Ugdančio vadovavimo (coaching) metodų taikymas rengiant turizmo vadybos specialistus

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ugdančio vadovavimo (coaching) metodų taikymas rengiant turizmo vadybos specialistus
Alternative Title:
Application of Coaching Methods in Preparation of Tourism Management Specialists
In the Journal:
Jaunųjų mokslininkų darbai. 2006, Nr. 1 (8), p. 113-122
Keywords:
LT
Turizmo vadybos specialistų rengimas; Mokymo ir mokymosi metodai.
EN
Tourism manager training; Teaching and learning methods.
Summary / Abstract:

LTPopuliarėjant mokymosi visą gyvenimą (angl. Life-long learning) idėjai, švietimo institucijos taikosi prie piliečių poreikių tęsti studijas. Savo ruožtu jos turi garantuoti aukštą besimokančiųjų pasiekimų lygį, derinant jų turimą praktinę patirtį su efektyviais mokymo metodais. Keliama problema – netinkamų mokymo metodų taikymas specialistams rengti arba ribotas jų pasirinkimas. Mokymo metodų įvairovė ir tinkamas jų parinkimas norint įgyti reikalingų profesinių kompetencijų ir pasiekti gerų rezultatų yra mokymo proceso atskaitos taškas. Mokymo metodų parinkimas ir taikymas, rengiant turizmo vadybos specialistus mažai nagrinėtas tiek empiriniu, tiek konceptualiu požiūriu. Todėl mokymo metodų problemos analizė, sprendžiant turizmo vadybos specialistų rengimą, yra nauja. Tyrimo objektas – ugdančio vadovavimo (coaching) metodai. Tyrimo tikslas – atskleisti ugdančio vadovavimo (coaching) metodų ypatumus turizmo vadybos specialistų rengimo pavyzdžiu. Tyrimo uždaviniai: 1) apibūdinti ugdančio vadovavimo (coaching) metodų bruožus; 2) apibendrinti pasirinktų ugdančio vadovavimo (coaching) metodų, taikomų rengiant turizmo vadybos specialistus, ypatumus. Šiame straipsnyje pateikti ir apibendrinti dažniausiai praktikuojami ugdančio vadovavimo (coaching) metodai (kooperatyvus mokymasis, į tikslą orientuotas scenarijus, vadovaujamas projektavimas bei į problemą orientuotas mokymas) orientuojami į studentų darbą grupėse, kur įgyjami socialiniai įgūdžiai, tobulinamos ne tik profesinės žinios, bet ir komunikaciniai studentų gebėjimai.

ENWith the idea of life-long learning becoming more and more popular, the educational establishments conciliate with the citizens’ needs to continue their studies. In turn, they must guarantee a high level of achievements for the learners by bringing into line their practical experience already available with the effective methods of learning. The following problem is raised: application of inadequate teaching methods for the preparation of specialists or limited their choice. The diversity of teaching methods and adequate choice of such methods seeking to acquire the necessary professional competences and achieve goods results is the reference point of the teaching process. The choice and application of teaching methods by preparing the tourism management specialists has been little analyzed, either empirically or conceptually. Thus, the analysis of the problem of teaching methods by solving the preparation of tourism management specialists is recent. The object of research is the methods of coaching. The objective of research is to reveal the peculiarities of coaching methods based on the example of preparation of tourism management specialists. The tasks of research: 1) to describe the features of coaching methods; 2) to generalize the peculiarities of the chosen coaching methods applied for the preparation of tourism management specialists. This article presents and generalizes the mostly practiced coaching methods (cooperative learning, purpose-oriented scenario, managed projection and problem-oriented learning) oriented to the students’ work in groups, where social skills are acquired, and not only professional knowledge, but also the communicative capabilities of the students are improved.

ISSN:
1648-8776
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4598
Updated:
2018-12-20 23:09:20
Metrics:
Views: 1    Downloads: 1
Export: