Vyriausybės ir savivaldybių vertybinių popierių apyvartos teisinis reguliavimas : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vyriausybės ir savivaldybių vertybinių popierių apyvartos teisinis reguliavimas: disertacija
Alternative Title:
Legal regulation of the turnover of governmental and municipal securities
Publication Data:
Vilnius, 2005.
Pages:
185 p
Notes:
Dr. disert. (socialiniai m.) - Vilniaus universitetas, 2005. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Legal regulation of the goverment and municipal bonds market Vilnius, 2005 49 p
Summary / Abstract:

LT[…] Pagrindinis darbo tikslas – kompleksiškai teoriniu ir praktiniu aspektu ištirti ir įvertinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir vietos savivaldybių leidžiamų ir kas svarbiausia – galimų leisti obligacijų teisinio reglamentavimo pagrindus, išskirti egzistuojančias šios srities teisės problemas ir pasiūlyti šių problemų sprendimo būdus. Siekiant šio tikslo darbe sprendžiami šie uždaviniai: 1. Ištirti suverenų obligacijų atsiradimo priežastis, plėtros eigą ir šiuolaikines tendencijas; 2. Pateikti trumpą istorinę Lietuvos obligacijų, leidžiamų tiek vidaus, tiek ir užsienio rinkose, raidą ir galimą plėtrą ateityje; 3. Išskirti obligacijų vidaus ir užsienio rinkų teisinio reglamentavimo skirtumus ir panašumus, nurodyti galimą reglamentavimo praktikos poveikį Lietuvoje priimamiems valstybės ir savivaldybių skolos susiformavimo ir valdymo sprendimams; 4. Išanalizuoti galimą nepanaudotą obligacijų rinkos potencialą, ypač SVP srityje, siekiant tobulinti Lietuvos suverenų obligacijas patrauklumo, patikimumo ir lankstumo linkme; 5. Pateikti galimus išskirtų problemų sprendimo būdus obligacijų apyvartos ir su tuo susijusiu skolos valdymo srityse, suformuluoti teisinio reguliavimo tobulinimo pasiūlymus, įskaitant galiojančių teisės aktų pakeitimus ir papildymus. […]. [sutrumpintas autoriaus tekstas]

EN[…] The main purpose of the work is to carry out an integrated theoretical and practical analysis of the grounds of legal regulation of securities that are and what is most important – can be issued by the government of the Republic of Lithuania and local municipalities, to identify the legal issues that exist in this field and to suggest ways to solve them. To that end, the work addresses the following tasks: 1. Investigate the reasons of occurrence of sovereign bonds, the course of their development and current trends; 2. Present a short historical overview of the evolvement of Lithuanian bonds that are issued on both domestic and foreign markets and their possible future development; 3. Identify differences and similarities of legal regulation of bonds on the domestic and foreign markets, specify the possible effect of the regulation practice on state and municipal debt formation and management decisions in Lithuania; 4. Analyse the possible unused potential of the bonds market, especially in the area of municipal securities, in order to improve Lithuanian sovereign bonds in terms of appeal, reliability and flexibility; 5. Provide possible ways to solve the problems identified in the areas of bonds turnover and the related debt management, formulate suggestions to improve legal regulation, including amendments and supplementation of the effective legislation. […].

Subject:
Related Publications:
Savivaldybių obligacijų išleidimo Lietuvoje modelio kūrimas UAB "Busturas" atveju / Lina Armonaitė, Stanislovas Gurėjevas. Jaunųjų mokslininkų darbai. 2006, Nr. 2 (9), p. 5-9.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6555
Updated:
2022-02-07 20:09:13
Metrics:
Views: 39
Export: