Viešojo ir privataus interesų derinimas taikant kaltininko susitaikymo su nukentėjusiuoju institutą

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Viešojo ir privataus interesų derinimas taikant kaltininko susitaikymo su nukentėjusiuoju institutą
Alternative Title:
Coordination of public and private interests in the institution of reconciliation between the defendant and the victim
In the Journal:
Teisė. 2003, t. 48, p. 25-35
Summary / Abstract:

LTAtleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės kaltininkui ir nukentėjusiajam susitaikius institutas vienija bei derina priešingų pusių interesus, taigi jis koordinuoja viešuosius ir privačius interesus atskiruose baudžiamuosiuose procesuose. Privatus interesas yra aukos siekis realiai apginti savo interesus, kiek įmanoma greičiau gauti žalos atlyginimą ir baigti baudžiamąjį procesą. Kita vertus, privatus interesas – tai ir kaltininko teisė tikėtis humaniškumo, neužtrukusio proceso jo byloje, jo socialinių ir asmeninių ryšių palaikymo, baudžiamųjų priemonių dėl nusikaltimo ir bausmės vykdymo teisinių pasekmių išvengimo. Atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės kaltininkui ir nukentėjusiajam susitaikius institutas leidžia įgyvendinti valstybės siekį racionaliai sureguliuoti baudžiamuosius teisinius santykius, nustatyti asmenų nubaudimo už padarytas nusikalstamas veikas pagrindus ir derinti atsakomybės neišvengiamumą su humaniškumo, baudžiamosios atsakomybės diferencijavimo ir bausmės individualizavimo, bausmės ekonomijos ir kitais konstituciniais baudžiamosios teisės principais. Baudžiamojoje teisėje vis akivaizdžiau įsivyrauja ir kitos funkcijos, kurios, viena vertus, paneigia, tačiau, kita vertus, papildo pagrindines, visuotinai pripažintas funkcijas. Viena iš jų yra sutaikinimo funkcija, kai kaltinamasis ir auka susitaiko. Taip valstybė mėgina savo baudžiamuosiuose įstatymuose apibrėžti tikslą daryti poveikį nusikaltusiam asmeniui ne tik suvaržant tam tikras jo teises bei laisves, bet ir užtikrinant nukentėjusiųjų, visuomenės, valstybės bei nusikaltusiųjų asmenų interesų koordinavimą.Todėl viena iš baudžiamosios teisės funkcijų taip pat yra atsižvelgiant į paskirų asmenų, visuomenės, valstybės poreikius derinti viešąjį ir privatų interesą, įgyvendinti šalia apsauginės, represinės ir prevencinės taip pat sutaikinimo funkciją. [parengta pagal anglišką santrauką]Reikšminiai žodžiai: Viešasis interesas; Privatus interesas; Susitaikymas; Private interests; Public interests; Reconciliation.

ENThe institution of release from criminal responsibility when the defendant and the victim conciliate is uniting, harmonizing the interests that are opposing each other, so it coordinates public and private interests in the separate criminal processes. Private interest is a victims' seek to really protect his interests, to get as soon as possible the remuneration for damage, to end as soon as possible the criminal process. From the other hand, private interest is also the right of person who committed the crime to hope for humanity, quick criminal process in his case, maintain its social and personal relations as well as to avoid criminal means, related with the offence made, and legal consequences related with realization of punishment. In case of institution of reconciliation, the public interest is state's seek to regulate criminal legal relationship rationally, to determine the background for punishment of persons who committed criminal activity and to coordinate the unavoidability of responsibility with principles of humanity, differentiation of criminal responsibility, individualization of punishment, economy of penalty and other constitutional principles of criminal law. The criminal law is more widely and actively implementing the functions that are, from one side, denying essential, widely recognized functions, from the other side - they are complementary to these recognized functions. One of them is a function of reconciliation when applying institution of reconciliation between defendant and victim. In such a way the state tries to determine in criminal laws its seek to influence the guilty person not only by restricting, limiting its rights and freedoms, but at the same time ensuring the coordination of interests of victims, society, state and defendant.Therefore one of the functions of criminal law is also to coordinate public and private interest while considering different needs of separate persons, society and the state, to implement reconciliation function together with functions of protection, repression and prevention. [From the publication]

ISSN:
1392-1274; 2424-6050
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/45885
Updated:
2018-12-17 11:18:17
Metrics:
Views: 25    Downloads: 8
Export: