Tautiškumo ir lietuvių tapatumo problemos globaliojoje modernybėje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tautiškumo ir lietuvių tapatumo problemos globaliojoje modernybėje
In the Book:
Keywords:
LT
Kultūrinis identitetas / Cultural identitity; Kultūros politika / Cultural policy.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamos lietuvių tautiškumo ir tapatumo problemos. Pateikiama tautiškumo fenomeno analizė, apžvelgiami lietuvių autorių darbai, nagrinėję tautiškumo problemą. Kritiškai analizuojama globaliosios modernybės samprata, atskleidžiama jos ribų nustatymo problema. Aptariama globali mentalioji slinktis; globalioji modernybė atveria naujo mentalumo dimensijas ir išryškina jų sandūras su ištisiniais anomijų kaip neįvardytų reiškinių klodais. Analizuojama sociokultūrinių paradigmų kaita globaliojoje modernybėje. Pristatomi S. Muntingtono ir R Buchanano modeliai, kuriais bandoma pagrįsti esamus ir būsimus pasaulinius konfliktus. Jie lyginami su E. Tiryakiano metakultūrų sąveikos modeliu. Krikščioniškoji, gnostinė ir chtoninė metakultūros E. Tiryakiano koncepcijos požiūriu yra pagrindinės veikliosios Vakarų civilizacijos jėgos, iš kurių kyla visos alternatyvios paradigmos bei sociokultūriniai ir instituciniai pokyčiai, savo ruožtu lemiantys ir visų būsimų Vakarų kultūros paradigmų ateitį. Aptariant lietuviškojo tapatumo skirtumus kartų atžvilgiu, remiamasi empirine programos dalimi (Astra L., Šiuolaikinė lietuvių tautinė savimonė, Vilnius, 1996), kuri buvo vykdoma panaudojant reprezentatyvų nacionalinės atrankos modelį. Analizuojama kultūrinė tautinių vertybių perėmimo problema. Pateikiamas erdvinis tautinių vertybių modelis. Daromos išvados, kad šiandieninėje lietuvių kultūroje įsitvirtina agresyvaus masinio komercinio vartotojiškumo orientyrai. Iki šiol istoriniam laikui atspari bendruomeninė fundamentinių lietuvių vertybių erdvė tebegeneruoja savitą kultūrinę energiją, tačiau prieštaravimai, lydintys ir kūrybines, ir griaunamąsias pastangas visose atkuriamo politinio, socialinio ir ūkinio gyvenimo srityse, atskleidė vis didėjantį kultūrinį nerimastingumą.Reikšminiai žodžiai: Tautiškumas; Tapatumas; Vertybės.

ENThe article studies the problems of Lithuanian nationality and identity, provides an analysis of the phenomenon of nationality, overview of Lithuanian authors’ studies of the nationality problem, a critical analysis of the concept of global modernity and reveals the problem of identifying its limits, discusses the global mental displacement and the global modernity, which opens the new mentality dimensions and highlights their junctions with continuous layers of anomies, analyzes the development of socio-cultural paradigms in the global modernity, presents the models by S. Muntington and R. Buchannan, attempting to base the existing and future global conflicts, comparing them with E. Tiryakian’s metaculture interaction model. Christian, Gnostic and Chthonic metacultures in terms of E. Tiryakian’s concept are the main active powers of the Western civilization, giving birth to all alternative paradigms and sociocultural and institutional changes, which, in turn, determine the future of all Western culture paradigms. When discussing the difference of the Lithuanian identity in terms of generations, the empirical part of the programme is referred to (Astra L., Šiuolaikinė Lietuvių Tautinė Savimonė, Vilnius, 1996), which was performed by using the representative national selection model. The cultural problem of taking over of national values is analyzed. A spatial model of national values is provided. The conclusions are made that aggressive mass consumerism entrenches in today’s Lithuanian culture. The historical time resistant social environment of fundamental Lithuanian values still generates a peculiar cultural energy However, the contradictions, accompanying both creative and destructive efforts in all the areas of political, social and economic life reveal ever so greater cultural anxieties.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4543
Updated:
2020-08-14 10:49:25
Metrics:
Views: 33
Export: