Assessment of implementation of civil servants' training strategy for 2007-2010 : case study

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Assessment of implementation of civil servants' training strategy for 2007-2010: case study
Alternative Title:
Valstybės tarnautojų mokymo 2007-2010 m. strategijos įgyvendinimo vertinimas: atvejo analizė
In the Journal:
Socialiniai tyrimai [Social Research]. 2011, Nr. 4 (25), p. 89-101
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Strategija; Strategijos įgyvendinimas; Strategijos vertinimas; Valstybės tamautojų mokymas; Strategy; Strategy implementation; Strategy assessment; Civil servants' training.
Keywords:
LT
Administravimas. Valstybės tarnyba / Administration. Public service; Strategija; Strategijos įgyvendinimas; Strategijos vertinimas.
EN
Civil servants' training; Strategy assessment; Strategy implementation; Strategy.
Summary / Abstract:

LT[...] Suvokiant valstybės tarnautojų mokymo būtinybę, svarbu išsiaiškinti ir įvertinti, ar Valstybės tarnautojų mokymo 2007-2010 m. strategija tinkamai įgyvendinama Lietuvos viešajame sektoriuje. Todėl pagrindinis šio straipsnio tikslas- atlikti Valstybės tarnautojų mokymo 2007-2010 m. strategijos įgyvendinimo vertinimą Telšių rajono viešojo valdymo ir administravimo institucijose. Siekiant užsibrėžto tikslo, atlikta Lietuvos bei užsienio autorių mokslinių publikacijų, Lietuvos Respublikos teisės aktų, strateginių dokumentų, institucijų ataskaitų, interneto šaltinių nagrinėjamu klausimu analize. Mokslinės literatūros ir dokumentų analizės pagrindu atliktas tyrimas Telšių rajono viešojo valdymo ir administravimo institucijose leido nustatyti sąsajas tarp Valstybės tarnautojų mokymo 2007-2010 m. strategijoje iškeltų tikslų, uždavinių ir Telšių rajono viešojo valdymo ir administravimo institucijoje užsibrėžtą veiklos krypčių bei prioritetų. Žinybinės statistikos analizė leido įvertinti mokymuose dalyvavusių valstybės tarnautojų skaičiaus kaitą ir valstybės tarnautojų mokymui skiriamų lėšų šaltinius. Ekspertų interviu padėjo atlikti strategijos įgyvendinimo vertinimų institucijos strateginių tikslų, susijusių su valstybės tarnautojų mokymo kokybe, prioritetų ir uždavinių įgyvendinimo klausimais. Strategijos įgyvendinimo vertinimas atliktas pagal tris kriterijus: paslaugos, rezultato ir efekto. Tyrimas parodė, kad Telšių rajono viešojo administravimo institucijos pakankamai daug dėmesio skiria Valstybės tarnautojų mokymo strategijoje numatytiems prioritetams įgyvendinti, tačiau šio proceso metu susiduriama su tam tikromis problemomis, dažniausia susijusiomis su mokymų kokybe bei lėšų trūkumu ir sudarančiomis barjerą veiksmingam šios strategijos įgyvendinimui ir efektyviems veikos rezultatams.Remiantis žinybine duomenų analizė ir ekspertų apklausos rezultatais, teigiama, kad pagrindinis valstybės tarnautojų mokymo finansavimo šaltinis-valstybės skiriamos lėšos. [...] Atliktas Valstybės tarnautojų mokymo 2007- 2010 m. strategijos įgyvendinimo vertinimas, remiantis: • Paslaugos kriterijumi teigiama, kad mokymai organizacijose vyksta atsižvelgiant į strategijoje numatytus mokymų prioritetus. Tačiau dar efektyvesniam strategijos nuostatų įsisavinimui trukdo šios pagrindinės problemos: organizuojamų mokymų kokybė, lėšų trūkumas, darbuotojų motyvacijos stoka. • Rezultato kriterijumi teigiama, kad valstybės tarnautojai mokymų metu įgijo pakankamai ir patobulino savo veiklos funkcijas atitinkamose srityse, o tai tiesiogiai lėmė organizacijos teigiamus pokyčius ir veiklos efektyvumą. • Efekto kriterijumi teigiama, kad Valstybės tarnautojų mokymo 2007-2010 m. strategijos įgyvendinimas Telšių rajone sudarė sąlygas įgyti reikalingu žinių ir gebėjimų, turinčių teigiamą poveikį ne tik organizacijos lygmeniu, bet ir išorinei aplinkai. Organizacijoje veikianti mokymų administravimo sistema leidžia gana objektyviai vertinti mokymų efektyvumą tiek vidinės, tiek išorinės aplinkos atžvilgiu, tačiau mokymų efekto identifikavimas nėra pakankamas. Tyrimo metu efekto kriterijaus pagrįstumas atitinkamais rodikliais nebuvo galimas. Apibendrinant tyrimo metu gautus duomenis, galima teigti, kad strategijos Telšių rajono viešojo valdymo ir administravimo institucijose įgyvendinimas vyko pakankamai sistemingai. Analizuojamos institucijos daug dėmesio skyrė strategijoje numatytiems prioritetams įgyvendinti, tačiau įgyvendinimo procesuose neretai buvo stokojama kryptingumo ir grįžtamojo ryšio vertinimo. [Iš leidinio]

ENThe article presents the assessment of the implementation of the Civil Servants' Training Strategy for 2007- 2010 in the Case of Telšiai District. Connections are determined by use of document analysis between goals and tasks outlined in the Civil Servants' Training Strategy for 2007-2010 and the trainings trends and priorities set by public sector institutions. Analysis of departmental statistics enabled assessment of the changes in the number of civil servants participating in training as well as the finding sources for civil servants in training. Expert interviews helped to perform the assessment of the strategy's implementation regarding the strategic goals of specific institutions which have to do with matters regarding the quality of civil servants' training and implementation of priorities and tasks. The assessment of the strategy was performed according to three criteria: service, result and effect. [From the publication]

ISSN:
1392-3110; 2351-6712
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/44314
Updated:
2020-11-13 22:10:51
Metrics:
Views: 22    Downloads: 2
Export: