"Nematoma" bibliotekų paslaugų pusė: politika, veiklos dinamika ir vadyba

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
"Nematoma" bibliotekų paslaugų pusė: politika, veiklos dinamika ir vadyba
Keywords:
LT
Bibliotekininkai; Bibliotekos; Bibliotekų sistema; Bibliotekų tipai; Bibliotekų vadyba; Informacijos ištekliai; Informacijos laikmenos; Lietuvos bibliotekų sistema.
EN
Informatics resources; Information carriers; Librarians; Libraries; Library management; Library system; Library system in Lithuania; Library types.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio autorė, pasitelkusi kai kuriuos teorinius modelius ir Lietuvos bei užsienio bibliotekų patirtį, analizuoja Lietuvos bibliotekų veiklos ir tinklo (sistemos) valdymo problematiką, bibliotekų valdymo aktualijas ir iššūkius. Pirmoje straipsnio dalyje aptariama modernios bibliotekos veiklos erdvė - socialinė sanglauda, susikūrusi informacijos, kultūros ir švietimo sričių sandūroje, aprašomi bibliotekų tipai, teisinis bibliotekų veiklos reglamentavimas, Lietuvos bibliotekų sistema ir valstybinis koordinavimas, pristatoma Lietuvos bibliotekų veiklos dinamika. Antroje dalyje apžvelgiamos bibliotekų vadybos Lietuvoje ir užsienyje aktualijos: ilgalaikis strateginis bibliotekų veiklos ir plėtros planavimas, veiklos kontrolės ir paslaugų kokybės klausimai, bibliotekų struktūros pokyčiai, darbuotojų kompetencijos ir žinių plėtros bei motyvacijos problemos, techninių procesų automatizavimas. Technologijų diegimas didina bibliotekų veiklos produktyvumą, tačiau kelia ir iššūkių: būtina nuolat apmokyti darbuotojus ir vadovaujantį personalą, užtikrinti informacijos sistemos ir tinklo informacijos saugumą, spręsti dėl tinklo komunikacijų, interaktyvios prieigos ir elektroninių išteklių panaudos kylančius sudėtingus bibliotekų atsakomybės ir intelektinės nuosavybės apsaugos klausimus. Teigiama, kad nuolatinis prisitaikymas, plėtra ir tikslingas moderniosios vadybos modelių diegimas gali atverti kelią bibliotekoms išlikti ir efektyviai atlikti informacijos, kultūros, švietimo, socialines ir rekreacijos funkcijas, teikiant paklausias ir kokybiškas bibliotekų ir informacijos paslaugas.

ENThe author of the article, applying some theoretical models and experience of Lithuanian and foreign libraries, analyses problems of activity and network (system) management of Lithuanian libraries, and topicalities and challenges of library management. First part of the article includes discussion on the space for activity of modern library, i.e. social linkage established in the junction of information, culture and education, description on library types, legal provisions of library activity, system of Lithuanian libraries and national coordination, and presentation on dynamics of Lithuanian library activity. The second part involves topicalities of library management in Lithuania and other countries: long-term strategic planning of library activity and development, issues on activity control and quality of services, changes in the structure of libraries, issues on competencies of employees, development of knowledge and motivation, and automation of technical processes. Introduction of technologies increases the productivity of library activity; however, that also raises challenges: it is necessary to constantly train employees and management personnel, ensure protection of information system and network information, and solve complex issues associated with library responsibilities and protection of intellectual property raised due to the lending of network communications, interactive access and electronic resources. It is stated that constant adaptation, development and purposeful introduction of modern management models may create opportunities for libraries to survive and, providing marketable and high quality librarian and information provision services, to effectively perform information, cultural, educational, social and recreational functions.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/44125
Updated:
2018-04-01 08:10:07
Metrics:
Views: 8
Export: