Savivaldybių obligacijų išleidimo Lietuvoje modelio kūrimas UAB "Busturas" atveju

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Savivaldybių obligacijų išleidimo Lietuvoje modelio kūrimas UAB "Busturas" atveju
In the Journal:
Jaunųjų mokslininkų darbai. 2006, Nr. 2 (9), p. 5-9
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Savivaldybės; Obligacijos; Obligacijų išleidimas; UAB "BUSTURAS"; Municipality; Debentures; Emission of debetures; JSC Busturas.
Keywords:
LT
Administravimas. Valstybės tarnyba / Administration. Public service; Obligacijos; Obligacijų išleidimas; UAB BUSTURAS.
EN
Debentures; Emission of debetures; JSC Busturas; Municipality.
Summary / Abstract:

LTStraipsnį sudaro įvadas, tyrimo apžvalga, dėstomoji - tiriamoji dalis, išvados ir rekomendacijos. Įvade remiantis prof. dr. G.Davuliu (2005) supažindinama su Lietuvos savivaldybių silpna finansine būkle ir pabrėžiama obligacijų išleidimo, kaip papildomo finansinio instrumento, ne tik ekonominio, bet ir savarankiškumo ugdymo svarba. Tyrimo apžvalgoje išryškinami du pagrindiniai pasaulyje naudojami obligacijų išleidimo modeliai. Dėstomoji - tiriamoji dalis pradedama vadybinių procedūrų modeliavimu. Toliau supažindinama su UAB „BUSTURAS“ veikla ir, nustačius patirtą nuostolį, analizuojamos priežastys, ko pasėkoje siūloma išleisti bendrovės obligacijų emisiją remiantis „amerikietiškuoju“ modeliu. Po to seka UAB „BUSTURO“ ir Šiaulių miesto savivaldybės veiksmų planas ruošiantis obligacijų emisijai. Darbo pabaigoje pateikiamos išvados, jog remiantis šiuo metu galiojančiais norminiais teisės aktais, obligacijų emisijos nereglamentuoja joks teisės aktas. Taip pat ateityje siūloma taikyti „amerikietiškojo“ savivaldybių obligacijų išleidimo modelio principus dėl to, jog Lietuvos savivaldybių valdymas grindžiamas politiniais motyvais ir kol kas nėra savivaldybių obligacijų išleidimo praktikos. Rekomenduojama papildyti savivaldybių skolinimosi tvarką reglamentuojančius įstatymus atitinkamomis nuostatomis apie savivaldybių vertybinių popierių apyvartos reguliavimą bei domėtis užsienio šalių pasiekimas šioje srityje. [Iš leidinio]

ENThe article consists of introduction, research review, enunciation – research part, conclusions and recommendations. In the introduction, in conformity with the statements of prof. dr. G. Davulis (2005), there is introduced weak financial condition of Lithuanian Municipalities and there is emphasised the importance of issuance of debentures as additional financial instrument, not only economical but also of development of independency. In the review of the research, there are highlighted two main models of issuance of debentures used in the world. The enunciation- research part is initiated by modelling of managerial procedures. Further, there are introduced activities of UAB “Busturas” and, upon determination of incurred loss , there are analysed the reasons, in sequence of which it is proposed to issue emission of the company’s debentures on the grounds of “American” model. Thereafter is provided the plan of actions of UAB “Busturas” and the Municipality of Šiauliai City preparing for emission of debentures. In final part of the study, there are provided conclusions that, in conformity with valid normative law acts, emission of debentures is not regulated by any law act. Also, it is proposed to apply the principles “American” model of emission of municipal debentures, because management of Lithuanian municipalities is based on political motives and there is still an absence of practice of emission of debentures. It is recommended to supplement the laws, regulating order of borrowing of municipalities by relevant rules regarding regulation of turnover of securities of municipalities and to take interest in achievements of foreign countries in this sphere. Key words: municipality, debentures, emission of debentures, UAB “Busturas”. [From the publication]

ISSN:
1648-8776
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4605
Updated:
2018-12-17 11:46:26
Metrics:
Views: 16
Export: