Aspects of legislative governance of a state: the principle of subsidiarity as a tool for local governance consolidation

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Aspects of legislative governance of a state: the principle of subsidiarity as a tool for local governance consolidation
Alternative Title:
Valstybės valdymo teisinio reguliavimo aspektai: subsidiarumo principas kaip priemonė vietos savivaldai įtvirtinti
In the Journal:
Socialiniai tyrimai [Social Research]. 2012, Nr. 3 (28), p. 53-61
Keywords:
LT
Subsidiariumo principas; Teisinis reglamentavimas; Valstybės valdymas; Vietos savivalda.
EN
Principle of subsidiarity; Legal regulation; State governance; Local governance.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariama subsidiarumo kaip fundamentalaus Europos Sąjungos (toliau- ES) teisės principo recepcija nacionalinių valstybių teisėje, kuriuo remiantis valstybės valdyme institucionalizuojamas „valdymas is apačios“, kai atsižvelgiama į žemiausių socialinių struktūrų iniciatyvas ir poreikius, kai valstybės valdymas grindžiamas ne tik vertikaliais pavaldumo (paliepimių, pavedimų), bet ir horizontaliais savivaldos principais, suteikiančiais savivaldybėms teisę savarankiškai tvarkytis įgyvendinant jų kompetencijai priskiriamus žmogaus teisių saugos poreikius. Straipsnyje siekiama pagrįsti, kad subsidiarumo principo recepcija ir jo institucionalizavimas ES ir nacionalinių valstybių teisėje nėra atsitiktinis dalykas. Taikant subsidiarumo principą, identifikuojamos ES ir valstybių narių institucijų kompetencijos bei, vadovaujantis sprendimų priėmimo žemiausioje valdymo grandyje (arčiausiai piliečių) principu, valstybėje paskirstomi įgaliojimai skirtingo (valstybinio, regioninio ar vietos) valdymo lygmens institucijoms. Straipsnio tikslas- atskleisti nacionalinėje teisėje įtvirtintą subsidiarumo principo sampratą ir jo panaudojimo galimybes teisinių sistemų reguliavimui skirtingo valdymo lygmens institucijų kompetencijoms atriboti ir vietos savivaldai įtvirtinti. Pasitelkus analitinį, loginį ir sisteminės analizės metodus, straipsnyje siekiama pagrįsti, kad subsidiarumas, kaip demokratinius procesus užtikrinantis, savivaldą įtvirtinantis ir ją plėtojantis principas, padeda įvairių formacijų visuomenėms identifikuoti asmens, kitų socialinių struktūrų ir institucijų teisinį statusą, teisių (kompetencijų) apimtis ir jų įgyvendinimo mechanizmus. [sutrumpintas autoriaus tekstas]

ENArticle discusses reception of the subsidiarity principle (as a fundamental principle of the European Union legal framework) in the national legal frameworks, serving as a tool to institutionalise bottom-up management of the state governance which, apart from considering the needs and initiatives of the lowest social structures, also means state governance is based not only on vertical subordination but also on horizontal local governance principles that create the grounds for municipalities to govern independently responding to the local needs and implementing their competences in human rights protection field. [From the publication]

ISSN:
1392-3110; 2351-6712
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/44181
Updated:
2018-12-17 13:23:48
Metrics:
Views: 59    Downloads: 6
Export: