Istorija ir mitologijos: tapatybės raiškos XVII-XIX amžiaus Lietuvoje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Istorija ir mitologijos: tapatybės raiškos XVII-XIX amžiaus Lietuvoje
Publication Data:
Vilnius : Viešosios politikos strategijų centras 2012.
Pages:
383 p
Notes:
Bibliografija ir rodyklės. Reikšminiai žodžiai: Istorija; Istorinė savimonė; Lietuvių tapatybė; Mitologija; Mitologija ir istorija; Tapatybė; Historical consciousness; History; Identity; Lithuania; Lithuanian self-perception; Mythology; Mythology and history.
Contents:
Vietoj pratarmės — 1. Įvadas: kas ta tapatybė, kaip ją suprasti ir tyrinėti? — 1.1. Tyrimo metodiniai pagrindai. Mitologija ir istorija. Mitologija ir kultūros istorija. Folkloro problema. Mentalitetų istorija — 1.2. Tapatybės interpretacijos rėmai. Monolitinė ar kintanti tapatybė? Kolektyviškumas vs. individualumas. Dvi tapatybės sampratos. Semiotinis tapatybės apibrėžimas. Neaiškios tapatybės. Kaip keičiasi tapatybė — 2. Mitai — 2.1. Kaip tapo užkeikta Rykantų bažnyčia? — 2.2. Trumpa Rykantų bažnyčios istorija — 2.3. Galia ir kitatikystė — 2.4. Kas geriausiai buria? Kaltinimai pagoniškumu. Demonizacija. Burtininkavimas. Burtininkavimas folklore — 2.5. Kur dingo galvos, arba Lietuviškų vampyrų pėdsakais — 2.6. Mūsų stebuklai – svetimų burtai — 2.7. Raganavimas Europoje — 2.8. Įtikinamas mitas — 3. Figūros — 3.1. Čičinskas. Kaip viskas buvo „iš tikrųjų“? Legendos istorija. Kaltieji dėl valstybės nelaimių. Lenkijos ir Lietuvos karalienė. Protestantų nuostatos Marijos kulto atžvilgiu. Religinio kodo problema. Socialinės transformacijos – Čičinskas tautosakoje. Kodėl nutrenkė perkūnas? Pomirtinės Čičinsko klajonės— 3.2. Apie plikus katalikus, bambizus, žydukus ir žmogelius. „Plikieji katalikai“. Kas yra bambizas? Krikštas tradicinėje kultūroje. Žmogaus samprata. Žydų įsivaizdavimas tradicinėje kultūroje. Šoa – žodžiai ir veiksmai — 4. Transformacijos — 4.1. Kas gi tas nacionalizmas? — 4.2. Trumpa istoriografijos apžvalga. Kaip svetimas virsta Kitu. Lietuvos lenkų tautos formavimasis — 4.3. Kokie galėjome būti, arba Litvinų tautos formavimasis. Kas buvo Lietuva, lietuviai ir lietuvių kalba. Biografijos ir galimos tapatybės. Ir lietuvis, ir lenkas. Konfesinė tapatybė. Teigiamas lenko stereotipas. Kodėl Prancūzijos piemenys kalba lietuviškai — 4.4. Kokiais tapome – lietuvių tautos susiformavimas. Reformatoriškojo lietuviškumo nesėkmė. Tarp rusiško kūjo ir lenkiško priekalo (nepavykęs rusinimo projektas). Kalbinė tapatybė. Kova dėl įvardijimo: litwinai, lietuviai, litvomanai, lietuvisai. Neigiamo lenko stereotipo atsiradimas. Lietuvių katalikų „pagoniškumas“. Ar tikrai sulenkėjo Vilniaus lietuviai? Viešosios ir privačios erdvės — Išvados — Summary — Bibliografija — Rodyklės.
Keywords:
LT
Istorija; Istorinė savimonė; Lietuvių tapatybė; Mitologija / Mythology; Tapatybė. Tapatumas. Identitetas / Identity.
EN
History; Historical consciousness; Lithuanian self-perception.
Reviews:
Recenzija leidinyje Tautosakos darbai. 2013, 45
Summary / Abstract:

LTŠią knygą – nors iš pirmo žvilgsnio joje nagrinėjamos labai skirtingos temos – persmelkia pagrindinis klausimas: kaip bendruomenė save apibrėžia ir kaip tuos apibrėžimus išreiškia skirtingais istoriniais laikais? Kaip bendruomenė suvokia savo tapatybę? Pagal tai ji nubrėžia santykius su kitais, juos įsivaizduoja ir pavaizduoja, generuoja ir įgalina gyvuoti vienokias ar kitokias figūras, mitus ar legendas. Pirmojoje knygos dalyje nagrinėjama legenda apie Rykantų bažnyčios užkerėjimą. Klausimas, kodėl ta legenda buvo tikima, išveda į platų kultūrinį lauką, kuriame stengiamasi parodyti, kaip tos epochos tikėjimai ir nuostatos leido tarpti šiam pasakojimui. Antroji dalis skirta figūrų analizei, kitaip pratęsiamas ir parodomas konfesinės tapatybės veikimas. Reformatai buvo diskredituojami ne tik anapusybė plane, bet ir valstybiniame lygmenyje: jie laikyti nepatikimais valstybės piliečiais. Toliau knygoje nagrinėjama, kokias figūras pasitelkdavo lietuviai reformatai, mąstydami apie lietuvius katalikus. Trečiojoje dalyje pereinama prie diachroninio dėstymo klausiant: kaipgi keičiasi tapatybė? Kokios yra transformacijos logikos? Pagrindinis knygos siekis – suvokti, kaip žmonės įreikšmina savo poelgius, galvojimus apie kitus, savo aplinką. Siekiama iš užmaršties prikelti tą reikšmių pasaulį, kuriame gyveno, pagal kurį orientavosi, su kuriuo kovojo, kuriam nusilenkė, kurį keitė mūsų protėviai.

ENAlthough from the first sight it seems that the book analyses very different topics, it is concentrated to one main issue: how the community determines itself and how those determinations are expressed in different historical periods. How does the society perceive its own identity? According to that, it defines relationships with others, it imagines and depicts, generates and enables one or another figure, myth or legend. The first part of the book analyses a legend about a spell on Rykantai church. A question „why people believed in the legend?“ reveals a wide cultural field where it is intended to demonstrate the way in which believes and attitudes of that epoch allowed the narration to prosper. The second part is about the analysis of figures and continuation and presentation of the effect of confessional identity. Reformers were discredited not only in the plan of beyond but in the state's level, as well: they were treated as unreliable citizens of the state. Moreover, the book analyses the figures that were used by Lithuanian reformers reflecting on Lithuanian Catholics. The third part is about diachronic enunciation. The main questions are: how does the identity change? What are the logics of transformation? The main aim of the book is to understand the way in which people give prominence to their actions, minds about others and their own environment. It is intended to breathe a new life to the world of meanings of our ancestors because they lived in that world, fought against it and changed it, but it allowed them to orient and they paid obeisance to it.

ISBN:
9786099502014
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/44714
Updated:
2014-08-13 20:49:17
Metrics:
Views: 56    Downloads: 2
Export: