Pergalės prie Oršos (1514) propaganda Europoje: šaltinių apžvalga, literatūriniai bei kultūriniai aspektai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pergalės prie Oršos (1514) propaganda Europoje: šaltinių apžvalga, literatūriniai bei kultūriniai aspektai
Alternative Title:
Propaganda in Europe about the victory at Orsha (1514): review of the sources, its literary and cultural aspects
In the Journal:
Senoji Lietuvos literatūra. 2006, 21, p. 317-342
Keywords:
LT
16 amžius; Kariuomenė / Army; Mokslo šaltiniai / Sources of science; Panegirika / Panegyric; Tarptautiniai konfliktai. Karai / International conflicts. Wars.
Summary / Abstract:

LTMintautas Čiurinskas straipsnyje „Pergalės prie Oršos (1514) propaganda Europoje: šaltinių apžvalga, literatūriniai ir kultūriniai aspektai“ pristato mažai žinomus tekstus apie reikšmingą XVI a. pirmosios pusės įvykį – Lietuvos kariuomenės pergalę prieš maskvėnų pulkus, pasiektą 1514m. prie Oršos. Apžvelgtieji tekstai, gausiai sukurti pergalės prie Oršos proga, atspindi, kaip visuomenės konsolidaciniai poreikiai karinės agresijos akivaizdoje bei pergalės džiaugsmas, su ja siejamos saugumo, ateities galybės viltys paskatina visuomeninę, politinę ir meninę mintį. Šis fenomenas įvairiai sąveikauja su platesniais kultūros reiškiniais ir platesnėse chronologinėse ribose, gana netikėtais aspektais kaip savitas veiksnys įsilieja į kultūros raidą ir apskritai tampa svarbia tos laiko atkarpos (XVI a. pradžios) kultūrinės panoramos dominante ar dalimi. Oršos mūšio raštija, nors didžiąja dalimi nukreipta į valdovo garbinimą bei propagandą užsienyje, siejasi su Lietuvos metraštinės istorijos radimusi, išsilavinusių asmenų veiklos intensyvėjimu Lietuvos valstybėje ir humanistiniu tos veiklos pobūdžiu, Lietuvoje parengtų spaudinių, ypač lotyniškųjų, gausėjimu. Propagandinės raštijos „korpusas“ priskirtinas prie svarbiausių XVI a. pradžios literatūrinių reiškinių, formavusių savitą LDK humanistinio tipo raštijos aplinką, tekstyną, literatūrines temas, artimai susijusias su visuomeninėmis aktualijomis.Reikšminiai žodžiai: Raštija; Panegirikos; Metraščiai; Mūšiai; Orša; Writings; Panegyric; Annals; Battles.

ENMintautas Čiurinskas in his article “Propaganda in Europe about the Victory at Orsha (1514): Review of the Sources, its Literary and Cultural Aspects” presents some little known texts about this significant event of the first half of the 16th century: the victory of the Lithuanian military against Muscovites in 1514 at Orsha. The texts reviewed in the research, which were written in abundance to mark the victory at Orsha, reveal the public’s needs for consolidation in the face of military aggression and their joy about the victory; their hopes for future national strength and security are a stimulus to the public’s political and artistic thought. This phenomenon interacts with broader cultural phenomena and in wider chronological borders. It melts into the cultural development as a distinctive phenomenon in unexpected ways and becomes an important or dominant part of the cultural panorama of that period (early 16th century). The writings about the Orsha battle are mostly focused on praising the ruler and on propaganda for abroad. However, they also relate to the birth of the Lithuanian history chronicles, the intensifying of activities of educated people in Lithuania and their humanistic nature, as well as an increase in the number of writings, especially in Latin, published Lithuania. The corpus of propaganda writings is assigned to the most significant literary phenomena of the beginning of the 16th century, which created a specific environment for the humanistic writings of the Grand Duchy of Lithuania, a body of writing and literary themes closely related to topical public issues.

ISSN:
1822-3656
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4423
Updated:
2018-12-17 11:46:02
Metrics:
Views: 31    Downloads: 9
Export: