Informacinių technologijų taikymas studijų procese : palyginamoji analizė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Informacinių technologijų taikymas studijų procese: palyginamoji analizė
In the Journal:
Ekonomika ir vadyba [Economics and management]. 2012, Vol. 17, no. 4, p. 1552-1558
Keywords:
LT
Kaunas. Kauno kraštas (Kaunas region); Lietuva (Lithuania); Nuotolinis mokymas ir mokymasis / Distance teaching and learning; Studentai / Students; Technologijos / Technologies.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje siekta palyginti, kaip šiuolaikinės informacinės technologijos ir nuotolinis mokymas taikomi skirtingose aukštosiose mokyklose. Taikyti tyrimo metodai – mokslinės literatūros analizė, empirinis tyrimas, loginė analizė, išvadų formulavimas. Empirinio tyrimo tikslas – ištirti ir palyginti kaip aukštųjų mokyklų studentai naudojasi informacinėmis technologijomis ir nuotolinėmis studijomis. Tyrimas buvo atliktas 2011 m. Apklausti 344 Kauno technologijos universiteto ir 188 Vilniaus kooperacijos kolegijos Kauno skyriaus studentai. Atskleista, kad sparčiai keičiantis IKT, tendencingai kinta ir studijų procesai. Vis didesnis dėmesys skiriamas nuotolinio mokymosi plėtrai. Nuotolinio mokymo bei mokymosi sistema leidžia žmonėms mokytis tokioje vietoje, tokiu laiku ir tokia sparta, kurie besimokančiajam yra patogūs ir atitinka jo galimybes bei poreikius. Informacinių technologijų taikymas studijų procese gali pasireikšti įvairiais lygiais: nuo IT naudojimo komunikacijos tikslais iki pilnai IKT pagrįstų nuotolinių studijų. Išskiriami šie IKT diegimo aukštajame moksle modeliai: pagalbinių funkcijų, auditorinio ir nuotolinio mokymo kompozicijos bei pasirinktinis. Empirinio tyrimo rezultatai atskleidė, kad respondentai gana plačiai naudoja IT studijose, tačiau neturėdami pakankamai nuotolinio mokymosi patirties pirmenybę atiduoda tradicinėms ir mišrioms studijoms. Tokiomis sąlygomis, būtų priimtiniausias auditorinio ir nuotolinio mokymo kompozicijos modelio taikymas tradicinėse studijose.Reikšminiai žodžiai: Informacinės technologijos; Nuotolinis mokymasis; Studentai; Information technologies; Distance learning; Students.

ENThe paper aims to compare how modern information technologies and distance learning are applied in different higher schools. The employed research methods included the analysis of scientific literature, empirical study, logical analysis and formulation of conclusions. The aim of the empirical study was to investigate and compare how higher school students use information technologies and distance learning. The study was carried out in 2011. 344 students from Kaunas University of Technologies and 188 students from the University of Applied Sciences, Kaunas Branch, were interviewed. The study revealed that with the rapid change in information and communication technologies (ICT), study processes have been changing tendentiously. Increasingly more attention is paid to the development of distance learning. The system of distance learning and studies allows people studying in such a place and at such a time and pace that are convenient to the learner and meet his possibilities and needs. Application of information technologies in the study process may be expressed in various levels: from IT use for communication purposes to distance education fully based on ICT. The following models of introducing ICT in higher education are pointed out: auxiliary functions, classroom and distance learning composition and selective. The results of the empirical study revealed that the respondents rather widely use IT in studies; however, having no sufficient distance learning experience they prefer traditional or mixed mode of studies. Under such conditions the application of the classroom and distance learning composition model would be most suitable in traditional studies.

ISSN:
1822-6515
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/43162
Updated:
2018-12-17 13:22:13
Metrics:
Views: 47    Downloads: 18
Export: