, ryšys stebimas tik Seimo rinkimuose. Pažymima, kad tolesnė interneto skverbtis ir aktyvesnis elektroninės demokratijos formų taikymas sudarys didesnes politinio dalyvavimo galimybes internetą turintiems rinkėjams. [Iš leidinio]

ENActive political participation in the process of democratic governance provides citizens an opportunity to influence elections and control politician's work. The aim of this article was to identify the impact of internet on political participation of voters in Lithuania. The tendencies of internet penetration and activeness of voters were analysed. Furthermore causal relations between political participation in 2007-2012 elections and factors of internet penetration (hosehold with internet access and individuals, who used internet daily or at least once per week) were analyzed in this article. According to this study relation between activeness of voters in 2007-2012 election and factors of internet penetration was found. After division of election according their types, the relation was observed only in the election of Parliament. It is noted, that further internet penetration and more active application of electronic democracy forms will give bigger opportunities to participate in policy for electors who have the internet. [From the publication]

DOI:
10.5755/j01.ppaa.12.1.4012
ISSN:
1648-2603; 2029-2872
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/46728
Updated:
2018-12-17 13:33:40
Metrics:
Views: 24    Downloads: 5
Export: