Jokūbo Brodovskio žodyno papildymai : kitakilmių žodžių grupė iš Belemnono žodyno (1728)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Jokūbo Brodovskio žodyno papildymai: kitakilmių žodžių grupė iš Belemnono žodyno (1728)
In the Journal:
Archivum Lithuanicum. 2012, t. 14, p. 99-128
Keywords:
LT
Jokūbas Brodovskis.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama Brodovskio žodyno papildymų struktūrą; plačiau aprašomas vienos specifinės papildymų grupės – kitakilmių žodžių – pobūdis bei įvardinamas ir aptariamas naujas surastas šių papildymų šaltinis – nedidelės apimties kitakilmių žodžių anonimo, pasirašiusio slapyvardžiu Belemnon, žodynėlis (Bel). Pagal kilmę didžiąją dalį Bel žodžių sudaro lotynų kilmės (administracinė ir teisės) leksika, kiek mažesnę – prancūzų kalbos kilmės žodžiai (karybos terminai ir visuomeninio gyvenimo srities žodžiai). Veikalas skirtas ne vien kitakilmių žodžių reikšmėms aiškinti, bet ir netinkamo jų vartojimo atvejams atskleisti bei iliustruoti. Brodovskis naudojosi tik vienu Bel straipsnių aspektu ir nekreipė dėmesio į informaciją apie klaidingas lemų formas bei jų vartojimą. Kad Brodovskis į Bel žiūrėjo nelabai kritiškai, rodo ir perkeltos klaidos. Brodovskis iš Bel imtų papildymų nuosekliai nelietuvino – tuos kelis lietuviškus atitikmenis prie papildymų Brodovskis greičiausiai įrašė todėl, kad atsitiktinai juos žinojo. Daroma išvada, kad Brodovskis, į žodyną iš Bel įtraukdamas svetimų kalbų žodžius, ne tik mėgino perteikti savo laiko kalbinę realybę, bet ir atidavė duoklę to meto leksikografijos madoms bei tendencijoms. Šitaip jis išplėtė lietuvių leksikografijos ribas ir sukūrė precedentą – savotišką tarptautinių žodžių žodyno pirmtaką. Tai rodo, jog XVIII a. lietuvių leksikografija peržengė siauras konfesinio švietimo poreikiams tenkinti skirtos parankinės literatūros ribas ir įgijo rimtą potencialą virsti platesnius visuomenės poreikius liudijančia raštijos sritimi.Reikšminiai žodžiai: Jokūbas Brodovskis; Belemnono žodynas; Žodynas; Jacob Brodowski; Dictionaries.

ENThe article analyses the structure of supplements to the Brodovskis Dictionary and more broadly describes the type of a specific group of supplements – foreign words and indicates and discusses a new source of these supplements – a small dictionary of foreign words by an anonymous compiler with the pseudonym of Belemnon (Bel). According to the origin, the majority of Bel words are the lexicon (administrative and legal) of Latin origin and a little less of French origin words (military tems and public life words). The work is intended not only to explain the meaning of foreign words, but also to disclose and illustrate the cases of their improper use. Brodovskis used only one aspect of Bel entries and ignored the information on erroneous forms and use of lemmas. The lack of criticism in the attitude of Brodovskis towards Bell is also indicated by transferred errors. Brodovskis did not consistently Lithuanianize the supplements taken from Bel – most likely, Brodovskis added those few Lithuanian equivalents to the supplements because he accidentally knew them. It can be concluded that Brodovskis, by including foreign words from Bel to the dictionary not only attempted to render the linguistic reality of his time, but also paid tribute to the fashions and trends of lexicography of the time. This way, he expanded the limits of Lithuanian lexicography and created a precedent – a peculiar predecessor of an international dictionary. It indicates that in the 18th c., Lithuanian lexicography crossed over the narrow limits of literature intended to satisfy the needs of confessional education and acquired substantial potential to become a field of literature testifying of broader needs of society.

ISSN:
1392-737X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/44930
Updated:
2018-12-17 13:25:59
Metrics:
Views: 21    Downloads: 1
Export: