Viešosios erdvės transformacija Lietuvoje 1988-2000 m.: laikraščių atvejis : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Viešosios erdvės transformacija Lietuvoje 1988-2000 m.: laikraščių atvejis: disertacija
Publication Data:
Vilnius, 2006.
Pages:
152 lap
Notes:
Disertacija rengta 2000-2005 metais Vilniaus universitete, Komunikacijos fakultete. Dr. disert. (humanitariniai m.) - Vilniaus universitetas, 2006. Bibliografija.
Keywords:
LT
20 amžius; 21 amžius.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Transformation of the public sphere in Lithuania 1988-2000: the case of newspapers Vilnius : [Vilnius University], 2006 31 p
Summary / Abstract:

LTDisertaciją sudaro įvadas, trys pagrindinės dalys, išvados, literatūros sąrašas ir priedai. Pirmojoje dalyje apibrėžiama „viešosios erdvės" sąvoka, nagrinėjama normatyvinė J.Habermaso viešosios erdvės samprata ir viešosios erdvės svarba demokratijoje. Analizuojama normatyvinės viešosios erdvės sampratos kritika ir jos plėtotės, sudaromas ir aprašomas viešosios erdvės tyrimo modelis ir metodika.Į antrąją dalį įtraukti tie tyrimo aspektai, kuriuos galima išanalizuoti remiantis prieinamais antriniais duomenimis: nagrinėjama pokyčių Lietuvoje nuo 1988 m. periodizacija, viešosios erdvės susiformavimas Lietuvoje 1988-1990 m., pagrindžiama laikraščių reikšmė viešojoje erdvėje minėtu laikotarpiu. Nagrinėjama dviejų pirmųjų viešosios erdvės elementų - arenų (laikraščių įvairovės) bei publikos dalyvavimo (laikraščių skaitymo) - kaita 1988-2000 metais, analizuojama, kaip jų pokyčiai rodo viešosios erdvės kaitą Lietuvoje nagrinėjamu laikotarpiu. Trečiojoje disertacijos dalyje pateikiamas trečiojo viešosios erdvės elemento -veikėjų - tyrimas laikraščiuose 1988-2000 m. (turinio analizė). Nuosekliai pateikiami ir analizuojami tyrimo rezultatai pagal visus tyrimo kriterijus: išorės autorių, skaitytojų laiškų, atvirų laiškų ir kreipimųsi kaita, veikėjų paminėjimų kaita, žanrų kaita. Dalies pabaigoje apibendrinami ir interpretuojami viso viešosios erdvės transformacijos tyrimo rezultatai, aptariami apribojimai, tyrimo pagrindu darant išvadas apie viešosios erdvės transformaciją Lietuvoje.

ENThe thesis consists of the introduction, three main chapters, conclusions, the list of references and annexes. The first chapter defines the concept of the “public sphere”, examines the normative concept of the public sphere by J. Habermas and the importance of public sphere in democracy. The criticism of the concept of the normative public sphere and its developments is analyzed, the model and methodology for examination of public sphere is formed and described. The second chapter includes the aspects, which can be analyzed according to the available secondary data: the periodicity of changes in Lithuania since 1988 and formation of the public sphere in Lithuania during the time period of 1988-1990 are analyzed, the significance of newspapers in the public sphere during the said period is substantiated. The development of the two primary elements of the public sphere, i. e. – the stages (diversity of newspapers) and public participation (reading of newspapers) during the time period of 1988-2000 is studied, the ways of showing the development of the public sphere in Lithuania during the said time period by changes of the said elements are analyzed. The third part provides the study of the third element of the public sphere – agents in the newspapers in 1988-2000 (content analysis). The results of the study are consistently provided and analyzed according to all the criteria: the development of external authors, readers’ letters, open letters and addresses, mentions of agents and genres. At the end of the chapter the results of the entire study of transformation of the public sphere are summarized and interpreted, the restrictions are discussed by making the conclusions on the transformation of the public sphere in Lithuania.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4426
Updated:
2022-02-07 20:09:00
Metrics:
Views: 54
Export: