Norminių teisės aktų dėl moterų ir vyrų lygybės nuostatos moksle ir studijose analizė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Norminių teisės aktų dėl moterų ir vyrų lygybės nuostatos moksle ir studijose analizė
Alternative Title:
Equality between women and men in scientific research and academic studies: legislation analysis
In the Journal:
Lyčių studijos ir tyrimai. 2012, 10, p. 71-103
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
Lygios galimybės; Lygybė; Mokslas; Moterys; Moterų teisės; Vienodas traktavimas; Vyrai; Žmogaus teisės.
EN
Equal opportunities; Equal treatment; Equality; Human rights; Men; Science; Women; Womens rights.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pristatomi studijas ir mokslą reglamentuojančių norminių teisės aktų moterų ir vyrų lygybės nuostatos požiūriu analizės rezultatai. Analizė atlikta vadovaujantis dokumentų analizės ir sisteminės analizės metodais. Išnagrinėta apie 50 tarptautinių, Europos Sąjungos (toliau - ES) ir Lietuvos Respublikos norminių teisės aktų moterų ir vyrų lygybės nuostatų aspektais keturiose svarbiausiose moterų ir vyrų dalyvavimo reguliavimo srityse: dėstytojo ir / ar mokslo darbuotojo pareigų užėmimas, kitaip tariant, atestacijos ir konkurso procedūros; mokslo veiklos vertinimas (atestacijos ir konkurso procedūros) ir karjeros (paaukštinimo) procesas; dalyvavimas priimant sprendimus valstybės valdžios, mokslo ir studijų institucijų sudaromuose valdymo organuose; mokslo veiklos ir šeimos pareigų derinimas. Kaip rodo 2010 metais atlikta analizė, Lygių galimybių bei Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymas teisiškai užtikrina lyčių lygybės ir antidiskriminacinės politikos nuostatų įgyvendinimą. Teisinė sistema, reglamentuojanti lygias galimybes ir lygiateisiškumo principą Lietuvoje, yra susieta su ES teisine sistema, todėl perkelia į nacionalinę teisę pagrindinius ES moterų ir vyrų lygybės teisės standartus. Nepaisant gana gerai sutvarkytos teisinės bazės (nors ir ne detalios ir nekonkrečios), reglamentuojančios nediskriminavimą ir lygiateisiškumą, lygių galimybių ir lygiateisiškumo principų įgyvendinimas mokslo ir studijų srityje praktikoje dar turi trūkumų, neretai šis principas apskritai yra pažeidžiamas. Parengti konkretūs siūlymai dėl norminių teisės aktų nuostatų tobulinimo lyčių lygybės požiūriu aukštojo mokslo studijų ir mokslo srityje. [Iš leidinio]

ENThe paper presents the results of the analysis of normative legal acts regulating studies and research from the point of view of equality of women and men. The analysis was carried out on the basis of document analysis and systemic analysis methods. About 50 international, European Union (EU) and Lithuanian normative legal acts were analysed from the point of view of equality between women and men in four key areas of regulation of participation of women and men: occupying the post of a lecturer and/or research fellow (certification and competition procedures); evaluation of research activities (certification and competition procedures) and the career (promotion) process; participation in the decision-making processes in the governing bodies of state authorities, research and study institutions; reconciliation of scientific activities and family responsibilities. According to the analysis carried out in 2010, the Law on Equal Treatment and the Law on Equal Opportunities ensure the implementation of gender equality and anti-discriminatory policy provisions. The legal system regulating equal opportunities and the principle of equal treatment in Lithuania is related to the EU legal framework; therefore, it transposes the main standards of the EU law of equality of women and men into national law. Despite a rather well-organised legal framework that regulates non-discrimination and equal treatment, the implementation of the principles of equal opportunities and equal treatment in the area of research and studies still has drawbacks in practice; these principles are often violated. Specific proposals regarding the improvement of the provisions of normative legal acts with respect to gender equality in the area of research and higher education have been prepared.

ISSN:
1822-6310
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/43682
Updated:
2020-04-14 11:38:15
Metrics:
Views: 38    Downloads: 10
Export: